Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 7
Artikel 8
Artikel 9
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht
Jurisprudentie
Voorbeelden van het gebruik van deze artikel(en) in rechterlijke uitspraken

Garnalenverordening 2000

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 26 juli 2008. U leest nu de tekst die gold op 25 juli 2008.
Garnalenverordening 2000
Het bestuur van het Productschap Vis heeft, gelet op de artikelen 93, 95 en 126 van de Wet op de Bedrijfsorganisatie, de artikelen 5, 6 en 7 van de Instellingsverordening Productschap Vis en artikel 1 van de Overdrachtsbeschikking bevoegdheden Landbouwwet 1966 Algemeen juncto artikel 19 van de Landbouwwet, op 11 november 1999 de navolgende verordening vastgesteld.
1.
In deze verordening wordt verstaan onder:
2.
Voor de toepassing van het bepaalde bij of krachtens deze verordening wordt de aanvoer geacht plaats te vinden op het ogenblik waarop het vaartuig direct of indirect verbinding met de vaste wal heeft gekregen.
Artikel 2
Het is verboden garnalen te verhandelen indien met betrekking tot deze produkten is gehandeld in afwijking van het bepaalde bij of krachtens deze verordening.
Artikel 3
Het is verboden aan boord van een vissersvaartuig conserveermiddelen, andere dan keukenzout, toe te voegen aan garnalen.
1.
Degene die garnalen in Nederland in de handel brengt dient alvorens hij de garnalen in de handel brengt de garnalen in een garnalenafslag aan te bieden aan de agent ter controle op de indeling in de bij of krachtens de Handelsverordening voorgeschreven grootteklassen voor garnalen.
2.
Een partij garnalen wordt geacht te zijn ingedeeld in de bij of krachtens de Handelsverordening voorgeschreven grootteklasse 1, indien de garnalen niet vallen door de door de agent aangewezen garnalenzeef waarop een zeefmat met een spijlwijdte van 6,8 mm is geplaatst.
3.
Een partij garnalen wordt geacht te zijn ingedeeld in de bij of krachtens de Handelsverordening voorgeschreven grootteklasse 2, indien de garnalen niet vallen door de door de agent aangewezen garnalenzeef waarop een zeefmat met een spijlwijdte van 6,5 mm is geplaatst.
4.
Het is verboden een partij garnalen voor menselijke consumptie in de handel te brengen indien deze partij niet wordt geacht te zijn ingedeeld in de bij of krachtens de Handelsverordening voorgeschreven grootteklasse 1 of 2.
5.
Het is verboden garnalen, die nog niet in de handel zijn gebracht, te verhandelen alvorens de garnalen in een garnalenafslag zijn aangeboden aan de agent ter controle op de indeling in de bij of krachtens de Handelsverordening voorgeschreven grootteklassen voor garnalen.
6.
Het bepaalde in het vijfde lid is niet van toepassing, voor zover het betreft het voorhanden of in voorraad hebben van garnalen:
a. aan boord van een vissersvaartuig;
b. die rechtstreeks worden vervoerd van de plaats van aanvoer naar een garnalenafslag;
c. in een garnalenafslag;
d. in een vervoermiddel op het terrein van een garnalenafslag.
1.
De aanvoerder of degene die garnalen in Nederland heeft binnengebracht dienen de garnalen die ingevolge het bepaalde bij of krachtens deze verordening niet voor menselijke consumptie in de handel mogen worden gebracht of ingevolge het bepaalde bij of krachtens de Marktverordening niet voor menselijke consumptie mogen worden gebruikt, onmiddellijk aan te bieden aan de agent om ze ongeschikt te maken voor menselijke consumptie.
2.
De wijze waarop de garnalen, als bedoeld in het eerste lid, ongeschikt gemaakt moeten worden voor menselijke consumptie wordt door de voorzitter, namens het bestuur, bij besluit bepaald.
3.
Het is verboden garnalen welke ingevolge het bepaalde bij of krachtens de Marktverordening niet voor menselijke consumptie mogen worden gebruikt, al dan niet be- of verwerkt, voor menselijke consumptiedoeleinden te verhandelen.
4.
Het is verboden garnalen als bedoeld in het eerste lid welke ongeschikt zijn gemaakt voor menselijke consumptie wederom voor menselijke consumptie geschikt te maken.
Artikel 7
De bij of krachtens deze verordening gestelde regelen binden naast degene die een onderneming drijft waarvoor het Productschap is ingesteld, mede de bij die onderneming werkzame personen, alsmede andere natuurlijke- of rechtspersonen voor zover deze andere personen handelingen verrichten die bedrijfsmatig in ondernemingen waarvoor het Productschap is ingesteld, plegen te worden verricht.
1.
De voorzitter is, namens het bestuur, belast met de uitvoering van het bepaalde bij of krachtens de artikelen 2, 3, 4 en 5 van deze verordening.
2.
De voorzitter kan, namens het bestuur, vrijstelling of ontheffing verlenen van het bepaalde bij of krachtens de artikelen 2, 3, 4 en 5 van deze verordening.
3.
De voorzitter kan, namens het bestuur, vrijstelling of ontheffing verlenen van het bepaalde bij of krachtens de artikelen 2, 3, 4 en 5 van deze verordening. Een vrijstelling of ontheffing kan onder beperkingen worden verleend. Aan een vrijstelling of ontheffing kunnen, namens het bestuur, voorschriften worden verbonden. Een verleende vrijstelling of ontheffing kan te allen tijde worden gewijzigd of ingetrokken.
Artikel 9
Overtredingen van het bij of krachtens deze verordening bepaalde zijn strafbare feiten.
1.
Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2000.
2.
De Garnalenverordening wordt ingetrokken.
3.
Deze verordening kan worden aangehaald als Garnalenverordening 2000.
Namens het bestuur van het Productschap,
voorzitter
secretaris