{**}
Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Heffing van omzetbelasting en overdrachtsbelasting inzake bouwterreinen

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 25 juni 2006. U leest nu de tekst die gold op 24 juni 2006.
Heffing van omzetbelasting en overdrachtsbelasting inzake bouwterreinen Terugwerkende kracht In Stcrt. 2006, 120, datum inwerkingtreding 25-06-2006, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 15-06-2006.
De plaatsvervangend Directeur-Generaal Belastingdienst heeft namens de Staatssecretaris van Financiën het volgende besloten. Terugwerkende kracht In Stcrt. 2006, 120, datum inwerkingtreding 25-06-2006, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 15-06-2006.

Mij hebben de volgende vragen bereikt:
a. Wat zijn de gevolgen voor de heffing van omzetbelasting indien na de levering van een bouwterrein de ter zake verleende bouwvergunning wordt geschorst?
b. Op welke wijze dient de heffing van omzetbelasting en overdrachtsbelasting te verlopen indien voor grond welke toebehoort aan een landbouwer een bouwvergunning is verleend en vervolgens door die landbouwer wordt geleverd?
Dienaangaande merk ik het volgende op.ad. a.
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
Op grond van artikel 11, eerste lid, onderdeel a, 1°, van de Wet op de omzetbelasting 1968 (hierna: de Wet) is de levering van een bouwterrein uitgezonderd van de vrijstelling voor de levering van onroerende zaken. Overeenkomstig artikel 11, vierde lid van de Wet, wordt onder andere als bouwterrein beschouwd: onbebouwde grond ter zake waarvan een bouwvergunning is verleend met het oog op de bebouwing van de grond. Of, door het verlenen van een bouwvergunning, sprake is van een bouwterrein dient te worden beoordeeld naar de situatie op het moment van levering. Dit brengt naar mijn oordeel mee dat een eventuele latere schorsing van die vergunning, of zelfs de intrekking ervan, op die (belaste) levering geen invloed heeft.ad. b.
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
Bij de levering van een bouwterrein door een landbouwer wordt aan toepassing van de landbouwregeling niet toegekomen. Bij de toepassing van artikel 27 van de Wet staat immers voorop, dat de landbouwer dient te handelen in zijn hoedanigheid van landbouwer. De levering van een bouwterrein staat mijns inziens in een te ver verwijderd verband met het eigenlijke landbouwbedrijf om ten aanzien daarvan te kunnen spreken van een levering door de landbouwer in voormelde hoedanigheid. Dit heeft tot gevolg dat de levering van het bouwterrein niet op grond van artikel 27 van de Wet buiten de heffing van omzetbelasting kan blijven. Los daarvan zou aan toepassing van artikel 27, eerste lid, onderdeel c van de Wet niet worden toegekomen, omdat het bouwterrein als zodanig niet als bedrijfsmiddel gebruikt is.
Voor de toepassing van artikel 15, eerste lid, onderdeel a Wet belastingen van rechtsverkeer (hierna: WBR) dient ten tijde van de levering te worden bezien of de grond als bedrijfsmiddel is gebruikt. Indien op het moment van de levering de grond de status bouwterrein heeft, bijvoorbeeld door de afgifte van een bouwvergunning, is ook in dezen een eerder gebruik als bedrijfsmiddel van dat bouwterrein niet goed voorstelbaar. Ter zake van de levering van een ongebruikt bouwterrein, door een ondernemer, in het kader van zijn onderneming, is dan de genoemde vrijstelling van overdrachtsbelasting van toepassing. Dit laat echter onverlet dat op andere gronden, bijvoorbeeld de toepassing van het vierde lid van artikel 15 WBR, de vrijstelling buiten toepassing kan blijven.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2006, 120, datum inwerkingtreding 25-06-2006, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 15-06-2006.