{**}
Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Heffing van omzetbelasting ten aanzien van de handel in oude materialen en afvalstoffen

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 31 augustus 2007. U leest nu de tekst die gold op 30 augustus 2007.
Heffing van omzetbelasting ten aanzien van de handel in oude materialen en afvalstoffen
De directeur-generaal Belastingdienst heeft namens de staatssecretaris van Financiën het volgende besloten.
1. Ten einde tegemoet te komen aan de bezwaren welke een onverkorte toepassing van de Wet op de omzetbelasting 1968 zou meebrengen voor de handel in oude materialen en afvalstoffen, keur ik tot nader order en bij wijze van proef goed, dat de heffing van omzetbelasting ter zake geschiedt met inachtneming van het volgende.
2. De inspecteurs worden gemachtigd aan ondernemers die oude materialen en afvalstoffen betrekken, op hun verzoek een vergunning te verlenen om die goederen te betrekken zonder dat wegens de levering aan hen van die goederen omzetbelasting wordt voldaan.
3. Onder oude materialen en afvalstoffen worden verstaan gebruikte goederen en afvallen van goederen, die niet (meer) als zodanig plegen te worden gebruikt, maar – al dan niet na het ondergaan van een bewerking – dienen als grondstof voor het vervaardigen van nieuwe goederen.
4. De vergunning geldt alleen voor de goederen waarvoor de ondernemer aan de leverancier een – door deze te bewaren – afrekening (credit-nota) uitreikt, dan wel de leverancier aan de ondernemer een factuur uitreikt, op welke afrekening c.q. factuur geen omzetbelasting afzonderlijk in rekening wordt gebracht, maar wel worden vermeld datum en nummer van de vergunning, alsmede door wie deze is verleend. De uitreiking geschiedt binnen 15 dagen na de maand waarin de levering plaatsvindt.
5. In gevallen waarin deze regeling van toepassing is, behoeft de leverancier dus geen factuur uit te reiken, indien hem door de ondernemer een afrekening is verstrekt. Evenzo behoeft de ondernemer geen afrekening te verstrekken, indien hem door de leverancier een factuur is uitgereikt. Wordt ter zake van een zelfde transactie zowel een factuur als een afrekening verstrekt, dan is de regeling slechts van toepassing, indien op de factuur en die afrekening geen omzetbelasting afzonderlijk in rekening is gebracht.
6. De ondernemer aan wie de vergunning is verleend, is verplicht een dubbel van de door hem uitgereikte afrekeningen, alsmede de aan hem uitgereikte facturen te bewaren. Voorts houdt hij, onverminderd artikel 34 van de wet en artikel 31 van de Uitvoeringsbeschikking omzetbelasting 1968, een in- en verkoopboek bij, waarin met betrekking tot zijn aankopen en verkopen van oude materialen en afvalstoffen, waarop deze regeling van toepassing is, worden vermeld:
a. de datum van aankoop of verkoop;
b. naam en adres van de verkoper onderscheidenlijk koper;
c. soort en hoeveelheid van de goederen;
d. de koopsom per verhandelde hoeveelheid.
7. In de beslissing van het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch in zijn uitspraak van 8 mei 1992, nr. 4321/1990 B, zie ik aanleiding aan de toepassing van de onderhavige regeling nog een voorwaarde te stellen. Met ingang van 1 augustus 1992 is het niet langer toegestaan dat de ondernemer/handelaar aan wie een vergunning is afgegeven, wat betreft zijn aankopen van oude materialen en afvalstoffen afrekeningen met vermelding van omzetbelasting aan de leverancier van die goederen uitreikt. Zo dit toch gebeurt, wordt de vergunning bovendien geacht met onmiddellijke ingang te zijn ingetrokken.
8. Onverminderd de bevoegdheid van de inspecteur tot onmiddellijke intrekking van de vergunning bij niet voldoening aan de voorwaarden of bij gebleken misbruik, geldt de regeling tot de eerste dag van het belastingtijdvak, volgende op dat waarin de ondernemer schriftelijk aan de inspecteur heeft te kennen gegeven, dat hij niet langer van de regeling gebruik wil maken.
9. Deze regeling kan toepassing vinden van 1 januari 1969 af.