Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Gewijzigde toepassing Beschikking afkoop potentiële toedelingsrechten in het agrarisch gedeelte van Midden-Delfland

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 23 december 2004. U leest nu de tekst die gold op 22 december 2004.
Gewijzigde toepassing Beschikking afkoop potentiële toedelingsrechten in het agrarisch gedeelte van Midden-Delfland
De Minister van Landbouw en Visserij,
overwegende, dat het gewenst is in het agrarische gedeelte van het landinrichtingsgebied Midden-Delfland de verkoop dan wel het verpachten van de in dat gebied gelegen landbouwgrond aan de Stichting Beheer Landbouwgronden in bijzondere mate te bevorderen;
Besluit:
Artikel 1
Deze beschikking neemt over de begripsomschrijvingen van de Beschikking afkoop potentiële toedelingsrechten (Stcrt. 1970, 123) en verstaat voorts onder Midden-Delfland: het gebied Midden-Delfland zoals dat is aangegeven op de bij het ontwerp van wet houdende regelen met betrekking tot de reconstructie van Midden-Delfland, Tweede Kamer, zitting 1971–1972, 11740 nrs. 1 en 2, behorende kaart met uitzondering van het blijkens die kaart voor onteigening aan te wijzen gebied.
Artikel 2
In afwijking van het bepaalde in artikel 8 van de Beschikking afkoop potentiële toedelingsrechten worden de tegemoetkomingen ter zake van de verkoop dan wel het verpachten van grond behorend tot een bedrijf, waarvan op het tijdstip van de aanvrage tenminste 50% van de oppervlakte is gelegen in het landinrichtingsgebied Midden-Delfland, vastgesteld op de wijze als in artikel 3 omschreven.
1.
De tegemoetkoming aan de gebruiker, die op het tijdstip van de aanvrage om een tegemoetkoming de 65-jarige leeftijd niet heeft bereikt, bedraagt:
a. vijftien maal de pachtwaarde, indien de gebruiker zijn gehele bedrijf beëindigt uiterlijk aan het einde van het jaar, waarin de grond aan de stichting in eigendom overgedragen of verpacht wordt:
b. tien en een half maal de pachtwaarde, indien de gebruiker krachtens artikel 6, tweede lid, van de Beschikking afkoop potentiële toedelingsrechten zijn gehele bedrijf beëindigt na het onder a. bedoelde tijdstip;
c. negen maal de pachtwaarde, indien de gebruiker niet zijn gehele bedrijf beëindigt.
2.
De tegemoetkoming aan de gebruiker, die op het tijdstip van de aanvrage om een tegemoetkoming de 65-jarige leeftijd heeft bereikt, bedraagt de in het eerste lid bedoelde tegemoetkoming, verminderd met 10% daarvan voor elk jaar of gedeelte van een jaar, dat is verstreken sinds het bereiken van de 65-jarige leeftijd, doch in totaal verminderd met ten hoogste 70% van die tegemoetkoming.
Artikel 4
Deze beschikking treedt in werking met ingang van de dag na die van haar bekendmaking in de Nederlandse Staatscourant.
's-Gravenhage, 24 augustus 1976
De
Minister