Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
- Hoofdstuk I. Begripsbepalingen
+ Hoofdstuk II. Regels voor alle registeraccountants
+ Hoofdstuk III. Regels voor registeraccountants die optreden als accountant
+ Hoofdstuk IV. Regels voor registeraccountants die optreden als openbaar accountant
+ Hoofdstuk V. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Gedrags-en beroepsregels registeraccountants 1994

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2007. U leest nu de tekst die gold op -.
Artikel 1
Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:
de Wet: de Wet op de Registeraccountants ;
de Orde: het Nederlands Instituut van Registeraccountants;
het bestuur: het bestuur van de Orde;
accountant: een in de zin van artikel 2, eerste lid, optredende registeraccountant, Accountant-Administratieconsulent of buitenlands deskundige;
openbaar accountant: een accountant die optreedt in de zin van artikel 2, tweede lid;
verklaring: een accountantsverklaring, een beoordelingsverklaring of een samenstellingsverklaring;
accountantsverklaring: een schriftelijke mededeling van een accountant inhoudende de uitkomst van de controle van een verantwoording;
beoordelingsverklaring: een schriftelijke mededeling van een accountant inhoudende de uitkomst van de beoordeling van een verantwoording;
samenstellingsverklaring: een schriftelijke mededeling van een accountant inhoudende de uitkomst van de samenstelling van een verantwoording;
controle: het geheel van werkzaamheden dat erop gericht is een (relatief) hoge maar niet absolute mate van zekerheid te verkrijgen omtrent de getrouwheid van een verantwoording, die in de accountantsverklaring in positief geformuleerde bewoordingen als ' redelijke mate van zekerheid' wordt weergegeven;
beoordeling: het geheel van werkzaamheden dat erop gericht is een beperkte mate van zekerheid te verkrijgen omtrent de getrouwheid van een verantwoording, welke mate van zekerheid lager is dan bij een controle;
samenstelling: het geheel van werkzaamheden dat erop gericht is een verantwoording op deskundige wijze te vervaardigen zonder het oogmerk daarbij zekerheid omtrent de getrouwheid van de verantwoording te verkrijgen;
openbaar maken: beschikbaar stellen voor het publiek, dan wel aan een zodanige kring van personen dat deze met het publiek gelijk is te stellen.
1.
Voor de toepassing van deze verordening wordt de registeraccountant geacht op te treden als accountant indien hij:
a. zich als zodanig bekendmaakt of doet bekendmaken, of
b. beroepshalve een verklaring geeft, of
c. optreedt onder gemeenschappelijke naam met een accountant.
2.
Voor de toepassing van deze verordening wordt de als accountant optredende registeraccountant geacht op te treden als openbaar accountant indien hij:
I. al dan niet in de vervulling van een dienstbetrekking:
a. zich als zodanig bekendmaakt of doet bekendmaken, of
b. gedoogt dat een door hem gegeven verklaring openbaar wordt gemaakt, of
c. in enige functie optreedt onder dezelfde naam als die waaronder hij als openbaar accountant optreedt, of
d. optreedt onder gemeenschappelijke naam met een openbaar accountant; dan wel
II. in de vervulling van een dienstbetrekking:
e. een opdracht aanvaardt buiten het kader van zijn dienstbetrekking, of
f. een verklaring geeft aan een ander dan een besturend of toezichthoudend orgaan binnen de economische eenheid, waarin hij zijn dienstbetrekking uitoefent.
3.
Voor de toepassing van deze verordening wordt, in afwijking van het bepaalde in lid 2 onder II f, de als accountant optredende registeraccountant niet geacht op te treden als openbaar accountant, indien hij in de vervulling van een dienstbetrekking een verklaring aangaande een verantwoording van de economische eenheid waarin hij zijn dienstbetrekking uitoefent, of van een deel van die eenheid, geeft aan:
a. een accountant, of
b. een ander, mits:
het geen accountantsverklaring aangaande een jaarrekening betreft, en
die ander uitdrukkelijk kenbaar heeft gemaakt dat een verklaring van een niet als openbaar accountant optredende registeraccountant voor hem toereikend is en uitsluitend strekt ter voorziening in een eigen behoefte, en
die ander redelijkerwijs in staat geacht moet worden de betekenis te onderkennen van een verklaring van een niet als openbaar accountant optredende registeraccountant.
4.
Voor de toepassing van deze verordening wordt de in overheids- of daarmede gelijk te stellen dienst werkzame registeraccountant niet geacht op te treden als openbaar accountant, indien en voor zover hij, al dan niet bestemd voor openbaarmaking:
a. een verklaring aangaande een verantwoording betreffende een overheidsdienst of -instelling afgeeft, of
b. in bijzondere gevallen een mededeling omtrent de uitkomst van zijn arbeid doet, niet inhoudende de uitkomst van een controle van een verantwoording van een overheidsdienst of -instelling, ten aanzien waarvan dit van belang te achten is voor een doelmatige uitoefening van de taak van de overheid.
5.
Voor de toepassing van deze verordening wordt de registeraccountant voorts geacht op te treden als openbaar accountant, indien hij optreedt zonder dat duidelijk is dat hij niet beroepshalve of in een andere functie handelt.
Artikel 3
Met de naam waaronder een registeraccountant optreedt, wordt gelijkgesteld elke zodanig daarop gelijkende naam dat verwarring te duchten valt.