Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Goedkeuringswet toetreding Verdrag nopens de voorrechten en immuniteiten van de Verenigde Naties

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Wet van 24 December 1947, houdende goedkeuring van de toetreding tot het door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties op 13 Februari 1946 aangenomen Verdrag nopens de voorrechten en immuniteiten van de Verenigde Naties
Wij Wilhelmina, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is, dat het Koninkrijk der Nederlanden toetreedt tot het Verdrag nopens de voorrechten en immuniteiten van de Verenigde Naties, welk Verdrag is aangenomen door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties op 13 Februari 1946 en dat voorzien wordt in de mogelijkheid om aan andere internationale organisaties overeenkomstige voorrechten en immuniteiten te verlenen;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
Artikel 1
Goedgekeurd wordt de toetreding tot het in afdruk aan deze wet toegevoegd Verdrag nopens de voorrechten en immuniteiten van de Verenigde Naties, welk Verdrag is aangenomen door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties op 13 Februari 1946.
Artikel 2
Voorschriften, waarbij aan vertegenwoordigers en ambtenaren van de Volkenbond voorrechten en immuniteiten worden of werden toegekend, zullen topasselijk worden geacht op vertegenwoordigers en ambtenaren van de Verenigde Naties.
Artikel 3
Wij behouden Ons voor verdragen te bekrachtigen en andere maatregelen te nemen teneinde aan andere internationale organisaties overeenkomstige voorrechten en immuniteiten toe te kennen als in het in artikel 1 bedoelde Verdrag worden toegekend aan de Verenigde Naties.
Artikel 4
Deze wet is verbindend voor het gehele Koninkrijk en treedt in werking met ingang van de dag na die harer afkondiging, met dien verstande, dat zij in Nederlandsch-Indië, Suriname en Curaçao in werking treedt op de dag, volgende op die harer afkondiging, onderscheidenlijk in het Staatsblad van Nederlandsch-Indië, het Gouvernementsblad van Suriname en het Publicatieblad van Curaçao.
Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst, en dat alle Ministeriële Departementen, Autoriteiten, Colleges en Ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven ten
Paleize Soestdijk, 24 December 1947
De Minister van Buitenlandse Zaken,
De Minister van Justitie,
De Minister van Financiën,
De Minister van Overzeese Gebiedsdelen a.i.,
Uitgegeven de dertigste Januari 1948
De Minister van Justitie,