{**}
Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Artikel 9
Artikel 10
Artikel 11
Artikel 12
Artikel 13
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Heffingenreglement COKZ

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Reglement inzake de heffing van omslagen ter dekking van de kosten van toezicht of keuring
Het bestuur van de Stichting Centraal Orgaan voor Kwaliteitsaangelegenheden in de Zuivel,
gelet op artikel 11 van de Landbouwkwaliteitswet (Stb. 1971, 371), alsmede artikel 33, tweede lid, van de statuten van genoemde Stichting (Stcrt. 1992, 63),
heeft in de op 2 december 1998 gehouden vergadering vastgesteld het navolgende Reglement:
1.
In dit reglement wordt verstaan onder:
het COKZ: de Stichting Centraal Orgaan voor Kwaliteitsaangelegenheden in de Zuivel;
bestuur: het bestuur van het COKZ;
aangeslotene: een ieder, die als aangeslotene bij het COKZ is toegelaten;
product: product ten aanzien waarvan bij of krachtens een landbouwkwaliteitsbesluit toezicht of keuring aan het COKZ is opgedragen.
2.
In dit reglement dienen de daarin voorkomende aanduidingen van de producten, alsook de begrippen bereiden en verhandelen, te worden verstaan in de zin die de betrokken landbouwkwaliteitsbesluiten en de daarop berustende bepalingen daaraan toekennen.
1.
De aangeslotene is voor elke tot zijn onderneming behorende bereid- of opslagplaats, waar producten worden bereid, jaarlijks aan het COKZ een omslag over de hoeveelheden bereid product verschuldigd.
2.
De in het eerste lid bedoelde omslag wordt vastgesteld in overeenstemming met het in de artikelen 3 tot en met 5 bepaalde.
1.
Voor producten ten aanzien waarvan de werkzaamheden van toezicht of keuring door het COKZ worden verricht worden standaardomzetten vastgesteld.
2.
Elke standaardomzet wordt in tonnen bepaald door voor de betrokken producten, per nagenoemde categorie product of groep van producten, de jaarlijks bereide hoeveelheden, naar boven afgerond in gehele tonnen te vermenigvuldigen met:
0.6 voor het product melkpoeder en voor zuigelingenvoeding;
1.1 voor het product kaas, voor zover het betreft de bereiding in enge zin door de eerste bereider;
0.2 voor het product kaas, voor zover het betreft het anders dan op de plaats van verkoop aan de verbruiker vermalen, versnijden of verpakken van het al dan niet in Nederland bereide product kaas tot eenheden product, bestemd of geschikt om als zodanig aan de verbruiker te worden afgeleverd;
0.2 voor het product kaas, voor zover het betreft de opslag van het product kaas gedurende het voor rijping voorgeschreven opslagtijdvak, met dien verstande dat het voor de berekening van de hoeveelheid in opslag gehouden product kaas,
met betrekking tot het product kaas, dat in de desbetreffende bereid- of opslagplaats is bereid, wordt uitgegaan van de hoeveelheid product kaas, die gedurende het voorgeschreven opslagtijdvak niet voor aansluitende opslag wordt afgeleverd aan een opvolgende bereider;
met betrekking tot het product kaas, dat niet in de desbetreffende bereid- of opslagplaats is bereid, wordt uitgegaan van de hoeveelheid product kaas, die gedurende het voorgeschreven opslagtijdvak in de betrokken bereid- of opslagplaats wordt ontvangen;
1.0 voor het vers bereide product boter;
0.7 voor het omgepakte product boter;
en de aldus verkregen uitkomsten te totaliseren.
3.
In afwijking van het bepaalde in het tweede lid wordt de standaardomzet met betrekking tot het op een veehouderijbedrijf bereide product kaas, waaronder de kaas die in de naamsaanduiding van het voorvoegsel ’boeren’ is voorzien, vastgesteld in kilogrammen door de jaarlijks bereide hoeveelheden naar boven afgerond in gehele kilogrammen te vermenigvuldigen met de factor 10, voor de eerste 25.000 kg en de bereide hoeveelheden boven 25.000 kg te vermenigvuldigen met de factor 5.
4.
Het bestuur kan bepalen dat in afwijking van het bepaalde in het tweede en derde lid voor de berekening van de standaardomzet van de jaarlijks bereide hoeveelheden product niet in aanmerking worden genomen nader aan te wijzen hoeveelheden product die bestemd zijn om in de betrokken bereid- of opslagplaats nog een of meer tot bereiden gerekende handelingen te ondergaan.
Artikel 4
Voor producten ten aanzien waarvan werkzaamheden van toezicht of keuring door het COKZ worden verricht, stelt het bestuur jaarlijks een basisomslag per ton standaardomzet vast, daarbij uitgaande van de ter zake van die werkzaamheden door het COKZ gemaakte kosten.
1.
De jaarlijks verschuldigde omslag wordt per product, voor zover de standaardomzet in tonnen is vastgesteld, telkens berekend door van de eerste 2000 ton standaardomzet elke ton te belasten met 1,00 x de toepasselijke basisomslag en zo vervolgens
van de tweede 2000 ton elke ton met 0.85 x de basisomslag
van de derde 2000 ton elke ton met 0.73 x de basisomslag
van de vierde 2000 ton elke ton met 0.63 x de basisomslag
van de vijfde 2000 ton elke ton met 0.54 x de basisomslag
van de zesde 2000 ton elke ton met 0.46 x de basisomslag
van de zevende 2000 ton elke ton met 0.39 x de basisomslag
van de achtste 2000 ton elke ton met 0.33 x de basisomslag
van de negende 2000 ton elke ton met 0.28 x de basisomslag
en elke volgende ton met 0.25 x de basisomslag.
2.
Voor zover de standaardomzet ingevolge het derde lid van artikel 3 is vastgesteld in gehele kilogrammen, wordt de jaarlijks verschuldigde omslag telkens berekend door elke kilogram standaardomzet te belasten met 0.001 x de toepasselijke basisomslag.
1.
De aangeslotene is verplicht om voor elke tot zijn onderneming behorende bereid- of opslagplaats een administratie te voeren van de jaarlijks bereide hoeveelheden product en zich daarbij te richten naar eventuele aanwijzingen van het bestuur. De aangeslotene verstrekt het bestuur of de door deze aangewezen personen alle gevraagde inlichtingen; desgevraagd geeft hij het bestuur of de door deze aangewezen personen inzage in de door hem gevoerde boekhouding.
2.
Indien de aangeslotene – door welke oorzaak dan ook – buiten staat is of nalatig blijft het COKZ de voor het bepalen van de verschuldigde omslag(en) benodigde gegevens te verstrekken, is het bestuur bevoegd de verschuldigde omslag(en) te bepalen, waar nodig uitgaande van veronderstellingen omtrent de grootte van de betrokken standaardomzet(ten).
1.
De omslag(en) dient te worden voldaan binnen vier weken nadat deze aan de betrokken aangeslotene is/zijn bekend gemaakt. Het bestuur is bevoegd om in afwachting van de definitieve vaststelling van de omslag(en) één of meer voorschotten te verlangen, te voldoen binnen een daarbij door het bestuur te stellen termijn.
2.
Bij gebreke van betaling binnen de bij of krachtens het vorige lid bepaalde termijnen zal de aangeslotene, zonder dat een ingebrekestelling is vereist, naast het bedrag van de omslag(en) c.q. de voorschotten daarop, de wettelijke rente en de eventuele kosten van invordering zijn verschuldigd.
3.
De aangeslotene zal zich niet op compensatie met door hem gestelde, geldelijke aanspraken jegens het COKZ kunnen beroepen.
Artikel 8
Bij uittreding resp. toetreding van een aangeslotene in de loop van een boekjaar is voor dat jaar de omslag(en) over de in het jaar van uittreding resp. toetreding hoeveelheden bereid product overeenkomstig het bepaalde in de artikelen 3 t/m 5 verschuldigd.
Artikel 9
Controleboeken, merken en andere controlebescheiden, die door of vanwege het COKZ worden verstrekt, kunnen aan de aangeslotenen in rekening worden gebracht.
1.
Een ieder, die producten verhandelt, ten aanzien waarvan bij of krachtens een landbouwkwaliteitsbesluit keuring aan het COKZ is opgedragen, niet zijnde een keuring tijdens of onmiddellijk na de bereiding, is aan het COKZ een vergoeding verschuldigd voor de kosten van deze keuring. De hoogte van de vergoeding wordt door het bestuur vastgesteld op basis van de bij de keuring door of namens het COKZ gemaakte kosten.
2.
Het bepaalde in artikel 7 is op de in het eerste lid bedoelde vergoeding van overeenkomstige toepassing.
Artikel 11
Het bestuur beslist in alle gevallen, waarin dit reglement niet voorziet.
Artikel 12
Het boekjaar in de zin van dit reglement valt samen met het periodenjaar van het Productschap Zuivel.
Artikel 13
Dit reglement kan worden aangehaald als ’Heffingenregelement COKZ'.
’s-Gravenhage, 15 maart 1999