Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ § 1. Begripsbepalingen
+ § 2. Heffingen
+ § 3. Schilthuiskorting
+ § 4. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Heffingsverordening Bedrijfschap Afbouw 2011

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Verordening van het Bedrijfschap Afbouw van 22 september 2010, houdende regels ter zake van de aan de onder het Bedrijfschap Afbouw ressorterende ondernemers op te leggen heffing voor het jaar 2011 (Heffingsverordening Bedrijfschap Afbouw 2011)
Het bestuur van het Bedrijfschap Afbouw,
Gelet op de artikelen 93 en 126 van de Wet op de bedrijfsorganisatie en artikel 7 van het Instellingsbesluit Bedrijfschap Afbouw,
Besluit:
Artikel 1
In deze verordening wordt verstaan onder:
a. bedrijfschap: Bedrijfschap Afbouw;
b. onderneming: onderneming waarvoor het bedrijfschap is ingesteld;
c. ondernemer: degene die een onderneming drijft waarvoor het bedrijfschap is ingesteld.
Artikel 2
Over de periode 1 januari 2011 tot en met 31 december 2011 wordt aan degenen die een onderneming drijven als basisheffing opgelegd een voor al deze ondernemingen gelijk bedrag van € 255,--.
1.
Onverminderd de in artikel 2 genoemde basisheffing wordt over de periode 1 januari 2011 tot en met 31 december 2011 aan degene die een onderneming drijft een algemene heffing opgelegd op grondslag van de omzet zoals bedoeld in artikel 5. Het tarief bedraagt: -
voor het gedeelte van de omzet t/m € 60.000,--: nihil;-
voor het gedeelte van de omzet van € 60.001,-- tot en met € 750.000,--: 2,3 promille van de omzet;-
voor het gedeelte van de omzet van € 750.001,-- tot en met € 7.500.000,--: 1,5 promille van de omzet.
Geen heffing is verschuldigd over het gedeelte van de omzet liggend boven € 7.500.000,--.
Artikel 4
Onverminderd de in artikelen 2 en 3 genoemde basis- en algemene heffing wordt over de periode 1 januari 2011 tot en met 31 december 2011 aan degene die een onderneming drijft een algemene heffing opgelegd, de zogenaamde sectorheffing. De sectorheffing bestaat uit:
1. voor degenen die een onderneming drijven en waarin personeel werkzaam is ten aanzien waarvan de CAO Afbouw, dan wel de algemeen verbindend verklaarde bepalingen daarvan van toepassing zijn, een bedrag overeenkomend met 0,47 procent van het bruto sv-loon;
2. voor degenen die een onderneming drijven en waarin geen personeel werkzaam is of waarin personeel werkzaam is ten aanzien waarvan de CAO Afbouw, dan wel de algemeen verbindend verklaarde bepalingen daarvan toepassing mist:-
voor het gedeelte van de omzet zoals bedoeld in artikel 5 tot en met € 60.000,--: nihil;-
voor het gedeelte van de omzet zoals bedoeld in artikel 5 vanaf € 60.001,--: een bedrag overeenkomend met 1,9 promille van de omzet.
1.
De ondernemer is verplicht om desgevraagd aan het bedrijfschap een opgave te verstrekken van de omzet uit 2009 van de onderneming.
2.
Ten aanzien van een onderneming die in 2009 nog geen vol kalenderjaar is gevestigd, geldt als omzet de omzet uit 2010. De ondernemer is verplicht om desgevraagd aan het bedrijfschap een opgave te verstrekken van de omzet uit 2010.
3.
Ten aanzien van een onderneming die in 2010 nog geen vol kalenderjaar is gevestigd, geldt als omzet de omzet welke door herleiding zal worden bereikt in een tijdvak van twaalf maanden. De ondernemer is verplicht om desgevraagd aan het bedrijfschap een opgave te verstrekken van de omzet uit 2010 van de onderneming en het aantal maanden waarin deze omzet is behaald.
4.
Ten aanzien van een onderneming die in 2011 is gevestigd, geldt als omzet de omzet welke volgens schatting zal worden bereikt in 2011. De ondernemer is verplicht om desgevraagd aan het bedrijfschap een opgave te verstrekken van een schatting van de te behalen omzet in 2011 van de onderneming.
5.
Indien ondanks een herhaald verzoek van het bedrijfschap de in de vorige leden bedoelde gegevens niet worden verstrekt, wordt een ambtshalve schatting gemaakt van de omzet en wordt de heffing opgelegd volgens het in deze verordening bepaalde, echter met inachtneming van de geschatte omzet.
6.
De onderneming is verplicht om desgevraagd aan het bedrijfschap een opgave te doen van het bruto sv-loon.
1.
De ondernemer die vermeldt aan wie en tot welke bedragen werkzaamheden zijn uitbesteed, krijgt, indien wordt voldaan aan het in het volgende lid bepaalde, een heffing opgelegd over de totale omzet, verminderd met de omzetbedragen aan uitbesteed werk.
2.
De in het vorige lid bedoelde vermindering van de grondslag voor de omzetheffing, wordt uitsluitend toegepast indien de onderneming waaraan werk is uitbesteed, een bij het bedrijfschap geregistreerde onderneming is, en indien de voor vermindering in aanmerking gekomen omzet bij de laatstbedoelde onderneming mede in acht wordt genomen bij het vaststellen van de door laatstbedoelde onderneming verschuldigde omzetheffing.
1.
Indien voor de ondernemer tevens het Hoofdbedrijfschap Ambachten is ingesteld en door dit hoofdbedrijfschap heffing wordt opgelegd, wordt de door de ondernemer verschuldigde basisheffing verminderd met € 67,--.
2.
Indien voor de ondernemer tevens het Hoofdbedrijfschap Detailhandel is ingesteld en door dit hoofdbedrijfschap heffing wordt opgelegd, wordt de door de ondernemer verschuldigde basisheffing verminderd met € 63,--.
3.
Indien voor de ondernemer tevens het Hoofdbedrijfschap Ambachten en het Hoofdbedrijfschap Detailhandel zijn ingesteld en door deze hoofdbedrijfschappen heffing wordt opgelegd, wordt de door de ondernemer verschuldigde basisheffing verminderd met € 67,--
1.
De ondernemer is verplicht aan het bedrijfschap op eerste verzoek inzage te geven in alle boeken en bescheiden voor zover nodig voor:
a. het toezicht op de naleving van deze verordening; of
b. voor het verkrijgen van gegevens die de ondernemer in strijd met deze verordening niet heeft verstrekt.
2.
De inzage vindt slechts plaats door personen die daartoe schriftelijk op dracht van het bedrijfschap kunnen overleggen. De opdracht vermeldt het doel waarvoor de inzage plaatsvindt.
Artikel 9
Het bedrijfschap is bevoegd om op een daartoe strekkend verzoek geheel of gedeeltelijk ontheffing te verlenen van de betaling van een krachtens deze Verordening opgelegde heffing, indien dit als gevolg van bijzondere omstandigheden redelijk danwel billijk voorkomt.
1.
Een ieder die betrokken is bij de uitvoering van deze verordening en daarbij de beschikking krijgt over gegevens waarvan hij het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden, en voor wie niet reeds uit hoofde van ambt, beroep of wettelijk voorschrift ter zake van die gegevens een geheimhoudingsplicht geldt, is verplicht tot geheimhouding van die gegevens, behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift hem tot mededeling verplicht of uit zijn taak de noodzaak tot mededeling voortvloeit.
2.
De bij de uitvoering van deze verordening ter beschikking komende gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de vervulling van de taak van het bedrijfschap.
3.
Tot de in het tweede lid bedoelde gegevens hebben uitsluitend toegang de secretaris, de door deze aangewezen leden van het personeel van het secretariaat en door deze aangewezen derden.
1.
Aan de ondernemer die lid is van de Nederlandse Ondernemersvereniging voor Afbouwbedrijven (NOA) en over het jaar 2010 aan deze organisatie contributie heeft betaald, wordt op de krachtens deze verordening verschuldigde heffing een aftrek toegestaan van 50% van het bedrag dat de betrokkene als contributie aan de NOA heeft betaald met een maximum van € 900,--. De aftrek mag niet meer zijn dan de helft van de krachtens deze verordening verschuldigde heffing. Het bedrag van de aftrek wordt afgerond tot hele euro’s, waarbij bedragen van minder dan vijftig eurocent worden verwaarloosd. De aftrek wordt slechts toegestaan als de contributie ter zake waarvan aftrek wordt verleend, in 2010 volledig is voldaan.
2.
Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing op ondernemers die, al dan niet rechtstreeks, lid zijn van een organisatie van ondernemers die een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid is en die:
krachtens haar statutaire doelstelling haar werkzaamheden kan uitstrekken tot ten minste een belangrijk gedeelte van het terrein waarop het bedrijfschap een taak heeft te vervullen;
voldoet aan de kwalitatieve representativiteitscriteria, genoemd in de artikelen 3 tot en met 7 van de Verordening representativiteit organisaties van de Sociaal-Economische Raad;
tot de werkingssfeer van het bedrijfschap behorende leden heeft, waarvan het gewogen aantal niet-onbetekenend is;
met betrekking tot de behartiging van sociaal-economische belangen van de ondernemers een positie van enige betekenis inneemt binnen de groep van ondernemers die zij beoogt te organiseren, hetgeen onder meer kan blijken uit de mate van representativiteit binnen die groep, de deelname aan arbeidsvoorwaardenoverleg, het verrichten van studies of diensten die ook buiten die groep van belang worden geacht en de deelname aan regelmatig overleg met de overheid; en
haar activiteiten, al dan niet door middel van een federatie van gelijksoortige organisaties, landelijk ontplooit.
3.
Aan de leden van een in het vorige lid bedoelde organisatie kan aftrek slechts worden toegestaan op grond van een daartoe strekkend verzoek van het bestuur van die organisatie aan het bestuur van het bedrijfschap.
4.
Ingeval van lidmaatschap bij meerdere organisaties, wordt per onderneming slechts éénmaal contributieaftrek toegestaan.
5.
Als bewijs van betaling van de contributie wordt een door de betrokken organisaties te verstrekken contributielijst, gewaarmerkt door een registeraccount, aangehouden.
Artikel 12
Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2011. Indien het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin deze verordening wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 1 januari 2011, dan treedt zij in werking één dag na publicatie in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en werkt zij terug tot en met 1 januari 2011.
Artikel 13
Deze verordening wordt aangehaald als Heffingsverordening Bedrijfschap Afbouw 2011.
Den Haag, 22 september 2010
voorzitter
secretaris