Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II
Artikel III
Artikel IIIa
Artikel IV
Artikel V
Artikel Vbis
Artikel Va
Artikel VI
Artikel VIa
Artikel VII
Artikel VIII
Artikel IX
Artikel X
Artikel XI
Artikel XII
Artikel XIII
Artikel XIV
Artikel XV
Artikel XVI
Artikel XVII
Artikel XVIII
Artikel XVIIIa
Artikel XIX
Artikel XX
Artikel XXI
Artikel XXII
Artikel XXIII
Artikel XXIV
Artikel XXV
Artikel XXVa
Artikel XXVI
Artikel XXVIa
Artikel XXVIb
Artikel XXVII
Artikel XXVIII
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Parlement
Documenten bij de totstandkoming van (deze versie van) de wet.

Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Fiscale vereenvoudigingswet 2010

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Wet van 23 december 2009 tot wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Fiscale vereenvoudigingswet 2010)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is om fiscale vereenvoudigingen door te voeren ter vermindering van de administratieve lasten van burgers en bedrijven en de uitvoeringskosten van de Belastingdienst alsmede ter vermindering van de regeldruk;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
Artikel I
[Wijzigt de Wet inkomstenbelasting 2001.]
Artikel II
Artikel 10.1 van de Wet inkomstenbelasting 2001 vindt geen toepassing bij het begin van het kalenderjaar 2010 op de bedragen, genoemd in de artikelen 5.3, 5.5, 5.6, 5.10, 5.13 en 5.16 van die wet.
Artikel III
[Wijzigt de Wet inkomstenbelasting 2001.]
Artikel IIIa
[Wijzigt de Wet inkomstenbelasting 2001.]
Artikel IV
[Wijzigt de Wet inkomstenbelasting 2001.]
Artikel V
[Wijzigt de Wet op de loonbelasting 1964.]
Artikel Vbis
[Wijzigt de Wet op de loonbelasting 1964.]
Artikel Va
[Wijzigt de Wet op de vennootschapsbelasting 1969.]
Artikel VI
[Wijzigt de Wet op de vennootschapsbelasting 1969.]
Artikel VIa
[Wijzigt de Wet op de dividendbelasting 1965.]
Artikel VII
[Wijzigt de Wet op de omzetbelasting 1968.]
Artikel VIII
[Wijzigt de Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994.]
Artikel IX
[Wijzigt de Wet op de accijns.]
1.
[Wijzigt de Wet op de accijns.]
2.
De artikelen 10.1 en 10.2 van de Wet inkomstenbelasting 2001 zijn van overeenkomstige toepassing op de in het eerste lid vermelde bedragen.
Artikel XI
[Wijzigt de Wet belastingen op milieugrondslag.]
Artikel XII
Artikel 27a van de Wet op de accijns vindt geen toepassing bij het begin van het kalenderjaar 2010 op de bedragen, genoemd in artikel 27, eerste lid, onderdeel d, en derde lid, 71e, tweede lid, 71f, tweede lid, en 71g, tweede lid, van de Wet op de accijns.
1.
Artikel 84a van de Wet op de accijns vindt geen toepassing op de in artikel IX, onderdeel A, eerste en tweede lid, opgenomen verhoging van de accijns.
2.
Artikel 84b van de Wet op de accijns vindt geen toepassing op de uit artikel XI voortvloeiende verlaging van de energiebelasting op halfzware olie, gasolie en vloeibaar gemaakt petroleumgas.
Artikel XIV
De bij de artikelen IX en XI van deze wet gewijzigde artikelen van de Wet op de accijns en de Wet belastingen op milieugrondslag zoals deze luidden onmiddellijk voorafgaande aan de datum van inwerkingtreding van deze wet, blijven van toepassing voor zover zij betrekking hebben op:
a. de heffing van accijns en energiebelasting waarvan de feiten die aanleiding geven tot het ontstaan van de verschuldigdheid van die accijns of energiebelasting zich hebben voorgedaan vóór de dag van de inwerkingtreding van deze wet;
b. strafbare feiten en feiten die aanleiding kunnen zijn tot het opleggen van een bestuurlijke boete welke zich hebben voorgedaan vóór de dag van de inwerkingtreding van deze wet.
Artikel XV
[Wijzigt de Algemene wet inzake rijksbelastingen.]
Artikel XVI
[Wijzigt de Algemene wet inzake rijksbelastingen.]
Artikel XVII
[Wijzigt de Invorderingswet 1990.]
Artikel XVIII
[Wijzigt de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen.]
Artikel XVIIIa
[Wijzigt de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen.]
Artikel XIX
[Wijzigt de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen.]
Artikel XX
[Wijzigt de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen.]
Artikel XXI
[Wijzigt de Wet op de huurtoeslag.]
Artikel XXII
[Wijzigt de Wet werk en bijstand.]
Artikel XXIII
[Wijzigt de Mijnbouwwet.]
Artikel XXIV
[Wijzigt het Belastingplan 2008. ]
Artikel XXV
[Wijzigt de Invoeringswet Wet inkomstenbelasting 2001.]
Artikel XXVa
Onze Minister zendt begin 2013 aan de Staten Generaal een verslag over het gebruik van de vergoedingen en verstrekkingen als eindheffingsbestanddelen (werkkostenregeling), bedoeld in artikel 31, eerste lid, onderdeel f en onderdeel g, artikel 31a en artikel 39c van de Wet op de loonbelasting 1964.
Artikel XXVI
[Wijzigt de Wijzigingswet Wet op de accijns, enz. (Implementatie horizontale richtlijn accijns) en de Wet belastingen op milieugrondslag.]
Artikel XXVIa
Met betrekking tot een op 31 december 2010 bestaande kapitaalverzekering die op grond van artikel 3.116 van de Wet inkomstenbelasting 2001, zoals dat artikel luidde op 31 december 2010, als kapitaalverzekering eigen woning wordt aangemerkt en op grond van artikel 3.116 van de Wet inkomstenbelasting 2001, zoals dat artikel luidt op 1 januari 2011, niet meer als kapitaalverzekering eigen woning wordt aangemerkt, blijft artikel 10bis.4, derde lid, onderdeel a, van de Wet inkomstenbelasting 2001 buiten toepassing indien de verzekering niet meer voldoet aan de voorwaarden van het tweede lid van dat artikel uitsluitend doordat degene met wie de belastingplichtige tot 1 januari 2011 een gezamenlijke huishouding voerde, vanaf 1 januari 2011 niet als partner als bedoeld in artikel 5a van de Algemene wet inzake rijksbelastingen of artikel 1.2 van de Wet inkomstenbelasting 2001 van de belastingplichtige wordt aangemerkt.
Artikel XXVIb
Artikel 3.119a, tweede lid, Wet inkomstenbelasting 2001, zoals dit luidde op 31 december 2009, blijft van toepassing indien:
a. de belastingplichtige krachtens een vóór 1 oktober 2009 gesloten schriftelijke overeenkomst de nieuwe woning, bedoeld in dat lid, heeft gekocht, en
b. de vorige eigen woning, bedoeld in dat lid, op enig tijdstip na 31 december 2009 voor de belastingplichtige de bestemming als eigen woning verliest.
1.
Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari 2010, met dien verstande dat:
a. artikel I, onderdelen S en T, voor het eerst toepassing vindt met betrekking tot belastingaanslagen inkomstenbelasting ter zake van tijdvakken die aanvangen op of na 1 januari 2010;
b. artikel XV, onderdelen A en B, voor het eerst toepassing vindt met betrekking tot inkomensgegevens over het kalenderjaar 2010;
c. artikel XV, onderdeel C, voor het eerst toepassing vindt met betrekking tot belastingaanslagen ter zake van tijdvakken die aanvangen op of na 1 januari 2010;
d. artikel XV, onderdeel D, en artikel XVII, onderdeel B, voor het eerst toepassing vinden met betrekking tot belastingaanslagen ter zake van tijdvakken die aanvangen op of na 1 januari 2010.
2.
In afwijking van het eerste lid treden de artikelen XIX tot en met XXI in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen verschillend kan worden vastgesteld.
Artikel XXVIII
Deze wet wordt aangehaald als: Fiscale vereenvoudigingswet 2010.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te
’s-Gravenhage, 23 december 2009
De Staatssecretaris van Financiën ,
Uitgegeven de negenentwintigste december 2009
De Minister van Justitie ,