Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl

Gratis scheiden met behulp van een subsidie

Als een stel géén toekomst meer in hun huwelijk ziet, is het soms de beste keuze om hier bij neer te leggen en te kiezen om te scheiden. In Nederland is een voorziening getroffen dat financiële argumenten géén belemmering mogen vormen voor deze keuze. Dit wordt ook wel gesubsidieerde rechtsbijstand genoemd. Er zijn zelfs mogelijkheden om volledig gratis te scheiden met behulp van een subsidie.

De Nederlandse wetgeving kent een voorziening waarmee voorkomen kan worden dat een gebrek aan de benodigde financiën een belemmering kan vormen bij de wens om gebruik te maken van juridische ondersteuning. Dit is niet alleen van toepassing als een persoon in een situatie terechtkomt waarin hij of zij genoodzaakt is om deze keuze te maken, maar ook in het geval dat het gebruik maken van juridische hulp een keuze is zoals bij een echtscheidingsproces het geval kan zijn. Uiteraard hangt de toekenning van de subsidie wel af van de omstandigheden van de betreffende persoon in combinatie met de situatie die is ontstaan.

Kosten om te scheiden

Aan een scheidingsproces zitten altijd kosten verbonden. De hoogte van de kosten verschilt per situatie en is afhankelijk van de inzet van juridische hulp. Veel juridische hulpverleners werken immers op uurbasis. De stelregel hierin is eenvoudig: hoe langer er gebruik wordt gemaakt van juridische hulp, hoe duurder het proces uit zal vallen. 

Een scheidend stel heeft geen mogelijkheid om deze kosten volledig te ontlopen. De Nederlandse wetgeving schrijft immers voor dat alleen een familierecht advocaat een verzoek tot echtscheiding mag indienen bij de rechtbank. Ergens in het echtscheidingsproces zal er dus gebruik moeten worden gemaakt van juridische hulp.   

Naast de kosten die gemaakt worden voor juridische ondersteuning, betaalt een stel ook kosten voor de behandeling van de zaak door de rechter. Deze kosten worden ook wel griffiekosten genoemd. Griffiekosten worden afgedragen door de advocaat, die uiteraard deze kosten rechtstreeks aan de personen in kwestie zal doorberekenen.  

Hoe de kosten van een echtscheiding erg hoog kunnen oplopen 

Een scheiding staat bekend als een kostbaar proces. Er zijn immers situaties waarin de kosten van een echtscheiding erg hoog kunnen oplopen. Dit zal uiteraard het geval zijn als er sprake is van een ingewikkelde situatie, als er bijvoorbeeld sprake is van een hoog vermogen, hoge schulden of de verdeling van een eigen bedrijf. 

    

Als de partners door één of meerdere conflicten uit elkaar zijn gegaan en niet meer in staat zijn om zelf afspraken te maken die betrekking hebben op de afhandeling van het huwelijk, heeft dit vaak ook een negatief effect op de kosten. In dat geval zijn de afzonderlijke partners genoodzaakt om op individuele basis gebruik te maken van een familierechtadvocaat om hun specifieke belangen te laten behartigen. Uiteraard heeft dit verregaande gevolgen op de totale kosten van de procedure.

Hulp van een mediator of een gezamenlijke echtscheidingsadvocaat

Een scheidend stel kan er ook voor kiezen om gezamenlijk gebruik te maken van juridische hulp. Hierbij kan er gekozen worden om onder begeleiding van een mediator of een gezamenlijke echtscheidingsadvocaat het proces te doorlopen. De juridische hulp zal nu een begeleidende rol hebben. Een mediator of een gezamenlijke echtscheidingsadvocaat vervult in deze procedure de rol van een neutrale partner, die het stel helpt met het maken van beslissingen en afspraken, zonder hierin een oordeel te vormen. 

Doordat er gezamenlijk gebruik wordt gemaakt van de juridische ondersteuning, is deze optie aanmerkelijk voordeliger dan de keuze voor een individuele echtscheidingsadvocaat. Daarnaast heeft deze invulling van een echtscheidingsprocedure het grote voordeel dat partners voor een deel ontzorgt worden. Hoewel de partners zelf de benodigde afspraken moeten maken over de afhandeling van het huwelijk, kunnen zij zich direct wenden tot de mediator of de gezamenlijke echtscheidingsadvocaat. Tevens zal deze persoon het stel ook bijsturen als zij de intentie hebben om afspraken te maken die niet rechtsgeldig zijn. 

Kosten van een scheiding zonder advocaat? 

Als de partners er het vertrouwen in hebben dat ze gezamenlijk de benodigde afspraken voor de afhandeling van een huwelijk kunnen maken, kunnen ze er ook voor kiezen om pas gebruik te maken van juridische hulp als dit (wettelijk) écht noodzakelijk is, dus in veel gevallen pas op het moment dat het echtscheidingsverzoek kan worden ingediend. 

De meest gekozen vorm hierbij is het online scheiden. Dit is een snelle- en uitstekend toepasbare scheidingsvorm, waarbij er gebruik wordt gemaakt van de grote digitale beschikbaarheid van goede informatie over dit onderwerp. Door het maken van deze keuze zijn de partners op zichzelf aangewezen. Ze moeten volledig zelfstandig hun afspraken en regelingen (met betrekking tot de afwikkeling van het huwelijk en de verdeling van bezittingen en schulden) vastleggen in een rechtsgeldig echtscheidingsconvenant. Indien er kinderen uit het huwelijk zijn voortgekomen die op het moment van scheiden nog een minderjarige leeftijd hebben, moet er ook een ouderschapsplan worden opgesteld. 

Het feit dat de partners in deze fase van het echtscheidingsproces dus niet de beschikking hebben over juridische hulp, blijkt in de praktijk zeker géén issue te zijn. Het internet biedt voldoende mogelijkheden om op een snelle en eenvoudige manier een antwoord te vinden op de meest praktische vragen. Daarnaast zijn er diverse sites te vinden die rechtsgeldige echtscheidingsdocumenten geplaatst hebben die stellen kunnen downloaden. Het stel kan deze documenten in een eigen tempo invullen en digitaal opsturen naar een familierechtadvocaat die online zijn of haar diensten aanbiedt. De scheidingsprocedure kan op deze wijze volledig worden afgewikkeld, zonder ergens fysiek aanwezig te hoeven zijn. Online scheiden is dan ook absoluut de goedkoopste manier om een scheidingsproces te doorlopen. 

Wat kost een echtscheiding?

De kosten van een echtscheiding zijn dus situatieafhankelijk. De intensiteit van de juridische hulp speelt hier een belangrijke rol in. De kosten kunnen oplopen tot in de duizenden euro’s waarbij er gedacht kan worden aan een bedrag tussen de €3.000 en €5.000. Voor veel stellen betekent deze keuze een behoorlijke aanslag op het spaargeld. Een banksaldo waarvoor jarenlang gespaard is, kan volledig opgaan aan een scheidingsproces.   

Uiteraard kunnen een deel van de kosten worden verhaald op de verzekering als er in het verleden is gekozen om een rechtsbijstandverzekering af te sluiten. De vergoeding van de verzekering kan oplopen tot wel €3.000. Voorwaarde is vaak wel dat de juridische bijstand is aangesloten bij een specifiek juridisch kwaliteitskeurmerk zoals de vFAS, een vereniging van advocaten en mediators die zich hebben gespecialiseerd in het personen-, familie-, of erfrecht of de kwaliteitseisen van de Raad voor Rechtsbijstand.        

Tegemoetkoming in kosten voor echtscheiding

Het komt meer dan eens voor dat een stel géén financiële middelen heeft om te scheiden en in het verleden géén verzekering heeft afgesloten om zich tegen de kosten in te dekken. Stellen die niet in staat zijn om (een deel van) de kosten voor een echtscheidingsprocedure te bekostigen, komen in aanmerking voor gesubsidieerde rechtsbijstand. De overheid zorgt voor een tegemoetkoming in kosten voor echtscheiding en betaalt hier een deel van. Op het moment dat beide partners in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in kosten voor een echtscheiding, blijft er vaak alleen nog een eigen bijdrage over.

De toevoeging, een gesubsidieerde rechtsbijstand bij scheiden

Een gesubsidieerde rechtsbijstand bij scheiden wordt ook wel een toevoeging genoemd. De hoogte van de toevoeging is afhankelijk van het eigen vermogen, het inkomen van het stel en het in het bezit zijn van een eventuele rechtsbijstandverzekering. Voor het bepalen of iemand recht heeft op een tegemoetkoming in kosten voor echtscheiding wordt er een financiële boven norm aangehouden. In geval van echtscheiding is de norm van alleenstaanden van toepassing en dus niet het criterium wat is vastgesteld voor gehuwden of samenwonenden. Dit is om de invloed van tegengestelde belangen te voorkomen.    

Deze toevoeging wordt door de (online) echtscheidingsadvocaat of mediator aangevraagd bij de Hoge Raad. Deze Raad voor Rechtsbijstand kent alleen subsidie toe aan de op dit rechtsgebied gespecialiseerde aanbieders van juridische hulp. 

Gratis scheiden met behulp van een subsidie?

Er zijn een groot aantal juridische dienstverleners waar stellen terecht kunnen als ze gebruik willen maken van hun recht op gesubsidieerde rechtsbijstand bij scheiden. Hierbij kan er ook gekozen om voor een combinatie te kiezen van een subsidie en de voordelen van het online scheiden. Door het maken van deze keuze kan een stel de scheidingsprocedure in eigen tempo en volledig locatie onafhankelijk uitvoeren. Er zijn zelfs aanbieders van het online scheiden die de kosten die gesteld zijn als eigen bijdrage en de griffiekosten van het scheidend stel voor hun rekening nemen. In dat geval kunnen de partners volledig gratis scheiden met behulp van een subsidie.

Hieronder een weergave van een aantal aansprekende aanbieders van online juridische hulpverleners waarvoor gekozen kan worden door stellen die recht hebben om gebruik te maken van een tegemoetkoming in kosten voor echtscheiding. Deze juridische partners voldoen allen aan de voorwaarden die hiervoor gesteld zijn waarover in de bovenstaande tekst wordt gesproken. Deze vergelijker biedt scheidende stellen een goede mogelijkheid om op snelle en eenvoudige wijze een gerichte keuze te maken met betrekking op de manier waarop een scheidingsprocedure het beste kan worden doorlopen.