{**}
Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Heffing van omzetbelasting met betrekking tot leveringen van resten en afvallen van metaal (goud e.d.) door tandtechnici en tandartsen

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2013. U leest nu de tekst die gold op -.
Heffing van omzetbelasting met betrekking tot leveringen van resten en afvallen van metaal (goud e.d.) door tandtechnici en tandartsen De Directeur-Generaal Belastingdienst heeft namens de Staatssecretaris van Financiën het volgende besloten.
Bij de vervaardiging van tandtechnische werken door tandtechnici en tandartsen worden legeringen van edele metalen gebruikt die in de regel zijn ingekocht bij produktie- en handelsondernemingen. De tandtechnici en tandartsen wordt veelal de mogelijkheid geboden om de vrijgekomen resten en afvallen, zoals bijv. gietkegels, snippers, vijlsel, slijpsel en dergelijk materiaal, aan die ondernemingen te retourneren. Het materiaal wordt, na eventuele analyse, weer verwerkt tot edele metalen of legeringen van edele metalen. De waarde van de edele metalen in de afvallen en resten wordt aan de tandtechnicus of tandarts gecrediteerd of tegoedgeschreven op een (gewichts)rekening. Eventuele analyse- en verwerkingskosten worden op de waarde in mindering gebracht. De op basis van die retourzendingen door tandtechnici en tandartsen verrichte leveringen hebben, blijkens het arrest van de Hoge Raad van 6 januari 1993, nr. 27840, FED 1993/129, niet te gelden als leveringen van in het bedrijf van de desbetreffende tandtechnicus of tandarts als zodanig gebezigde goederen, zodat de in artikel 11, lid 1, onderdeel r, van de Wet op de omzetbelasting 1968 neergelegde vrijstelling toepassing mist.
Vanuit de branche is mij te kennen gegeven dat de consequenties van de beslissing van de Hoge Raad in de praktijk, zowel voor de tandtechnici en tandartsen als voor de leveranciers, aanleiding geven tot problemen op het vlak van de berekening van het aftrekbare deel van de omzetbelasting resp. op het vlak van de wijze van creditering. De problemen worden nog versterkt door het feit dat post a 50 van Tabel I bij de Wet per 1 januari 1993 enkel nog het edele metaal goud kent.
Ten einde de gesignaleerde problemen te ondervangen, kan ik mij er mede uit praktische overwegingen in vinden dat de volgende handelwijze wordt gevolgd.
1°. De leverancier van de legeringen van edele metalen past wat betreft de facturering aan tandtechnici en tandartsen en de afdracht van de omzetbelasting ter zake van de aan hen verrichte leveringen de normale regels toe. Bij de berekening van de verschuldigde omzetbelasting wordt op de vergoeding geen bedrag in mindering gebracht.
2°. Daarnaast brengt de leverancier de omzetbelasting die de tandtechnicus of tandarts wettelijk zou moeten berekenen over de waarde van de geleverde edele metalen die zijn ontstaan uit de geretourneerde resten en afvallen, op zijn aangifte in mindering van de in het desbetreffende tijdvak verschuldigde omzetbelasting, als ware sprake van voorbelasting. De onderscheidene na verwerking van de resten en afvallen ontstane edele metalen vormen tevens de grondslag voor het toepasselijke tarief, ongeacht in welke vorm die resten en afvallen zijn aangeleverd, bijv. in verzameld grondvuil of in stofzakken.
3°. Alvorens de in mindering te brengen omzetbelasting te berekenen, worden eerst de aan de desbetreffende edele metalen toe te rekenen analyse- en verwerkingskosten van de waarde in aftrek gebracht, ongeacht of tegenover de kosten een afzonderlijke prestatie staat, welke prestatie alsdan voor de omzetbelasting niet in aanmerking behoeft te worden genomen. Zo toerekening van de analyse- en verwerkingskosten aan de diverse edele metalen op problemen stuit, kan het in mindering brengen van die kosten op de waarde van de edele metalen achterwege blijven, mits in dat geval de kosten integraal naar het algemene tarief worden belast. De ter zake verschuldigde omzetbelasting wordt dan op de normale wijze in rekening gebracht en op aangifte afgedragen.
4°. Ten behoeve van de tandtechnicus of tandarts wordt de waarde van de edele metalen met inbegrip van het bedrag van de daaraan toe te rekenen omzetbelasting en – in voorkomend geval – verminderd met de analyse- en verwerkingskosten (inclusief omzetbelasting) gecrediteerd dan wel tegoedgeschreven. Op de uit te reiken credit-nota dan wel op de factuur die ter zake van de eerstvolgende levering wordt uitgereikt, vermeldt de leverancier, naast de gebruikelijke specificatie, afzonderlijk het bedrag dan wel de bedragen aan omzetbelasting.
5°. De tandtechnicus of tandarts brengt ter zake van de retourzendingen resten en afvallen geen omzetbelasting in rekening en ziet tevens af van de aftrek van de op die leveranties drukkende omzetbelasting. In zoverre heeft hij dus wat betreft de heffing van omzetbelasting geen bemoeienis, zij het dat hij de op de geretourneerde resten en afvallen betrekking hebbende facturen, credit-nota’s en dergelijke bescheiden in zijn administratie dient te bewaren.
Aan de hiervoor uiteengezette aanwijzingen dient zowel door de leveranciers als door hun afnemers, de tandtechnici en tandartsen, strikt en in alle gevallen de hand te worden gehouden. Zij zijn allen in gelijke mate verantwoordelijk voor de juiste uitvoering ervan. Indien een leverancier naar bepaalde afnemers toe geen gebruik (meer) wenst te maken van de goedkeuring of bepaalde afnemers afzien van de geboden faciliteit dan wel deze niet op de voorgeschreven wijze wordt toegepast, dan zijn in zoverre zowel voor de leverancier als voor die afnemers zelf de normale omzetbelasting-regels met onmiddellijke ingang van toepassing.
Het vorenstaande kan met ingang van 1 januari 1993 worden toegepast.
Dit besluit dient ter vervanging van het besluit van 1 juni 1993, nr. VB 93/1398