{**}
Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
1. Preambule
2. Definities
2.1. Openbare accountant
2.2. Inzage
2.3. Toelichting
2.4. Controledossier
2.5. Rapportage van de controlebevindingen aan de leiding van de onderneming en/of het toezichthoudend orgaan
3. Belastingcontrole
4. Het onderzoek van de openbare accountant
5. De procedure
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
6. Oplossing van geschillen
7. Evaluatie
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Gedragscode openbare accountants ? Belastingdienst

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Ook bekend als:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 25 december 2009. U leest nu de tekst die gold op 24 december 2009.
Gedragscode openbare accountants – Belastingdienst
1. Preambule
Met betrekking tot de toepassing van hoofdstuk VIII, afdeling 2 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen (hierna AWR) hebben het Ministerie van Financiën, het Nederlands Instituut van Registeraccountants (hierna NIVRA) en de Nederlandse Orde van Accountants-Administratieconsulenten (hierna NOVAA) in gemeen overleg besloten terzake van de controle-activiteiten van de Belastingdienst bij leden van bovengenoemde beroepsorganisaties met het oog op de fiscale belangen ten aanzien van derden de volgende gedragsregels vast te stellen.
Deze gedragsregels gelden wanneer een ambtenaar van de Belastingdienst, belast met het uitvoeren van een controle, in bovengenoemd wettelijk kader inzage vordert in de controledossiers van de openbare accountant. De gedragscode ziet op die dossiers van de openbare accountant die hij aanlegt in het kader van zijn controlewerkzaamheden. Door het naleven van deze gedragsregels kan een belastingcontrole op een efficiënte wijze plaatsvinden, hetgeen ook het belang van de belastingplichtige dient.
De gedragsregels zijn in algemene zin geformuleerd. Het wordt aan de praktijk overgelaten langs de aangegeven lijnen en rekening houdend met de specifieke omstandigheden hieraan een passende invulling te geven die recht doet aan de verschillen in functie en verantwoordelijkheden. De gedragscode wordt in redelijkheid toegepast. Daarbij worden de algemene beginselen van behoorlijk bestuur en de jurisprudentie in acht genomen
2.1. Openbare accountant
Een accountant die in de openbare praktijk werkzaam is.
2.2. Inzage
Inzage in boeken en andere bescheiden als bedoeld in artikel 53 juncto 47 van de AWR.
2.3. Toelichting
Gegevens en inlichtingen als bedoeld in artikel 53 juncto 47 van de AWR.
2.4. Controledossier
Het systematisch geheel van documenten en vastleggingen inzake de controlewerkzaamheden die door een openbare accountant zijn uitgevoerd.
2.5. Rapportage van de controlebevindingen aan de leiding van de onderneming en/of het toezichthoudend orgaan
Alle stukken en rapporten waarin de openbare accountant aan de leiding van de onderneming en/of het toezichthoudend orgaan mededeling doet over zijn controlebevindingen. Te denken valt aan de brief met controlebevindingen, de managementletter (fiscale adviezen voorkomend in de managementletter behoeven niet ter inzage te worden verstrekt) etc.
3. Belastingcontrole
De gedragscode is van toepassing op de belastingcontrole, waarop de regels van het administratieve recht van toepassing zijn. De gedragscode geldt niet in het kader van een strafrechtelijk onderzoek.
4. Het onderzoek van de openbare accountant
De openbare accountant heeft reeds werkzaamheden in het kader van zijn controle verricht. Zijn werkzaamheden en bevindingen kunnen richting geven aan het onderzoek van de ambtenaar van de Belastingdienst. Aan de hand van de bevingen van de openbare accountant kan de ambtenaar – bijvoorbeeld in verband met de eigen materialiteitsgrenzen van de Belastingdienst – zijn controleprogramma aanpassen.
De ambtenaar kan daarom inzage verlangen in (delen van) het controledossier van de openbare accountant, in de rapportage van de controlebevindingen van de openbare accountant aan de leiding van de onderneming en of het toezichthoudend orgaan en het accountantsverslag (artikel 393, lid 4 Boek 2 BW).
5. De procedure
Inzage in de dossiers van een openbare accountant zal over het algemeen plaatsvinden in het kader van een belastingcontrole die bij diens cliënt wordt ingesteld.
Met betrekking tot de te volgen werkwijze en bij het ter inzage vragen van (delen van) het controledossier, dienen de volgende gedragsregels in acht te worden genomen:
5.1
De ambtenaar stelt de belastingplichtige in kennis van het feit, dat hij een gesprek gaat voeren met de openbare accountant. De ambtenaar kan tijdens het gesprek inzage vragen in (delen van) het controledossier van de openbare accountant.
5.2
De ambtenaar zal het tijdsbeslag dat door de inzage op de openbare accountant wordt gelegd zo beperkt mogelijk houden.
5.3
In het gesprek met de openbare accountant geeft de ambtenaar aan wat het doel van de controle is en welke belastingplichtige het betreft. De openbare accountant wordt gevraagd naar de werkzaamheden die hij met betrekking tot de te controleren objecten heeft verricht. De bespreking van de uitgevoerde werkzaamheden kan plaatsvinden aan de hand van de inhoudsopgave van het controledossier en/of het controleprogramma van de openbare accountant.
5.4
Naar aanleiding van dit gesprek met de openbare accountant geeft de ambtenaar te kennen of hij delen van het controledossier ter inzage verlangt, en zo ja welke.
Dit laat onverlet dat de delen die de ambtenaar niet ter inzage vraagt, in een latere fase van de controle alsnog ter inzage kunnen worden gevraagd. Integrale inzage van het controledossier van de openbare accountant is niet aan de orde.
5.5
De ambtenaar richt zich op die onderdelen van het controledossier die verband houden met de controle-objecten van het onderzoek. Desgevraagd wordt inzage verstrekt in:
a. Analyse van het controle-object (bedrijfsbeschrijvingen en beschrijvingen van de AO/IC).
b. Opzet van de accountantscontrole te onderscheiden in:
werkprogramma's;
uit te voeren overige controlewerkzaamheden.
c. Bevindingen ter zake van de controle, in te delen in:
bevindingen met betrekking tot de AO/IC (onder andere proceduretests);
controlebevindingen. Indien de ambtenaar door feiten gestaafde vermoedens heeft dat een bepaalde post in een financiële verantwoording of andere cijfermatige opstelling, fiscale onjuistheden vertoont, kan hij terzake inzage vragen in de controlebevindingen van de openbare accountant;
rapportage van de controlebevindingen aan de leiding van de onderneming en/of het toezichthoudend orgaan en
het accountantsverslag.
5.6
De openbare accountant is niet gehouden inzage te verlenen in het fiscale dossier, waarin fiscale correspondentie, fiscale adviezen en fiscale beschouwingen zijn opgeborgen.
5.7
Desgevraagd dient de openbare accountant aan de ambtenaar ook een nadere toelichting op de dossierstukken te geven.
5.8
In de controledossiers van de openbare accountant kunnen zich stukken van de belastingplichtige bevinden. De ambtenaar heeft de bevoegdheid deze stukken in te zien.
De ambtenaar stelt de belastingplichtige wiens stukken het betreft hiervan in kennis. Betreft het (kopieën van) stukken die ook bij de belastingplichtige voorhanden zijn, dan dient de ambtenaar deze eerst zelf in de gelegenheid te stellen desgevraagd de betreffende stukken te verstrekken.
5.9
Indien de openbare accountant aan wie inzage wordt verzocht dit wenst, dient de ambtenaar hem een schriftelijk verzoek, met betrekking tot de gewenste inzage, te verstrekken.
6. Oplossing van geschillen
Gevallen en zaken waarin deze gedragscode niet voorziet worden schriftelijk gerapporteerd aan de portefeuillehouder Controlebeleid bij de Belastingdienst, respectievelijk de directeur Vaktechniek van het NIVRA of het NOVAA. Deze treden vervolgens in overleg. Hetzelfde geldt indien over de uitleg van vorenstaande regels verschil van inzicht is gerezen.
7. Evaluatie
De ervaringen die zijn opgedaan met betrekking tot het functioneren van deze gedragscode, worden één jaar nadat de gedragscode in werking is getreden, geëvalueerd.