Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II
Artikel III
Artikel IV
Artikel V
Artikel VI
Artikel VII
Artikel VIII
Artikel IX
Artikel X
Artikel XI
Artikel XII
Artikel XIII
Artikel XIV
Artikel XV
Artikel XVI
Artikel XVII
Artikel XVIII
Artikel XIX
Artikel XX
Artikel XXI
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Fiscale verzamelwet 2015

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Wet van 25 november 2015 tot wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Fiscale verzamelwet 2015)
Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is in een aantal belastingwetten en enige andere wetten enkele wijzigingen van overwegend technische aard aan te brengen;
Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
Artikel I
[Wijzigt de Wet inkomstenbelasting 2001.]
Artikel II
Artikel 3.104, onderdeel p, van de Wet inkomstenbelasting 2001, zoals dat luidde op 31 december 2015, blijft van toepassing op tegemoetkomingen krachtens artikel 2 van de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten, zoals dat luidde op 31 december 2015.
Artikel III
[Wijzigt de Wet op de loonbelasting 1964.]
Artikel IV
[Wijzigt de Wet op de vennootschapsbelasting 1969.]
Artikel V
[Wijzigt de Wet op de dividendbelasting 1965.]
Artikel VI
[Wijzigt de Wet op de omzetbelasting 1968.]
Artikel VII
[Wijzigt de Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992.]
Artikel VIII
[Wijzigt de Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994.]
Artikel IX
[Wijzigt de Wet belastingen op milieugrondslag.]
Artikel X
[Wijzigt de Wet op de accijns.]
Artikel XI
[Wijzigt de Algemene douanewet.]
Artikel XII
[Wijzigt de Algemene wet inzake rijksbelastingen.]
Artikel XIII
[Wijzigt de Invorderingswet 1990.]
Artikel XIV
[Wijzigt de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen.]
Artikel XV
[Wijzigt de Provinciewet.]
Artikel XVI
[Wijzigt de Belastingwet BES.]
Artikel XVII
[Wijzigt de Wet maatregelen woningmarkt 2014 II.]
Artikel XVIII
[Wijzigt de Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioenen en maximering pensioengevend inkomen.]
Artikel XIX
[Wijzigt het Belastingplan 2015.]
1.
Deze wet treedt, onder toepassing van artikel 12, eerste lid, van de Wet raadgevend referendum, in werking met ingang van 1 januari 2016, met dien verstande dat:
a. artikel XII eerst toepassing vindt met betrekking tot teruggaven gedaan naar aanleiding van teruggaafverzoeken als bedoeld in artikel 32, onderdeel d, van de Wet op de omzetbelasting 1968 ter zake van een in 2015 gelegen teruggaaftijdvak als bedoeld in artikel 32, onderdeel c, van die wet;
2.
In afwijking van het eerste lid treedt artikel IX, onderdelen D en E, in werking op het tijdstip waarop artikel XV, onderdelen Fa, Ga, Gb, Gc, Gd, Ia, Ib en Id, van het Belastingplan 2015 in werking treedt.
3.
Artikel XIII, onderdelen A en C, werkt terug tot en met 1 januari 2013.
4.
Artikel I, onderdeel C, werkt terug tot en met 22 juli 2013.
5.
Artikel XIII, onderdeel B, werkt terug tot en met 10 oktober 2013.
6.
Artikel I, onderdeel D, en artikel XIV werken terug tot en met 1 januari 2014.
Artikel XXI
Deze wet wordt aangehaald als: Fiscale verzamelwet 2015.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te
Wassenaar, 25 november 2015
De Staatssecretaris van Financiën,
Uitgegeven de tweede december 2015
De Minister van Veiligheid en Justitie,