Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
1. Inleiding
1.1 . Gebruikte begrippen en afkortingen
2. Heffing van omzetbelasting bij publiekrechtelijke lichamen
2.1. Algemeen
2.2. Hoedanigheden waarin een publiekrechtelijk lichaam kan optreden
2.2.1. Het publiekrechtelijke lichaam als overheid
2.2.2. Het publiekrechtelijke lichaam als ondernemer
2.2.3. Het publiekrechtelijke lichaam als niet-ondernemer, anders dan als overheid
2.3. Gelijkgestelde handelingen, intracommunautaire verwervingen, invoer en verlegging van de heffing van omzetbelasting
2.3.1. Algemeen
2.3.2.1. Gelijkgestelde leveringen
2.3.2.2. Gelijkgestelde diensten
2.3.3. Intracommunautaire verwervingen
2.3.4. Invoer
2.3.5. Verlegging van de heffing van omzetbelasting
2.3.6. Verleggingsregeling bouw
2.4. Aftrek van omzetbelasting bij publiekrechtelijke lichamen
2.4.1. Het publiekrechtelijke lichaam als ondernemer
2.4.2. Geen direct gebruik van goederen
2.4.3. Het publiekrechtelijke lichaam als overheid of als niet-ondernemer, anders dan als overheid
2.5. Bijzondere regelingen
2.5.1. Overgangsregeling voor geheel of gedeeltelijk bouwrijp gemaakte grond bij de overgang van de Wet op de Omzetbelasting 1954 naar de Wet op de omzetbelasting 1968
2.5.1.1. Algemeen
2.5.1.2. Teruggaaf omzetbelasting geheel of gedeeltelijk bouwrijpe grond
2.5.1.3. Afzien van teruggaaf omzetbelasting bouwrijpe grond
2.5.1.4. Afzien van teruggaaf omzetbelasting gedeeltelijk bouwrijp gemaakte grond
2.5.1.5. Aanvullende aftrek omzetbelasting bij levering geheel of gedeeltelijk bouwrijpe grond aan ondernemer
2.5.1.6. Volgende leveringen geheel of gedeeltelijk bouwrijpe grond
2.5.2. Heffing van omzetbelasting ten aanzien van de uitvoering van bestemmingsplannen
2.5.2.1. Inleiding
2.5.2.2. Uitvoering van bestemmingsplannen door de gemeente
2.5.2.3. Uitvoering van bestemmingsplannen door een derde
2.5.3. Uitvoeren van straatwerken ten behoeve van nutsbedrijven
2.5.4. Herziening aftrek omzetbelasting bij bepaalde lichamen en samenwerkingsverbanden die vóór 1 januari 2003 op grond van goedkeuringen buiten de heffing van omzetbelasting konden blijven
2.5.5. Verkoop van vuilniszakken
3. Wet op het BTW-compensatiefonds
3.1. Algemeen
3.2. Transparantiemethode
3.2.1. Wie kunnen de transparantiemethode toepassen?
3.2.1.1. Algemeen
3.2.1.2. Gedeeltelijke toepassing
3.2.1.3. Deelname door niet-compensatiegerechtigde publiekrechtelijke lichamen
3.2.1.4. Deelname door niet-publiekrechtelijke lichamen
3.2.1.5. Regionale brandweer
3.2.2. De omzetbelasting die doorgeschoven kan worden
3.2.3. Uitvoering
3.2.3.1. Verdeling over de deelnemers
3.2.3.2. Wanneer en op welke wijze vindt doorschuiven plaats?
3.2.3.3. Gemengd gebruik door het samenwerkingsverband
3.2.3.4. Afrekenen in geval van statuswijziging
3.2.3.5. Overdracht roerende of onroerende zaak
3.2.4. Administratieve en formeelrechtelijke verplichtingen
3.2.4.1. Verplichtingen samenwerkingsverbanden
3.2.4.2. Verplichtingen deelnemers
4. Ingetrokken regelingen
5. Inwerkingtreding
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Artikel 5 3 Heffing en compensatie van omzetbelasting bij publiekrechtelijke lichamen

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 8 februari 2012. U leest nu de tekst die gold op 7 februari 2012.
5. Inwerkingtreding
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.
De 1
HvJ 2 juni 2005, nr. C-378/02 (Waterschap Zeeuws Vlaanderen). 2
HvJ 26 maart 1987, nr. 235/85 (notarissen en gerechtsdeurwaarders). 3
HvJ 17 oktober 89, nr. 231/87 en 129/88; Carpaneto Piacentino. 4
HvJ 14 december 2000, nr. C-446/98; Porto. 5
HR 22 februari 2005, nr 01185/04 (arrest inzake Wegenverkeerswet) 6
HvJ 16 september 2008, nr. C-288/07 (Isle of Wight) heeft geen gevolgen voor dit standpunt. 7
HR 5 april 1978, nr. 18 345 en nr. 18 474. 8
Zie HR 10 oktober 2008, nr. 41.570 (levering containers). 9
HvJ, 12 februari 2009, nr. C-515/07, VNLTO. 10
HvJ, 6 november 2008, nr. C0291/07 (TRR). 11
HR 10 oktober 2008, nr. 41.570 (levering containers). 12
HvJ 2 juni 2005, nr. C-378/02 (Waterschap Zeeuws Vlaanderen). 13
De tekst van artikel 5, eerste lid, van de Teruggaafbeschikking luidt:
3. Hoewel zulks alleen voor de aanleg en het onderhoud van tuinen uitdrukkelijk is bepaald, kan voorshands ook ter zake van het ten behoeve van de niet-ondernemerssfeer verrichten van de andere in artikel 3, Uitv. besch. OB ’68 (Gedoeld wordt op de Uitvoeringsbeschikking omzetbelasting 1968) aangewezen prestaties heffing van belasting achterwege blijven, mits aan de in § 11, 4, gegeven regelen voor de toepassing van de vooraftrek de hand wordt gehouden (zie in dit verband ook de memorie van antwoord aan de Tweede Kamer betreffende het ontwerp van Wet OB ’68, hoofdstuk VIII, artikel 7, lid 3, tweede alinea). Mitsdien behoeft wegens het ten behoeve van de niet-ondernemerssfeer verrichten van in artikel 3 Uitv. besch. OB ’68 aangewezen prestaties geen belasting te worden voldaan.