Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Handelsmerken en vijandelijk vermogen

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 april 2008. U leest nu de tekst die gold op 31 maart 2008.
Wet van 7 Juni 1950, houdende voorzieningen aangaande fabrieks- en handelsmerken, die ingevolge het Besluit Vijandelijk Vermogen op de Staat in eigendom zijn overgegaan
Wij JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is voorzieningen te treffen aangaande fabrieks- en handelsmerken, die ingevolge het Besluit Vijandelijk Vermogen op de Staat in eigendom zijn overgegaan;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
1.
In afwijking van artikel 3, eerste lid, van de Merkenwet vervalt het recht tot uitsluitend gebruik van een fabrieks- of handelsmerk, dat ingevolge het Besluit Vijandelijk Vermogen op de Staat in eigendom is overgegaan, niet, indien de Staat het merk langer dan drie jaren niet heeft gebruikt.
2.
In geval van overdracht van een zodanig merk door de Staat aan een ander, begint een nieuwe termijn van drie jaren, als bedoeld in artikel 3, eerste lid, van hogergenoemde wet, te lopen met ingang van de dag van overdracht.
Artikel 2
Wanneer de Staat een ingevolge het Besluit Vijandelijk Vermogen op hem overgegaan merk aan een ander heeft overgedragen, wordt, in afwijking van artikel 20, eerste lid, van de Merkenwet, deze overdracht ook aangetekend, indien de Staat niet tevens de fabriek of handelsinrichting, tot onderscheiding van welker waren het merk bestemd was, aan dezelfde persoon heeft overgedragen.
Artikel 3
Deze wet treedt in werking met ingang van de dag volgende op die harer afkondiging.
Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst, en dat alle Ministeriële Departementen, Autoriteiten, Colleges en Ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven ten Paleize Soestdijk, 7 Juni 1950
De Minister van Economische Zaken,
De Minister van Justitie a.i.,
Uitgegeven de twintigste Juni 1950.
De Minister van Justitie a.i.,