{**}
Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
1. Inleiding
2. Huiswerk- en/of studiebegeleiding
3. Heffing van omzetbelasting
4. Ingangsdatum
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Heffing van omzetbelasting ten aanzien van huiswerk- en/of studiebegeleiding

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 2 september 2006. U leest nu de tekst die gold op 1 september 2006.
Heffing van omzetbelasting ten aanzien van huiswerk- en/of studiebegeleiding
1. Inleiding
Voor leerlingen uit met name het middelbaar en voortgezet onderwijs met leerproblemen of een leerachterstand bestaat de mogelijkheid huiswerk- en/of studiebegeleiding te verkrijgen. Deze begeleiding wordt verstrekt door particuliere huiswerk- of studiebegeleidingscentra, op zelfstandige basis werkzame docenten, scholen e.d. De leerproblemen of de leerachterstand kunnen door verschillende oorzaken ontstaan, zoals faalangst, concentratieproblemen, het ontbreken van een adequaat studieritme en de behoefte aan extra uitleg van de studiestof.
2. Huiswerk- en/of studiebegeleiding
De in dit kader van huiswerk- en/of studiebegeleiding aan leerlingen geboden diensten hebben in de praktijk een divers karakter. De begeleiding omvat als regel de hierna genoemde elementen, waarbij de diverse elementen in mindere dan wel meerdere mate aanwezig kunnen zijn:
het verschaffen van begeleiding bij het maken van het huiswerk, d.w.z. dat aan de leerling de mogelijkheid wordt geboden na afloop van de reguliere lesuren onder toezicht gedurende vaste ‘huiswerkuren’ het opgekregen huiswerk te maken en te leren in een daartoe door het betrokken instituut, de school e.d. ter beschikking gestelde ruimte;
het op efficiënte wijze leren plannen en indelen van het opgekregen huiswerk aan de hand van een wekelijks door de leerling op te stellen planmatig overzicht (de ‘agenda’) van de te verrichten huiswerktaken;
het controleren of de leerling het huiswerk daadwerkelijk heeft gemaakt en/of geleerd door middel van het bezien van het gemaakte huiswerk en het overhoren van de leerling;
aanvullende uitleg van de studiestof, d.w.z. dat de tijdens de ‘huiswerkuren’ aanwezige docenten aan de leerlingen die daaraan behoefte hebben de tijdens de reguliere lesuren behandelde studiestof nogmaals uitleggen of nader bespreken;
het ‘volgen’ van de door de leerling gemaakte vorderingen, d.w.z. dat tijdens de duur van de huiswerk- en/of studiebegeleiding wordt nagegaan in hoeverre de leerling daadwerkelijk goede huiswerkgewoonten heeft ontwikkeld (het ‘leren leren’) en een adequaat studieritme heeft gekregen. De ouders van de leerling worden tussentijds veelal geïnformeerd over de vorderingen van de leerling;
het geven van bijlessen, d.w.z. dat de leerling van de bij het huiswerk- en/of studiebegeleidingsinstituut werkzame docent op individuele basis extra lessen over de studiestof ontvangt. Dit doet zich vooral voor bij grote leerproblemen of een grote leerachterstand;
het verschaffen van examentrainingen. Het gaat hier om bijzondere trainingen ter voorbereiding op het eindexamen in het middelbaar- en voortgezet onderwijs.
De grootte van de groepen leerlingen aan wie huiswerk- en/of studiebegeleiding wordt verstrekt, varieert naar gelang de benodigde begeleiding: indien het accent ligt op huiswerkbegeleiding, kunnen de groepen uit maximaal 30 leerlingen bestaan. Als de nadruk ligt op het bespreken en/of uitleggen van de studiestof, zijn de groepen veelal kleiner: de groepen bestaan dan als regel uit maximaal 5 leerlingen per docent.
Voor huiswerk- en/of studiebegeleiding wordt door de betrokken ondernemers aan de (ouders van de) leerling één vergoeding in rekening gebracht; de hoogte van de vergoeding varieert naar gelang het geboden pakket dienstverlening. Voor de bijlessen en examentrainingen dient altijd afzonderlijk te worden betaald.
3. Heffing van omzetbelasting
Ik kan mij ermee verenigen dat huiswerk- en/of studiebegeleiding vanaf 1 september 1998 (de datum waarop het studiejaar 1998–1999 aanvangt) van de BTW-heffing wordt vrijgesteld. Hierbij heb ik in ogenschouw genomen dat huiswerk- en/of studiebegeleiding zich bevindt op het terrein van het reguliere leerproces op school (de onderhavige begeleiding vormt als het ware de ‘uitloop’ van dit leerproces). Aan deze goedkeuring verbind ik de voorwaarde dat door de ondernemers die huiswerk- en/of studiebegeleiding verstrekken wordt afgezien van het recht op aftrek van voorbelasting. De herrekenings- en herzieningsbepalingen van artikel 15, vierde en zesde lid, van de Wet op de omzetbelasting 1968 juncto de artikelen 11 tot en met 14 van de Uitvoeringsbeschikking omzetbelasting 1968 zijn in casu van overeenkomstige toepassing.
De hiervoor beschreven goedkeuring vormt een verruiming ten opzichte van de uitspraak van het Gerechtshof te ’s-?Hertogenbosch d.d. 24 februari 1989, rolnr. 155/1987( BNB 1990/171).
Volledigheidshalve merk ik op dat bijlessen en examentrainingen op zichzelf al zijn vrijgesteld op basis van artikel 8, eerste lid, onderdeel d, van het Uitvoeringsbesluit omzetbelasting 1968.
4. Ingangsdatum
Dit besluit treedt in werking op 1 september 1998.