Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1. Begripsbepalingen
Artikel 2. Algemene bepalingen
Artikel 3. Belangenverstrengeling
Artikel 4. Informatie
Artikel 5. Geschenken, diensten en uitnodigingen
Artikel 6. Bestuurlijke uitgaven
Artikel 7. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Gedragscode CAK

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Besluit van het CAK van 13 januari 2015, tot vaststelling van een gedragscode (Gedragscode CAK)
Het CAK,
Besluit:
Artikel 1. Begripsbepalingen
In deze gedragscode wordt verstaan onder:
a. CAK: Het CAK, bedoeld in artikel 6.1.1 lid 1 Wet langdurige zorg;
b. leden: de leden van het CAK, bedoeld in artikel 6.1.1 lid 3 Wet langdurige zorg;
c. minister: de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
1.
De leden ontvangen een exemplaar van deze gedragscode.
2.
De leden zijn aanspreekbaar op de naleving van deze gedragscode door de minister.
1.
De leden vervullen geen nevenfuncties, die ongewenst zijn met het oog op een goede vervulling van hun functie of de handhaving van hun onafhankelijkheid of van het vertrouwen daarin. 1
2.
De leden melden het voornemen tot het aanvaarden van een nevenfunctie anders dan uit hoofde van hun functie aan de minister. 2
3.
Nevenfuncties van de leden anders dan uit hoofde van hun functie, worden openbaar gemaakt. Openbaarmaking geschiedt ten aanzien van de leden door vermelding in het jaarverslag en ter inzagelegging van een opgave van deze nevenfuncties bij de minister. 3
4.
De leden doen opgave van hun financiële belangen in ondernemingen en organisaties, indien deze de belangen van het CAK, voor zover deze in verband staan met hun functievervulling, kunnen raken.
5.
De leden zullen integer handelen, niet in concurrentie treden met het CAK, geen schenkingen van het CAK vorderen of aannemen, zichzelf ten laste van het CAK geen ongerechtvaardigde voordelen verschaffen en geen zakelijke kansen benutten die aan het CAK toekomen.
6.
De leden nemen niet deel aan de behandeling en de besluitvorming over en vertegenwoordigen het CAK niet inzake een onderwerp waarbij zij een (potentieel) tegenstrijdig belang hebben. Een (potentieel) tegenstrijdig belang wordt terstond in het Directie Team overleg van het CAK gemeld waarbij alle relevante informatie wordt verschaft. In de notulen van het DT overleg wordt dit ook vastgelegd. Een tegenstrijdig belang bestaat in ieder geval wanneer het CAK voornemens is een transactie aan te gaan met een rechtspersoon:
i) waarin een lid persoonlijk een materieel financieel belang houdt;
ii) waarvan een bestuurslid een familierechtelijke verhouding heeft met een lid; of
iii) waarbij een lid een bestuurs- of toezichthoudende functie vervult.
7.
Het is de leden niet toegestaan gedurende het eerste jaar na afloop van hun benoemingstermijn tegen beloning werkzaamheden te verrichten voor het CAK, tenzij de minister hiervan beargumenteerd op de hoogte wordt gesteld.
1.
De leden gaan zorgvuldig en correct om met informatie waarover zij uit hoofde van hun functie beschikken. Ook betrachten ze geheimhouding ten aanzien van informatie, die hen vertrouwelijk wordt verstrekt. Deze geheimhoudingsplicht blijft gelden na beëindiging van hun functie bij het CAK.
2.
De leden zorgen ervoor dat stukken met vertrouwelijke gegevens veilig worden opgeborgen en dat computerbestanden zijn beveiligd.
3.
De leden houden geen voor het CAK relevante informatie achter.
4.
Onverminderd artikel 20 Kaderwet zelfstandige bestuursorganen verstrekken de leden geen informatie, die vertrouwelijk en/of geheim is, dan na uitdrukkelijke toestemming van de eigenaar van de informatie.
5.
De leden gebruiken informatie waarover zij uit hoofde van hun functie beschikken nooit voor eigen belang of voor persoonlijke of zakelijke betrekkingen.
6.
De leden verstrekken derden niet vroegtijdig informatie voor zover dit als onzorgvuldig en incorrect kan worden opgevat.
7.
De leden gaan verantwoord om met de e-mail en internetfaciliteiten van het CAK en met social media.
Artikel 5. Geschenken, diensten en uitnodigingen
1. De leden accepteren geen geschenken, faciliteiten, uitnodigingen of diensten, indien hun onafhankelijke positie hierdoor kan worden beïnvloed. In onderhandelingssituaties weigeren zij door betrokken relaties aangeboden geschenken en/of andere voordelen.
1.
Uitgaven van de leden worden uitsluitend vergoed als de hoogte en de functionaliteit ervan kunnen worden aangetoond.
2.
De leden declareren geen kosten, die reeds op andere wijze zijn of worden vergoed.
Artikel 7. Slotbepalingen
Deze gedragscode wordt aangehaald als: Gedragscode CAK.
Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.
Den Haag, 13 januari 2015
1
Artikel 13 lid 1 Kaderwet zelfstandige bestuursorganen. 2
Artikel 13 lid 2 Kaderwet zelfstandige bestuursorganen. 3
Artikel 13 lid 3 Kaderwet zelfstandige bestuursorganen.
bestuursvoorzitter CAK