Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Heffing van omzetbelasting met betrekking tot groeibriljanten

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 15 juli 2007. U leest nu de tekst die gold op 14 juli 2007.
Heffing van omzetbelasting met betrekking tot groeibriljanten De Directeur-Generaal Belastingdienst heeft namens de Staatssecretaris van Financiën het volgende besloten.
Groeibriljanten zijn diamanten die, geplaatst in een sieraad, worden verkocht onder het beding dat het sieraad binnen een bepaalde periode en onder bepaalde voorwaarden tegen een gegarandeerde innameprijs kan worden ingeruild tegen een ander, met een grotere groeibriljant of met meer groeibriljanten gezet sieraad, waarvan de waarde in de regel een bepaald percentage hoger moet zijn dan die van het in te nemen sieraad. De gegarandeerde innameprijs is daarbij (vrijwel) gelijk aan de dagwaarde van het in te nemen sieraad, waaronder wordt verstaan de prijs die op het tijdstip van de inruil voor het sieraad betaald zou moeten worden indien het in ongebruikte staat zou worden gekocht. De garantie met betrekking tot de innameprijs geldt voor elke ondernemer die bij het desbetreffende groeisysteem is aangesloten. Het sieraad behoeft derhalve niet te worden ingeruild bij de ondernemer die het aan de inruiler geleverd heeft.
Na inname wordt de groeibriljant in de regel doorverkocht aan de groothandel, alwaar het sieraad wordt gesloopt en de diamant wordt toegevoegd aan de voorraad, om te eniger tijd opnieuw in een sieraad geplaatst, en via de detailhandel – al dan niet in het kader van het groeisysteem – gedistribueerd te worden. Het laatste heeft tot gevolg dat opnieuw over de gehele verkoopprijs omzetbelasting geheven wordt, ook al is de diamant reeds eerder aan eindheffing van omzetbelasting onderworpen geweest.
Gelet op de omstandigheid dat daardoor een ongewenste cumulatie van omzetbelasting zou ontstaan welke niet te voorkomen is door toepassing van de met ingang van 1 januari 1995 van kracht zijnde regeling voor gebruikte goederen, alsmede op het bijzondere karakter van het onderhavige groeisysteem, keur ik tot nader order goed dat door ondernemers die groeibriljanten verkopen via een systeem waarbij een groothandel betrokken is, als volgt gehandeld wordt.
1. Ter zake van de leveringen van groeibriljanten wordt omzetbelasting voldaan over de gehele vergoeding in de zin van artikel 8, lid 2, van de Wet op de omzetbelasting 1968. In geval van levering tegen inruil van een andere groeibriljant wordt de verrekende innameprijs voor het ingenomen sieraad niet op de vergoeding in mindering gebracht.
2. Op de aangifte kan als voorbelasting mede in aftrek worden gebracht de naar het algemene tarief te berekenen omzetbelasting, begrepen in de innameprijzen voor de in het desbetreffende tijdvak van anderen dan ondernemers ingenomen groeibriljanten, voor zover deze binnen twee weken na de inname zijn doorgeleverd aan één van de in de bijlage genoemde groothandelaren. Deze aftrek is slechts mogelijk voor zover de ondernemer en de groothandelaar aan wie de briljant wordt doorgeleverd onafhankelijk van elkaar zijn.
3. Ter zake van de doorlevering van een ingenomen groeibriljant aan de groothandelaar wordt omzetbelasting in rekening gebracht over het door de groothandelaar betaalde bedrag. Deze belasting wordt voldaan bij de aangifte over het tijdvak waarin de betaling ontvangen is.
4. De in punt 3 bedoelde belasting wordt door de groothandelaar in aftrek gebracht na het verstrijken van de gemiddelde doorlooptijd van diamanten, te rekenen vanaf het einde van het tijdvak van aangifte waarin de in punt 3 bedoelde betaling is verricht.
5. De gemiddelde doorlooptijd, bedoeld in punt 4, wordt voor de desbetreffende groothandelaar bepaald door toepassing van de formule:
(V / I) x 12 maanden + 1 maand
Hierin is:
V: de gemiddelde waarde van de voorraad diamanten in het voorafgaande boekjaar;
I: de totale inkopen diamanten in het voorafgaande boekjaar.
Groothandelaren worden op verzoek in de bijlage opgenomen, indien zij schriftelijk verklaren, overeenkomstig deze regeling te zullen handelen. Het verzoek moet tezamen met evenbedoelde verklaring worden gericht aan de Directie Verbruiksbelastingen van het Ministerie van Financiën. De opname in de bijlage geschiedt met ingang van de eerste dag van het eerstvolgende kalenderjaar, met dien verstande dat het eerste verzoek, mits ingediend vóór 1 maart 1995, kan worden ingewilligd per 1 januari 1995. De opname kan te allen tijde met opgaaf van redenen worden beëindigd.
Ter toelichting merk ik op, dat het vervallen van de inruilregeling een regeling noodzakelijk maakt die cumulatie van belastingheffing voorkomt zonder dat de briljant van omzetbelastingdruk wordt ontlast. Bovenstaande bepalingen strekken er dan ook toe de briljant niet eerder van de belastingdruk te ontlasten dan op het tijdstip waarop hij opnieuw – over de gehele verkoopprijs – aan eindheffing van omzetbelasting onderworpen wordt. Aldus wordt op praktische wijze hetzelfde resultaat bereikt als met toepassing van de zgn. marge-regeling.
Gelet op de samenhang tussen de onder punt 2 vermelde faciliteit en de vereiste medewerking van de betrokken groothandelaren, behoud ik mij het recht voor mij nader op de toepassing van de regeling te beraden, als zou blijken dat bovenstaande bepalingen niet naar behoren worden nageleefd.