Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ § 1. Begripsbepalingen
+ § 2. Heffingsplicht
+ § 3. Grondslag en hoogte heffingen
+ § 4. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Heffingsverordening 2014

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Verordening van het Productschap Vis van 26 juni 2014. houdende regels ter zake van de aan de onder het Productschap Vis ressorterende ondernemers op te leggen heffing voor het jaar 2014 (Heffingsverordening 2014)
Het bestuur van het Productschap Vis;
Gelet op de artikelen 95 en 126 van de Wet op de bedrijfsorganisatie en artikel 7 van het Instellingsbesluit Productschap Vis (Stb, 2003, 253);
Besluit:
1.
In deze verordening wordt verstaan onder:
2.
Voor de toepassing van het bepaalde bij of krachtens deze verordening vindt het aanvoeren - voor zover dit geschiedt met een vaartuig - plaats op het tijdstip waarop het vaartuig direct of indirect verbinding met de wal heeft verkregen.
1.
Onder het productschap ressorterende ondernemers zijn wegens de uitoefening van hun bedrijfsactiviteiten in de periode van 1 januari 2014 tot 1 juli 2014 aan en ten behoeve van het productschap een heffing verschuldigd volgens de in de artikelen 3, 3a, 4, 4a, 5, 6 en 7 vermelde heffingsgrondslagen met de daarbij behorende tarieven, De berekening en de wijze van betaling vinden plaats, zoals in de Verordening Algemene Bepalingen Productschap Vis 2006 is bepaald.
2.
Indien een heffingsplichtige ondernemer gegevens die hem zijn gevraagd krachtens de Verordening Algemene Bepalingen Productschap Vis 2006 ten behoeve van de onderhavige verordening of bij of krachtens de Verordening Algemene Bepalingen Productschap Vis 2006 ten behoeve van het vaststellen en opleggen van de verschuldigde heffingen niet, niet tijdig of niet volledig verstrekt, wordt de heffing berekend over de dan te ramen omvang van de grondslag die op de heffingsplichtige ingevolge deze verordening van toepassing is, welke heffing in dat geval verhoogd wordt met € 270,00 in verband met administratiekosten.
3.
Indien na een administratieve boeken- of accountantscontrole krachtens de Verordening Algemene Bepalingen Productschap Vis 2006 blijkt dat de heffingsplichtige ondernemer de gevraagde gegevens niet volledig of onjuist heeft verstrekt, wordt de heffing berekend over de dan te ramen omvang van de nieuwe gegevens als grondslag die op de heffingsplichtige ingevolge deze verordening van toepassing is, welke heffing in dat geval verhoogd wordt met € 1.125,00 in verband met administratiekosten en controlekosten.
4.
Een ondernemer wordt geacht bedrijfsactiviteiten uitgeoefend te hebben als bedoeld in het eerste lid indien een ondernemer als ondernemer staat geregistreerd in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel of bij het Productschap Vis conform artikel 2 van de Verordening Algemene Bepalingen Productschap Vis 2006.
1.
De heffing als bedoeld in artikel 2 bedraagt voor:
a. de aanvoerder van zeevis:
1°. 0 promille van de waarde van de door hem aangevoerde zeevis, voor zover het betreft met een kotter aangevoerde zeevis;
2°. 0 promille van de waarde van de door hem aangevoerde zeevis, voor zover het betreft met een trawler aangevoerde zeevis;
b. de aanvoerder van vis verkregen door uitoefening van de binnenvisserij:
1°. 0 promille van de waarde van de door hem aangevoerde vis welke is verkregen door uitoefening van de IJsselmeervisserij;
2°. € 0.00 per kalenderjaar wegens het aanvoeren van vis welke is verkregen door uitoefening van de binnenvisserij in de zin van artikel 1, vierde lid onder d, van de Visserijwet 1963 - de IJsselmeervisserij hieronder niet begrepen;
c. de aanvoerder van kokkels of spisula of zwaardscheden en mesheften of nonnetjes:
1°. 0 promille van de waarde van de door hem aangevoerde kokkels of spisula of zwaardscheden en mesheften, of nonnetjes welke zijn verkregen door uitoefening van de visserij met een mechanisch vistuig of door uitoefening van de visserij met een niet mechanisch vistuig;
2°. € 0,00 per vergunning per kalenderjaar voor de mechanische visserij op kokkels in de Westerschelde;
3°. € 0,00 per vergunning per kalenderjaar voor de mechanische visserij op kokkels in de Nederlandse wateren - de Westerschelde hieronder niet begrepen;
4°. € 0,00 per vergunning per kalenderjaar voor de visserij op kokkels met een niet mechanisch vistuig in de Nederlandse wateren en;
5°. € 0,00 per vergunning per kalenderjaar voor de visserij op spisula of nonnetjes in de Nederlandse wateren; en
6°. € 0,00 per vergunning per kalenderjaar voor de visserij op zwaardscheden en mesheften in de Nederlandse wateren;
d. de aanvoerder van mosselen: € 0,00 per door hem aangevoerde ton mosselen;
e. de ondernemer die kweekvis kweekt:
1°. € 0,00 per ondernemer die forel kweekt;
2°. € 0,00 per ondernemer die meerval kweekt;
3°. € 0,00 per ondernemer die paling kweekt;
4°. € 0,00 per ondernemer die tarbot kweekt;
f. de aanvoerder van garnalen: € 0,00 per kilogram aangevoerde garnalen die onder de controleplicht vallen voor controle op de indeling in de bij of krachtens de verordening (EG) nr. 2406/96 voorgeschreven versheidsklassen en grootteklassen voor garnalen voor eerste verhandeling.
2.
Bij de bepaling van de waarde van de aangevoerde zeevis als bedoeld in het eerste lid, onder a2°, wordt het deel van de aangevoerde zeevis, dat fysiek niet in Nederland komt, buiten beschouwing gelaten.
Artikel 3a. (afslagheffing)
De heffing als bedoeld in artikel 2 bedraagt:
a. € 883,00 voor Zeeuwse ‘Visveilingen N.V. voor de afslaglocatie Breskens;
b. € 3.027,00 voor de Zeeuwse Visveilingen N.V. voor de afslaglocatie Vlissingen;
c. € 2.565,00 voor International Seafood Auctions B.V. voor de afslaglocatie Lauwersoog;
d. € 2.270,00 voor Visafslag Hollands Noorden V.O.F. voor de afslaglocatie Den Oever;
e. € 2.313,00 voor Visafslag Hollands Noorden V.O.F. voor de afslaglocatie Den Helder;
f. € 11.394,00 voor Visafslag Urk B.V. voor de afslaglocatie Urk;
g. € 2.397,00 voor Visafslag Urk B.V. voor de afslaglocatie Harlingen;
h. € 5.760,00 voor Hollandse Visveiling IJmuiden B.V. voor de afslaglocatie IJmuiden;
i. € 2.691,00 voor Visafslag Scheveningen B.V. voor de afslaglocatie Scheveningen;
j. € 2.313,00 voor Visafslag Stellendam B.V. voor de afslaglocatie Stellendam;
k. € 252,00 voor Visafslag Colijnsplaat B.V. voor de afslaglocatie Colijnsplaat;
l. € 1.135,00 voor Garnalenafslag Zoutkamp voor de afslaglocatie Zoutkamp.
Artikel 4. (aankoopheffing)
De heffing bedoeld in artikel 2 bedraagt voor:
a. de ondernemer die zeevis koopt van een aanvoerder of van een buitenlandse aanvoerder, die fysiek Nederland binnenkomt:
1°. 0 promille van de waarde van de door hem aangekochte zeevis, voor zover het betreft met een kotter aangevoerde zeevis;
2°. 0 promille van de waarde van de door hem aangevoerde zeevis, voor zover het betreft met een trawler aangevoerde zeevis;
b. de ondernemer die vis koopt van een aanvoerder, als bedoeld in artikel 3, eerste lid onder b: € 0,00 per ondernemer;
c. de ondernemer die kokkels of spisula of zwaardscheden en mesheften of nonnetjes koopt van een aanvoerder:
0 promille van het aankoopbedrag van de door hem van een aanvoerder gekochte kokkels of spisula of zwaardscheden en mesheften of nonnetjes;
d. de ondernemer die mosselen koopt van een aanvoerder:
€ 0,00 per door hem van een aanvoerder gekochte ton mosselen;
e. de ondernemer die kweekvis koopt van een ondernemer, als bedoeld in artikel 3, eerste lid onder e; € 800,00 per ondernemer;
f. de ondernemer die garnalen koopt van een ondernemer, als bedoeld in artikel 3, eerste lid onder fi € 0,00 per kilogram garnalen.
1.
De inkoop is onderhevig aan een heffing als bedoeld in artikel 2.
2.
De heffing als bedoeld in het eerste lid bedraagt € 0,00 per ondernemer die vis- of visproducten inkoopt.
3.
De heffing als bedoeld in het eerste lid is verschuldigd door een ondernemer die:
a. de handel uitoefent in vis of uit vis verkregen producten, met uitzondering van pootvis, welke, al dan niet na verdere be- of verwerking, tot menselijk voedsel kunnen dienen;
b. vis of uit vis verkregen producten be- of verwerkt, met uitzondering van pootvis, welke, al dan niet na verdere be- of verwerking, tot menselijk of dierlijk voedsel kunnen dienen.
4.
De heffing als bedoeld in het eerste lid bedraagt voor de ondernemer die mosselen, niet zijnde tarra, inkoopt: € 0,00 per door hem ingekochte ton consumptiemosselen.
1.
De heffing als bedoeld in artikel 2 bedraagt voor een kleinhandelaar € 0,00 per verkooppunt per kalenderjaar.
2.
Onder verkooppunt als bedoeld in het eerste lid, wordt onder meer verstaan een viswinkel, een webwinkel, een viskraam of een visverkoopwagen.
Artikel 7. (overige vaste heffingen)
De heffing als bedoeld in artikel 2 bedraagt voor een be- of verwerker € 60,00 per kalenderjaar.
1.
Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 juli 2014. Indien het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin deze verordening wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 1 juli 2014, treedt deze verordening in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en werkt deze terug tot en met 1 juli 2014.
2.
Deze verordening kan worden aangehaald als Heffingsverordening 2014.
Rijswijk, 26 juni 2014
voorzitter
secretaris