{**}
Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Inleiding
1. Aanpassing premies en franchisebedragen
Flexibel pensioen en uittreden (FPU)
2. Aanpassing wettelijk minimumloon en aanvangbedrag aanlooptraject I/D-banen
3. Hoogte percentage 13e maand voor vaststelling pensioengevend inkomen
4. Reiskosten bij dienstreizen (po)
5. Zkoo-aanvraag- en zkoo-statusformulier
6. Rpb WPO/WEC
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Financiële arbeidsvoorwaarden per 1 januari 2004

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Financiële arbeidsvoorwaarden per 1 januari 2004
Inleiding
In onderhavige publicatie wil ik u op de hoogte stellen over het volgende:
1. Aanpassing van de franchisebedragen en percentages voor de verschillende premieberekeningen per 1 januari 2004 ( bijlage I );
2. Aanpassing van het wettelijk minimumloon per 1 januari 2004 ( bijlage II ) en het aanvangbedrag aanlooptraject I/D-banen ( bijlage III );
3. Hoogte percentage 13e maand voor de vaststelling van het pensioengevend inkomen 2004;
4. Reiskosten bij dienstreizen (PO);
5. ZKOO-aanvraag- en ZKOO-statusformulier;
6. Overzicht van maatregelen die nog in het Rechtspositiebesluit WPO/WEC (Rpb WPO/WEC) moeten worden opgenomen.
1. Aanpassing premies en franchisebedragen
De centrales voor overheidspersoneel en werkgeversorganisaties hebben afspraken gemaakt over de verandering in de ABP- pensioenregeling. Deze afspraken zijn vastgelegd in het Pensioenakkoord en hebben in sommige gevallen consequenties voor de premieberekening. Het ABP heeft daarover de werkgevers en de werknemers via afzonderlijke brieven op de hoogte gebracht. Voor de volledigheid verwijs ik u daarom voor de inhoud van de afspraken naar deze brieven. In deze paragraaf wil ik in het kort ingaan op de gevolgen voor de premieberekening.
Tot 1 januari 2004 werd voor de berekening van de premie één franchisebedrag gehanteerd. Vanaf genoemde datum moet er rekening gehouden worden met 3 franchisebedragen. Welk franchisebedrag voor de berekening wordt gehanteerd, is afhankelijk van de leeftijd van de verzekerde. Het volgende onderscheid geldt: geboren vóór 1954, geboren in of na 1954 en vóór 1964 en geboren in of na 1964, met respectievelijk de volgende franchisebedragen: €  15.250, €  14.250 en €  13.000.
Flexibel pensioen en uittreden (FPU)
Ook de wijze waarop de FPU-premie wordt berekend wijzigt met ingang van 1 januari 2004. Vanaf deze datum wordt een onderscheid aangebracht tussen het VUT/FPU basisgedeelte en FP-opbouwdeel. Bij het VUT/FPU basisgedeelte geldt geen franchise, maar bij de FP-opbouw gaat vanaf 1 januari 2004 een franchise gelden die, rekening houdend met het leeftijdsonderscheid, gelijk is aan het franchisebedrag bij de OP/NP. Dit betekent dat er vanaf 1 januari 2004 voor de FPU twee berekeningen gemaakt moeten worden in plaats van één berekening!
Bovenwettelijk invaliditeitspensioen (IPbw)
In de berekeningssystematiek voor de IPbw premie verandert niets. Hier dient u alleen rekening te houden met de wijzigingen van het premiepercentage en de omvang van het franchisebedrag.
De vastgestelde premies hebben invloed op de berekening van een bruto-netto salaris en op de vaststelling van de hoogte van de werkgeverslasten. In bijlage I wordt in een beknopt overzicht de premies met het eventueel daarbijbemaart-tellinghorende franchisebedrag weergegeven. Naast genoemde premies vindt u daarin tevens terug:
2. Aanpassing wettelijk minimumloon en aanvangbedrag aanlooptraject I/D-banen
De aanpassing van het minimumloon is van invloed op bedragen zoals die in de verschillende besluiten zijn opgenomen. In bijlage II van deze publicatie treft u de bedragen aan zoals die vanaf 1 juli 2003 gelden. Aangezien het minimumloon niet wordt verhoogd is het minimumloon per 1 januari 2004 gelijk aan dat van 1 juli 2003. De bedragen per 1 juli 2003 waren echter nog niet opgenomen in een publicatie.
In bijlage III treft u de bedragen aan van het aanlooptraject voor functies in het kader van het Besluit in- en doorstroombanen (I/D-banen). De daarin genoemde bedragen hebben alleen betrekking op de instroombanen, aangezien de doorstroombanen geen zogenoemd aanlooptraject kennen.
3. Hoogte percentage 13e maand voor vaststelling pensioengevend inkomen
De berekening van de premies OP/NP, IPbw en FPU vindt plaats over het pensioengevend inkomen, verder aan te duiden als jaarinkomen ABP. Het jaarinkomen ABP wordtvastgesteld op 1 januari van een jaar of bij de indiensttreding aan de hand van de beloningscomponenten waar betrokkene aanspraak op maakt en die op dat moment pensioengevend zijn. Pensioengevend zijn onder meer het salaris, de vakantietoeslag, de uitlooptoeslag, de bindingstoelage, het structurele deel van de 13e maand en eventueel een door de werkgever toegekende toelage die pensioengevend is. In het Pensioenakkoord is overeengekomen dat variabele beloningen vanaf 1 januari 2004 mee kunnen tellen voor de vaststelling van het jaarinkomen ABP in het daaropvolgende jaar. Op een later tijdstip zal ik aangeven om welke beloningen het gaat.
Vanaf 1 januari 2004 geldt voor de berekening van het jaarinkomen voor de 13e maand 3,48%. Bij de vaststelling van jaarinkomen voor een BWOO-uitkering wordt rekening gehouden met 1,95%.
De centrales van overheidspersoneel stellen de hoogte van het percentage voor de vaststelling van het jaarinkomen per 1 januari 2004 nog nader aan de orde in een komend overleg met OCW.
Regelmatig worden mij vragen gesteld over de vaststelling van het jaarinkomen ABP. In bijlage IV treft u daarom een voorbeeld aan hoe het jaarinkomen ABP voor een betrokkene in actieve dienst wordt vastgesteld. Daarnaast treft u in Bijlage V een schema aan van het bruto-netto traject per maand en een schema over de vaststelling van de werkgeverslasten per maand met ingang 1 januari 2004.
4. Reiskosten bij dienstreizen (po)
In het artikel 64, het tweede lid, onderdeel a, van het Rpb WPO/WEC is bepaald dat voor de vergoeding van de eerste 10000 kilometer bij dienstreizen het bedrag dat per gereisde kilometer in het desbetreffende kalenderjaar wordt gereisd, belastingvrij mag worden toegekend. Dit bedrag bedroeg 28 cent tot 1 januari 2004. De minister van Financiën heeft het belastingvrije bedrag per kilometer per 1 januari 2004 vastgesteld op 18 cent. Dit betekent dat vanaf 1 januari 2004 voor de eerste 10000 km dit bedrag per kilometer mag worden vergoed. In de positieve zin mag hier niet van worden afgeweken.
In de Regeling vergoeding van reis- en verblijfkosten bij dienstreizen voor onderwijspersoneel is verder bepaald dat vanaf 10001 kilometer tot en met 20000 21 cent wordt vergoed en vanaf 20001 kilometer 18 cent. Deze bedragen blijven van kracht met dit verschil dat bij een vergoeding vanaf 10001 kilometer tot en met 20000 kilometer (21 cent) de 3 cent boven het belastingvrije bedrag tot het loon wordt gerekend. Over dit loon vindt loonheffing plaats en worden de premies (sociale) werknemersverzekeringen berekend en ingehouden. Als een bestuur er voor kiest naast de in genoemde regeling te vergoeden bedragen een aanvullende vergoeding te geven, dan dient dit plaats te vinden in de vorm van een tegemoetkoming, bedoeld in artikel 106 van het Rpb WPO/WEC, danwel als een toelage, bedoeld in artikel 114 van het Rpb WPO/WEC.
Ook over dit bedrag vindt loonheffing plaats en worden de premies (sociale) werknemersverzekeringen berekend en ingehouden.
De centrales van overheids- en onderwijspersoneel zullen de vergoeding voor dienstreizen aan de orde stellen in het komende overleg met OCW over de arbeidsvoorwaarden.
5. Zkoo-aanvraag- en zkoo-statusformulier
Tot voor kort was het mogelijk om het ZKOO-aanvraag- en het ZKOO-statusformulier aan te vragen bij het ministerie. Mede door de verhuizing van het ministerie naar Den Haag is er voor gekozen het formulier niet meer op voorraad te nemen. In plaats daarvan is er voor gekozen debeide formulieren op de site van CFI te plaatsen waar ze kunnen worden gedownload. Op deze wijze kunnen zonodig sneller wijzigingen op het formulier worden aangebracht.
Rpb WPO/WEC van Financiële arbeidsvoorwaarden per 1 januari 2004">
6. Rpb WPO/WEC
In onderstaand overzicht wordt aangegeven welke maatregelen die al worden uitgevoerd nog in het Rpb WPO/WEC verwerkt moeten worden. Bij de betreffende maatregel staat vermeld in welke publicatie de maatregel is terug te vinden. Eerstdaags zal over de conceptteksten Rpb WPO/WEC die betreffende maatregelen beschrijven overleg plaatsvinden met de werkgevers- en werknemersorganisaties. Zodra het overleg met hen hieromtrent is afgerond, zal ik u daarover berichten. De maatregelen zijn gerubriceerd naar onderwerp.
Carrièrepatronen
Maatregel Ingangsdatum Aanpassing zie publicatie
1 Verkorting carrièrepatronen OOP de schalen 1, 2, 3 en 4 1 januari 2001 • Bijlage • Overgangsrechtelijk artikel maken • Conversietabel AB/A&A/2000/38079 Gele katern 2000 nr. 29
2 Compensatieregeling via een eenmalige uitkering voor leraren die op 28 februari 2001 werden bezoldigd volgens het maximum van hun schaal of hoger 28 februari 2001 Hoofdstuk 5, titel 3 AB/A&A/2000/38079 Gele katern 2000 nr. 29
3 Wijziging carrièrepatronen OOP + conceptteksten Rpbo ivm aanpassing 1 maart 2001 • Bijlage aanpassen • Overgangsrechtelijk artikel maken • Conversietabel AB/A&A/2001/34868 Gele katern 2001 nr. 21
4 Verkorting en linearisering carrièrepatronen leraren 1 maart 2001 Bijlage aanpassen Overgangsrechtelijk artikel Conversietabel AB/A&A/2000/38079 Gele katern 2000 nr. 29
5 Aanpassing Promotiecriteria leraren 1 maart 2001 Hoofdstuk 1, titel 13 AB/A&A/2002/6098 Gele katern 2002 nr. 5/6
6 Verkorting en linearisering carrièrepatronen leraren 1 augustus 2001 Bijlage aanpassen Overgangsrechtelijk artikel maken Conversietabel AB/A&A/2001/26666 Gele katern 2001 nr. 18a
7 Vervallen promotiecriteria 1 augustus 2001 Hoofdstuk 1, titel 13 AB/A&A/2002/6098 Gele katern 2002 nr. 5/6
8 Compensatie voor leraar die overstapt naar een hoger gewaardeerde leraarsfunctie en daar op den duur ten opzichte van zijn oude carrièrepatroon een nadeel zou ervaren. 1 augustus 2001 Hoofdstuk 1, titel 13 AB/A&A-2002/32500 Gele katern 2002 nr. 24
9 Verkorting en linearisering carrièrepatronen leraren 1 augustus 2002 Bijlage aanpassen Overgangsrechtelijk artikel maken Conversietabel AB/A&A/2002/6098 Gele katern 2002 nr. 5/6
Eindejaarsuitkeringen
Maatregel Ingangsdatum Aanpassing zie publicatie
1 Verhoging van eindejaarsuitkering OOP en pensioengevend maken van deze uitkering 1 januari 2001 Hoofdstuk 1, titel 14 AB/A&A/2000/38079 Gele katern 2000 nr. 29
2 Invoering structurele eindejaarsuitkering i.v.m. bevriezing ZKOO en MEV-afspraak 1 januari 2001 Hoofdstuk 1, titel 11 AB/A&A/2000/38079 Gele katern 2000 nr. 29
3 Wijziging aanduiding structurele eindejaarsuitkering in 13e maand 1 januari 2002 Artikel wijzigen AB/A&A/2001/35155 Gele katern 2001 nr. 26
Verbetering beloning schoolleiding
Maatregel Ingangsdatum Aanpassing zie publicatie
1 Wijziging carrièrepatronen directieleden inclusief inbouw directietoelage. Garantieaanspraken worden ingepast garantie moet worden vastgesteld 1 maart 2001 Bijlage Garantie artikelen Overgangsrechtelijk artikel maken Conversietabel PO/PJ/016480 Gele Katern 2001 nr. 5/6
2 Inschalingbepaling voor directie overstap naar functie met hoger maximumsalaris of gunstiger carrièrepatroon 1 maart 2001 Hoofdstuk 1, titel 12 AB/A&A/2002/1995 Gele katern 2002 nr. 3
Bindingstoelage
Maatregel Ingangsdatum Aanpassing zie publicatie
1 Bindingstoelage voor leraren, directie en OOP met schaal 9 1 augustus 2001 Hoofdstuk 1, titel 11 Bedragen in bijlage AB/A&A/2001/26666 Gele katern 2001 nr. 18a
Beloningsdifferentiatie
Maatregel Ingangsdatum Aanpassing zie publicatie
1 Beloningsdifferentiatie, zowel bij indiensttreding als voor zittend personeel op basis van beoordeling 1 augustus 2001 Hoofdstuk 1, titel 11 Aanvulling in apart artikel voor zittend personeel PO/PJ-2002-28664 Gele katern 2002 nr. 18
Verlof
Maatregel Ingangsdatum Aanpassing zie publicatie
1 Invoering betaald ouderschapsverlof 1 augustus 2001 Hoofdstuk 1, titel 3 PO/PJ/01-32383 Gele katern 2001 nr.18b
2 Aanpassen van de regelingen voor verlof en kort en lang buitengewoon verlof   Hoofdstuk 1, titel 3 Gele katern 2003, nr. 20/21
Ouderen
Maatregel Ingangsdatum Aanpassing zie publicatie
1 Aanpassing anticumulatieregeling BAPO 1 augustus 2001 Hoofdstuk 1, titel 16 AB/PSW/2001/8732 Gele katern 2001 nr. 18a
Euro
Maatregel Ingangsdatum Aanpassing zie publicatie
1 Invoering Euro 1 januari 2002 alle bijlagen AB/A&A/2001/35155 Gele katern 2001 nr. 26
FRE-verbruik
Maatregel Ingangsdatum Aanpassing zie publicatie
1 Bijwerken tabel fre-verbruik 1 augustus 2001 Hoofdstuk 1, titel 11 PO/F/2001/6950 Gele katern 2001 nr. 7
Nieuwe functies
Maatregel Ingangsdatum Aanpassing zie publicatie
1 Schoolverpleegkundige 8 juni 2002 Hoofd stuk 1, titel 14 PO/LGF/2002/20675 Gele katern 2002, nr. 14
Invoering LGF vanaf 1 augustus 2003
Maatregel Ingangsdatum Aanpassing zie publicatie
1 Verwerken van begripsbepalingen 1 augustus 2003   PO/LGF/2003/10212 Gele katern 2003, nr. 14
2 Leerlingentelling, formatiegarantie 1 augustus 2003   PO/LGF/2003/16533 Gele katern 2003, nr. 17
Vergoedingen
Maatregel Ingangsdatum Aanpassing zie publicatie
1 Een aantal vergoedingen (bijv. voor het schoolprofielbudget, opleiding, nascholing en (extra) secundaire vergoedingen) is inmiddels in het geleidelijk opgehoogde, daartoe voor het schoolbestuur vrij besteedbare schoolbudget toegekend 1 augustus 2002   PO/PJ-2002/1070 1 Gele katern 2002, nr. 11

Ik verzoek u het personeel in dienst van uw instelling van deze publicatie op de hoogte te stellen.
De van onderwijs, cultuur en Wetenschap ,
minister
namens deze,
directeur directie arbeidsvoorwaarden en beroepskwaliteit