{**}
Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ § 1. Begripsbepalingen
+ § 2. Heffingsplicht
+ § 3. Grondslag en hoogte heffingen
+ § 4. Vaststelling heffingen
+ § 5. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Heffingsverordening 2013

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Verordening van het Productschap Vis van 13 november 2012, houdende regels ter zake van de aan de onder het Productschap Vis ressorterende ondernemers op te leggen heffing voor het jaar 2013 (Heffingsverordening 2013)
Het bestuur van het Productschap Vis;
Gelet op de artikelen 95 en 126 van de Wet op de bedrijfsorganisatie en artikel 7 van het Instellingsbesluit Productschap Vis (Stb. 2003, 253);
Besluit:
1.
In deze verordening wordt verstaan onder:
2.
Voor de toepassing van het bepaalde bij of krachtens deze verordening vindt het aanvoeren - voor zover dit geschiedt met een vaartuig - plaats op het tijdstip waarop het vaartuig direct of indirect verbinding met de wal heeft verkregen.
3.
Indien een vaartuig mosselen op een verwaterplaats stort vóórdat het vaartuig direct of indirect verbinding met de wal heeft verkregen, vindt het aanvoeren van mosselen, in afwijking van het bepaalde in het tweede lid, plaats op het tijdstip waarop de mosselen worden gestort op een verwaterplaats.
1.
Onder het productschap ressorterende ondernemers zijn wegens de uitoefening van hun bedrijfsactiviteiten in de periode van 1 januari 2013 tot en met 31 december 2013 aan en ten behoeve van het productschap een heffing verschuldigd volgens de in de artikelen 3, 3a, 4, 4a, 5, 6 en 7 vermelde heffingsgrondslagen met de daarbij behorende tarieven. De berekening en de wijze van betaling vinden plaats, zoals in de Verordening Algemene Bepalingen Productschap Vis 2006 is bepaald.
2.
Indien een heffingsplichtige ondernemer gegevens die hem zijn gevraagd krachtens de Verordening Algemene Bepalingen Productschap Vis 2006 ten behoeve van de onderhavige verordening of bij of krachtens de Verordening Algemene Bepalingen Productschap Vis 2006 ten behoeve van het vaststellen en opleggen van de verschuldigde heffingen niet, niet tijdig of niet volledig verstrekt, wordt de heffing berekend over de dan te ramen omvang van de grondslag die op de heffingsplichtige ingevolge deze verordening van toepassing is, welke heffing in dat geval verhoogd wordt met € 270,00 in verband met administratiekosten.
3.
Indien na een administratieve boeken- of accountantscontrole krachtens de Verordening Algemene Bepalingen Productschap Vis 2006 blijkt dat de heffingsplichtige ondernemer de gevraagde gegevens niet volledig of onjuist heeft verstrekt, wordt de heffing berekend over de dan te ramen omvang van de nieuwe gegevens als grondslag die op de heffingsplichtige ingevolge deze verordening van toepassing is, welke heffing in dat geval verhoogd wordt met € 1.125,00 in verband met administratiekosten en controlekosten.
1.
De heffing als bedoeld in artikel 2 bedraagt voor:
a. de aanvoer van zeevis:
1°. 8,72 promille van de waarde van de door hem aangevoerde zeevis, voor zover het betreft met een kotter aangevoerde zeevis;
2°. 3,49 promille van de waarde van de door hem aangevoerde zeevis, voor zover het betreft met een trawler aangevoerde zeevis;
b. de aanvoerder van vis verkregen door uitoefening van de binnenvisserij:
1°. 10,50 promille van de waarde van de door hem aangevoerde vis welke is verkregen door uitoefening van de IJsselmeervisserij;
2°. € 281,00 per kalenderjaar wegens het aanvoeren van vis welke is verkregen door uitoefening van de binnenvisserij in de zin van artikel 1, vierde lid onder d, van de Visserijwet 1963 - de IJsselmeervisserij hieronder niet begrepen;
c. de aanvoerder van kokkels of spisula of zwaardscheden en mesheften of nonnetjes:
1°. 9,63 promille van de waarde van de door hem aangevoerde van kokkels of spisula of zwaardscheden en mesheften of nonnetjes welke zijn verkregen door uitoefening van de visserij met een mechanisch vistuig of door uitoefening van de visserij met een niet mechanisch vistuig;
2°. € 399,00 per vergunning per kalenderjaar voor de mechanische visserij op kokkels in de Westerschelde;
3°. € 1060,00 per vergunning per kalenderjaar voor de mechanische visserij op kokkels in de Nederlandse wateren - de Westerschelde hieronder niet begrepen;
4°. € 731,00 per vergunning per kalenderjaar voor de visserij op kokkels met een niet mechanisch vistuig in de Nederlandse wateren en;
5°. € 505,00 per vergunning per kalenderjaar voor de visserij op spisula of nonnetjes in de Nederlandse wateren; en
6°. € 264,00 per vergunning per kalenderjaar voor de visserij op zwaardscheden en mesheften in de Nederlandse wateren;
d. de aanvoerder van mosselen: € 0,22 per door hem aangevoerde ton mosselen;
e. de ondernemer die kweekvis kweekt:
1°. € 0,012 per kilogram door hem gekocht voer bestemd voor forel;
2°. € 0,012 per kilogram door hem gekocht voer bestemd voor meerval;
3°. € 0,023 per kilogram door hem gekocht voer bestemd voor paling;
4°. € 0,023 per kilogram door hem gekocht voer bestemd voor tarbot;
5°. € 0,012 per kilogram door hem gekocht voer bestemd voor tilapia;
f. de aanvoerder van garnalen: € 0,024 per kilogram aangevoerde garnalen die onder de controleplicht vallen voor contole op de indeling in de bij of krachtens de verordening (EG) nr. 2406/96 voorgeschreven versheidsklassen en grootteklassen voor garnalen voor eerste verhandeling.
2.
Bij de bepaling van de waarde van de aangevoerde zeevis als bedoeld in het eerste lid, onder a2°, wordt het deel van de aangevoerde zeevis, dat fysiek in Nederland komt, buiten beschouwing gelaten.
Artikel 3a. (afslagheffing) [Materieel uitgewerkt per 23-08-2014]
De heffing als bedoeld in artikel 2 bedraagt voor een afslag 0,52 promille van het aankoopbedrag van de door tussenkomst van de afslag verhandelde vis en visproducten met uitzondering van mosselen.
a. de ondernemer die zeevis koopt van een aanvoerder of van een buitenlandse aanvoerder, die fysiek Nederland binnenkomt:
1°. 1,82 promille van de waarde van de door hem aangekochte zeevis, voor zover het betreft met een kotter aangevoerde zeevis;
2°. 1,84 promille van de waarde van de door hem aangekochte zeevis, voor zover het betreft met een trawler aangevoerde zeevis;
b. de ondernemer die vis koopt van een aanvoerder, als bedoeld in artikel 3, eerste lid onder b: 7,88 promille van het aankoopbedrag van de door hem van een aanvoerder gekochte vis;
c. de ondernemer die kokkels of spisula of zwaardscheden en mesheften of nonnetjes koopt van een aanvoerder:
6,63 promille van het aankoopbedrag van de door hem van een aanvoerder gekochte kokkels of spisula of zwaardscheden en mesheften of nonnetjes;
d. de ondernemer die mosselen koopt van een aanvoerder:
€ 0,22 per door hem van een aanvoerder gekochte ton mosselen;
e. de ondernemer die kweekvis koopt van een ondernemer, als bedoeld in artikel 3, eerste lid onder e:
7,88 promille van het aankoopbedrag van de door hem van een kweker gekochte kweekvis;
f. de ondernemer die garnalen koopt van een ondernemer, als bedoeld in artikel 3, eerste lid onder f:
€ 0,005 per kilogram garnalen.
1.
De heffing als bedoeld in artikel 2 bedraagt voor:
a. de ondernemer die oesters verhandelt: 9,65 promille over de omzet, welke hij in het afgelopen oesterseizoen heeft gerealiseerd;
b. de ondernemer die één of meer oesterpercelen in eigendom heeft of huurt; € 9,10 per hectare per oesterperceel per kalenderjaar en;
c. de ondernemer die in het bezit is van een visvergunning voor vrije gronden; € 642,00 per visvergunning voor vrije gronden per kalenderjaar.
2.
Indien de ondernemer als bedoeld in het eerste lid, zowel één of meerdere oesterpercelen in eigendom heeft of huurt, als ook over een visvergunning voor vrije gronden beschikt, wordt de ondernemer:
a. vrijgesteld van de heffing als bedoeld in artikel 4a, eerste lid, onder c, onder de voorwaarde dat het bedrag aan heffing op grond van deze bepaling lager is dan het bedrag aan heffing op grond van artikel 4a, eerste lid, onder b;
b. vrijgesteld van de heffing als bedoeld in artikel 4a, eerste lid, onder b, onder de voorwaarde dat het bedrag aan heffing op grond van deze bepaling lager is dan het bedrag aan heffing op grond van artikel 4a, eerste lid, onder c.
3.
De in lid 1, onder a, van dit artikel bedoelde omzet per oesterseizoen wordt berekend volgens de volgende formule: (P-(P i +P w ))xF p +(C-C w )xF c . Daarbij staat:
- P voor: het totaal aantal platte oesters, dat de ondernemer in het afgelopen oesterseizoen heeft verhandeld;
- P i voor: het totaal aantal platte oesters, dat de ondernemer in het afgelopen oesterseizoen heeft ingekocht in het buitenland;
- P w voor: het totaal aantal platte oesters, waarvan de ondernemer kan aantonen dat hij deze in het afgelopen oesterseizoen heeft gekocht van een collega-handelaar;
- (P-(P j +P w )) voor: het totaal aantal platte oesters, dat meetelt voor de bepaling van de omzet in platte oesters in het afgelopen oesterseizoen;
- F p voor: het forfaitaire bedrag van € 0,32, waarmee het aantal oesters dat meetelt voor de bepaling van de omzet in het laatste oesterseizoen in platte oesters, vermenigvuldigd moet worden;
- C voor: het aantal creuses, dat een handelaar in het afgelopen oesterseizoen heeft verhandeld;
- C w voor: het aantal creuses, waarvan de ondernemer kan aantonen dat hij deze in het afgelopen oesterseizoen gekocht heeft van een collega-ondernemer;
- (C-C w )) voor: het totaal aantal creuses, dat meetelt voor de bepaling van de omzet in creuses in het afgelopen oesterseizoen;
- F c : het forfaitaire bedrag van € 0,10, waarmee het totaal aantal creuses, dat meetelt voor de bepaling van de omzet in creuses in het afgelopen oesterseizoen, vermenigvuldigd moet worden.
4.
De heffing als bedoeld in het eerste lid, onder b en c, bedraagt per kalenderjaar gezamenlijk maximaal € 1466,00.
1.
De inkoop is onderhevig aan een heffing als bedoeld in artikel 2.
2.
De heffing als bedoeld in het eerste lid bedraagt voor het inkoopbedrag in een kalenderjaar:
a. van € 0,00 tot en met € 10.000,00; nihil;
b. van € 10.000,01 tot en met € 100.000,00: nihil over het inkoopbedrag tot en met € 10.000,00 en € 137,00 over het inkoopbedrag tussen de € 10.000,01 en de € 100.000,00;
c. van € 100.000,01 tot en met € 2.500.000,00: nihil over het inkoopbedrag tot en met € 10.000,00; € 137,00 over het inkoopbedrag tussen de € 10.000,01 en de € 100.000,00 en 0,91 promille over het inkoopbedrag tussen de € 100.000,01 en de € 2.500.000,00;
d. van € 2.500.000,01 tot en met € 5.000.000,00: nihil over het inkoopbedrag tot en met € 10.000,00; € 137,00 over het inkoopbedrag tussen de € 10.000,01 en de € 100.000,00; 0,91 promille over het inkoopbedrag tussen de € 100.000,01 en de € 2.500.000,00 en 0,78 promille over het inkoopbedrag tussen de € 2.500.000,01 en de € 5.000.000,00;
e. van € 5.000.000,01 tot en met € 10.000.000,00: nihil over het inkoopbedrag tot en met € 10.000,00; € 137,00 over het inkoopbedrag tussen de € 10.000,01 en de € 100.000,00; 0,91 promille over het inkoopbedrag tussen de € 100.000,01 en de € 2.500.000,00; 0,78 promille over het inkoopbedrag tussen de € 2.500.000,01 en de € 5.000.000,00 en 0,66 promille over het inkoopbedrag tussen de € 5.000.000,01 en de € 10.000.000,00;
f. van € 10.000.000,01 tot en met € 25.000.000,00: nihil over het inkoopbedrag tot en met € 10.000,00; € 137,00 over het inkoopbedrag tussen de € 10.000,01 en de € 100.000,00; 0,91 promille over het inkoopbedrag tussen de € 100.000,01 en de € 2.500.000,00; 0,78 promille over het inkoopbedrag tussen de € 2.500.000,01 en de € 5.000.000,00; 0,66 promille over het inkoopbedrag tussen de € 5.000.000,01 en de € 10.000.000,00 en 0,51 promille over het inkoopbedrag tussen de € 10.000.000,01 en de € 25.000.000,00;
g. van € 25.000.000,01 tot en met € 120.000.000,00: nihil over het inkoopbedrag tot en met € 10.000,00; € 137,00 over het inkoopbedrag tussen de € 10.000,01 en de € 100.000,00; 0,91 promille over het inkoopbedrag tussen de € 100.000,01 en de € 2.500.000,00; 0,78 promille over het inkoopbedrag tussen de € 2.500.000,01 en de € 5.000.000,00; 0,66 promille over het inkoopbedrag tussen de € 5.000.000,01 en de € 10.000.000,00; 0,51 promille over het inkoopbedrag tussen de € 10.000.000,01 en de € 25.000.000,00 en 0,37 promille over het inkoopbedrag tussen de € 25.000.000,01 en de € 120.000.000,00;
h. van meer dan € 120.000.000,00: nihil over het inkoopbedrag tot en met € 10.000,00; € 137,00 over het inkoopbedrag tussen de € 10.000,01 en de € 100.000,00; 0,91 promille over het inkoopbedrag tussen de € 100.000,01 en de € 2.500.000,00; 0,78 promille over het inkoopbedrag tussen de € 2.500.000,01 en de € 5.000.000,00; 0,66 promille over het inkoopbedrag tussen de € 5.000.000,01 en de € 10.000.000,00; 0,51 promille over het inkoopbedrag tussen de € 10.000.000,01 en de € 25.000.000,00; 0,37 promille over het inkoopbedrag tussen de € 25.000.000,01 en de € 120.000.000,00 en nihil over het inkoopbedrag boven de € 120.000.000,00.
3.
Bij de bepaling van het inkoopbedrag, als bedoeld in het vorige lid, wordt dat deel van de inkoop, dat fysiek niet in Nederland komt, buiten beschouwing gelaten.
4.
De heffing als bedoeld in het eerste lid is verschuldigd door een ondernemer die:
a. de handel uitoefent in vis of uit vis verkregen producten, met uitzondering van pootvis, welke, al dan niet na verdere be- of verwerking, tot menselijk voedsel kunnen dienen;
b. vis of uit vis verkregen producten be- of verwerkt, met uitzondering van pootvis, welke, al dan niet na verdere be- of verwerking, tot menselijk of dierlijk voedsel kunnen dienen.
5.
De heffing als bedoeld in het eerste lid bedraagt voor de ondernemer die mosselen, niet zijnde tarra, inkoopt: € 0,22 per door hem ingekochte ton consumptiemosselen.
6.
Bij de bepaling van de inkoop, als bedoeld in het eerste lid, wordt de aankoop, als bedoeld in artikel 4, indien het dezelfde partij van dezelfde heffingsplichtige ondernemer betreft, buiten beschouwing gelaten.
7.
Vis en visproducten zijn voor een ondernemer die als kleinhandelaar heffing krijgt opgelegd op grond van artikel 6, éénmalig onderhevig aan een heffing als bedoeld in het eerste lid. Op het inkoopbedrag, als bedoeld in het tweede lid van dit artikel, dient derhalve het inkoopbedrag waarover reeds een heffing als bedoeld in het eerste lid van dit artikel is opgelegd, in mindering te worden gebracht.
8.
Vis en visproducten zijn voor een ondernemer, éénmalig onderhevig aan een heffing als bedoeld in het eerste lid, indien dezelfde partij na be- of verwerking door een derde onverwijld weer wordt teruggekocht. Op het inkoopbedrag, als bedoeld in het tweede lid van dit artikel, dient derhalve het inkoopbedrag waarover reeds eerder aan dezelfde ondernemer een heffing als bedoeld in het eerste lid van dit artikel is opgelegd, in mindering te worden gebracht.
9.
De ondernemer, die meent dat het zesde, zevende of achtste lid van dit artikel van toepassing is en hier een beroep op doet, levert hiervan zelf schriftelijk het bewijs.
1.
De heffing als bedoeld in artikel 2 bedraagt voor een kleinhandelaar € 113,00 per verkooppunt per kalenderjaar.
2.
Onder verkooppunt als bedoeld in het eerste lid, wordt onder meer verstaan een viswinkel, een webwinkel, een viskraam of een visverkoopwagen.
Artikel 7. (overige vaste heffingen) [Materieel uitgewerkt per 23-08-2014]
De heffing als bedoeld in artikel 2 bedraagt voor een be- of verwerker € 353,00 per kalenderjaar.
1.
De waarde van de aangevoerde vis, bedoeld in artikel 3, eerste lid onderdeel a en onderdeel b, onder 1°, wordt vastgesteld overeenkomstig het bepaalde in de volgende leden.
2.
Indien de aangevoerde vis door tussenkomst van een afslag is verhandeld geldt als waarde van de vis de op de afslag gemaakte bruto besomming.
3.
Indien de aangevoerde vis, bedoeld in artikel 3, eerste lid onderdeel a, onder 1°, en onderdeel b, onder 1°, zonder tussenkomst van een afslag is verhandeld geldt als waarde van de vis de door de koper, voor de aan hem verkochte vis, betaalde koopsom.
4.
Indien de aangevoerde vis, bedoeld in artikel 3, eerste lid onderdeel a, onder 2°, zonder tussenkomst van een afslag is verhandeld geldt als waarde van de vis 70 % van de door de koper, voor de aan hem verkochte vis, betaalde koopsom.
1.
De waarde van de aangevoerde kokkels, spisula, zwaardscheden en mesheften, en nonnetjes bedoeld in artikel 3, eerste lid onderdeel c, onder 1°, wordt vastgesteld overeenkomstig het bepaalde in de volgende leden.
2.
Indien de aangevoerde kokkels gekookt zijn geldt als waarde van de kokkels het forfaitaire bedrag van € 1,75 vermenigvuldigd met de hoeveelheid aangevoerde kokkels uitgedrukt in kilogram.
3.
Indien de aangevoerde kokkels niet gekookt zijn en niet afkomstig zijn uit de Westerschelde geldt als waarde van de kokkels het forfaitaire bedrag van € 0,25 vermenigvuldigd met de hoeveelheid aangevoerde kokkels uitgedrukt in kilogram.
4.
Indien de aangevoerde kokkels niet gekookt zijn en afkomstig zijn uit de Westerschelde geldt als waarde van de kokkels het forfaitaire bedrag van € 0,18 vermenigvuldigd met de hoeveelheid aangevoerde kokkels uitgedrukt in kilogram.
5.
Indien de aangevoerde spisula gekookt zijn geldt als waarde van de spisula het forfaitaire bedrag van € 0,75 vermenigvuldigd met de hoeveelheid aangevoerde spisula uitgedrukt in kilogram.
6.
Indien de aangevoerde spisula niet gekookt zijn geldt als waarde van de spisula het forfaitaire bedrag van € 0,10 vermenigvuldigd met de hoeveelheid aangevoerde spisula uitgedrukt in kilogram.
7.
Indien de aangevoerde zwaardscheden en mesheften gekookt zijn geldt als waarde van de zwaardscheden en mesheften het forfaitaire bedrag van € 2,40 vermenigvuldigd met de hoeveelheid aangevoerde zwaardscheden en mesheften uitgedrukt in kilogram.
8.
Indien de aangevoerde zwaardscheden en mesheften niet gekookt zijn geldt als waarde van de zwaardscheden en mesheften het forfaitaire bedrag van € 0,80 vermenigvuldigd met de hoeveelheid aangevoerde zwaardscheden en mesheften uitgedrukt in kilogram.
9.
Indien de aangevoerde nonnetjes gekookt zijn geldt als waarde van de nonnetjes het forfaitaire bedrag van € 0,75 vermenigvuldigd met de hoeveelheid aangevoerde nonnetjes uitgedrukt in kilogram.
10.
Indien de aangevoerde nonnetjes niet gekookt zijn geldt als waarde van de nonnetjes het forfaitaire bedrag van € 0,10 vermenigvuldigd met de hoeveelheid aangevoerde nonnetjes uitgedrukt in kilogram.
1.
Als aankoopbedrag van de al dan niet door tussenkomst van een afslag gekochte vis of kweekvis, bedoeld in de artikelen 3a en 4, onderdelen a, b en e, geldt de door de koper, voor de door hem gekochte vis, betaalde koopsom.
2.
Als aankoopbedrag van de al dan niet door tussenkomst van een afslag gekochte kokkels of spisula of zwaardscheden en mesheften of nonnetjes, bedoeld in artikel 4, onder c, geldt de waarde van de aangevoerde kokkels respectievelijk spisula respectievelijk zwaardscheden en mesheften respectievelijk nonnetjes zoals vastgesteld overeenkomstig het bepaalde in artikel 9.
3.
Indien de garnalen in gepelde toestand worden aangevoerd of in gepelde toestand worden gekocht van een aanvoerder, al dan niet door tussenkomst van een afslag, wordt het aantal aangevoerde of gekochte kilogrammen ter bepaling van de verschuldigde heffing(en) vermenigvuldigd met een factor 3.
1.
De secretaris kan, namens het bestuur, beslissen op een verzoek van een ondernemer om via de Mosselveiling te Yerseke betaalde heffingen, als bedoeld in artikel 4 binnen één week te restitueren als deze ondernemer in ieder geval aan de volgende voorwaarden voldoet:
a. de ondernemer dient een verzoek in bij het productschapskantoor te Yerseke onder vermelding van de partij mosselen, het productiegebied of verwatergebied waarvan deze partij afkomstig is en het productiegebied waarvoor deze partij bestemd is;
b. de ondernemer brengt de partij mosselen naar het ponton van de Mosselveiling en laat de medewerkers van het productschapskantoor te Yerseke deze partij opmeten en de tarra vaststellen als deze gegevens van de partij nog niet bekend zijn;
c. de ondernemer voor de betreffende partij mosselen de gegevens van de black box ter beschikking stelt indien de medewerkers van het productschapskantoor te Yerseke hierom verzoeken;
d. de ondernemer andere gevraagde gegevens ter beschikking stelt of meewerkt aan nader onderzoek indien de secretaris hierom verzoekt.
2.
De secretaris kan, namens het bestuur, beslissen op een verzoek van een ondernemer om via de Mosselveiling te Yerseke betaalde of te betalen heffingen, als bedoeld in artikel 5, vijfde lid, binnen één week te restitueren of te crediteren als deze ondernemer in ieder geval aan de volgende voorwaarden voldoet:
a. de ondernemer dient een verzoek in bij het productschapskantoor te Yerseke onder vermelding van de partij mosselen, het productiegebied of verwatergebied waarvan deze partij afkomstig is en het productiegebied waarvoor deze partij bestemd is;
b. de ondernemer brengt de partij mosselen naar het ponton van de Mosselveiling en laat de medewerkers van het productschapskantoor te Yerseke deze partij opmeten en de tarra vaststellen als deze gegevens van de partij nog niet bekend zijn of de ondernemer verstrekt zijn eigen bemonsteringsgegevens aan de medewerkers van het productschapskantoor te Yerseke;
c. de ondernemer voor de betreffende partij mosselen de gegevens van de black box of weegbon ter beschikking stelt indien de medewerkers van het productschapskantoor te Yerseke hierom verzoeken;
d. de ondernemer andere gevraagde gegevens ter beschikking stelt of meewerkt aan nader onderzoek indien de secretaris hierom verzoekt.
1.
Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2013. Indien het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin deze verordening wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 31 december 2012, treedt deze verordening in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en werkt deze terug tot en met 1 januari 2013.
2.
Deze verordening kan worden aangehaald als Heffingsverordening 2013.
Rijswijk, 13 november 2012
voorzitter
secretaris