{**}
Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1. Definities
Artikel 2. Doelstelling
Artikel 3. Hoogte bijdrage en vergoeding kosten
Artikel 4. Indienen van de aanvraag
Artikel 5. Beslissing op aanvraag
Artikel 6. Verplichtingen ten aanzien van de projectuitvoering
Artikel 7. Voortgangsverslag en evaluatie
Artikel 8. Projectresultaten
Artikel 9. Voorschotten
Artikel 10. Vaststelling van de bijdrage
Artikel 11. Inwerkingtreding, vervallenverklaring
Artikel 12. Citeertitel
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Experimenteerregeling UWV voor vergroten van de participatie van jongeren met beperkingen

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2011. U leest nu de tekst die gold op -.
Experimenteerregeling UWV voor vergroten van de participatie van jongeren met beperkingen
Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen,
Gelet op artikel 32b Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen;
Besluit:
Artikel 1. Definities
In dit besluit wordt verstaan onder:
a. jongeren: jongeren tot 27 jaar met een of meerdere beperkingen die op jeugdige leeftijd zijn ontstaan en die een belemmering kunnen zijn om maatschappelijk te participeren;
b. beoordelingscommissie: de commissie bestaande uit door UWV aangewezen deskundigen welke commissie belast is met het beoordelen van aanvragen;
c. klankbordgroep: de klankbordgroep waarin in ieder geval de voorzitter van de beoordelingscommissie, een vertegenwoordiger van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en een vertegenwoordiger van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen zitting hebben;
d. aanvrager: een natuurlijk persoon of rechtspersoon, niet zijnde een een rechtspersoon die krachtens publiekrecht is ingesteld, die door hun omgang met jongeren hun participatie kunnen beïnvloeden;
e. project: een activiteit, gericht op het verkrijgen van nieuwe kennis voor een verbeterde regionale samenwerking ter vergroting van de participatie van jongeren met als doel deze te gebruiken bij de ontwikkeling van nieuwe producten, processen of diensten.
f. UWV: het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, genoemd in hoofdstuk 5 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen.
1.
UWV kan op verzoek van een aanvrager een bijdrage ter beschikking stellen ter uitvoering van een experiment, bestaande uit een project dat een of meer van de volgende doelstellingen beoogt te realiseren:
a. een verbeterde regionale samenwerking tussen UWV, werkgevers en instanties die werkzaam zijn op het terrein van arbeidstoeleiding, zorg of onderwijs;
b. concrete activiteiten die bijdragen aan een verbeterde toeleiding naar arbeid van jongeren;
c. ontwikkeling van nieuwe methodiek of vernieuwing van bestaande methodiek;
d. het verbreden van kennis en deskundigheid op de werkgebieden van jongeren;
2.
Zowel voor 2009 als 2010 is voor het verstrekken van bijdragen een budget van € 2.000.000,– beschikbaar.
1.
De eenmalige maximale bijdrage voor een project bedraagt € 150.000,–.
2.
Als projectkosten worden uitsluitend kosten vergoed die rechtstreeks aan de uitvoering van het project zijn toe te rekenen.
3.
Kosten worden vergoed met inbegrip van omzetbelasting indien de ontvanger van de bijdrage de omzetbelasting niet in aftrek kan brengen.
1.
Aanvragen voor een bijdrage voor een in 2009 startend project worden gedaan vóór 28 februari 2009.
2.
Aanvragen voor een bijdrage voor een in 2010 startend project worden gedaan vóór 31 november 2009.
3.
Bij de aanvraag voor een bijdrage worden in ieder geval de volgende gegevens verstrekt:
a. een projectplan waaruit tenminste blijkt:
welke resultaten gedurende het project zal worden gehaald;
de tijdstippen waarop de resultaten zullen worden behaald;
b. een begroting waaruit tenminste blijkt:
welke projectkosten rechtstreeks aan de uitvoering van het project zijn toe te rekenen;
of omzetbelasting verschuldigd is.
1.
UWV beslist, gehoord de klankbordgroep, vóór:
a. 1 april 2009 over de toekenningen voor het kalenderjaar 2009;
b. 1 januari 2010 over de toekenningen voor het kalenderjaar 2010.
2.
De mate van innovativiteit en kwaliteit is bepalend voor de rangschikking bij toekenning.
3.
Afwijzing van een aanvraag vindt in ieder geval plaats indien:
a. de inhoud van het project niet voldoet aan de doelstelling, bedoeld in artikel 2;
b. het project geacht wordt te behoren tot het reguliere takenpakket van de aanvrager;
c. het beoogde eindresultaat niet meetbaar is;
d. het gelet op de ingezette capaciteit onaannemelijk is dat het project binnen de in de aanvraag vermelde periode kan worden uitgevoerd;
e. het beschikbare budget is uitgenut;
f. de aanvrager in faillissement of surséance van betaling verkeert, of indien daartoe een verzoek is ingediend.
a. voert het project uit in overeenstemming met het projectplan;
b. bericht UWV uit eigen beweging onverwijld vertragingen of wijzigingen van het project;
c. doet onverwijld mededeling aan UWV van de indiening bij de rechtbank van een verzoek tot verlening van surséance van betaling of tot faillietverklaring of van andere omstandigheden die voor UWV van belang kunnen zijn.
1.
De ontvanger van de bijdrage brengt halfjaarlijks schriftelijk verslag uit over de uitvoering van het project en de behaalde resultaten alsmede over de projectkosten.
2.
Evaluatie van de projectresultaten vindt plaats na afronding van het project door de beoordelingscommissie in samenspraak met de klankbordgroep.
Artikel 8. Projectresultaten
De ontvanger van de bijdrage draagt er zorg voor dat de resultaten van het project en de daarmee samenhangende ervaring om niet worden overgedragen aan UWV.
1.
Maximaal 25% van de toegekende bijdrage kan als voorschot worden verstrekt.
2.
Na indiening van een schriftelijk verslag als bedoeld in artikel 8, eerste lid, kan een voorschot worden verstrekt naar rato van de gemaakte en betaalde kosten en de verplichtingen die de ontvanger van de bijdrage is aangegaan.
1.
De afronding van het project gaat vergezeld van een eindverslag over de uitvoering en de resultaten van het project.
2.
De ontvanger van de bijdrage dient zijn aanvraag ter vaststelling van de bijdrage in na afronding van het project.
Artikel 11. Inwerkingtreding, vervallenverklaring
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de publicatie van de Staatscourant waarin het is geplaatst en vervalt met ingang van 1 januari 2011. Dit besluit blijft van toepassing op projecten ten aanzien waarvan nog geen bijdrage is vastgesteld.
Artikel 12. Citeertitel
Dit besluit kan worden aangehaald als: Experimenteerregeling UWV voor vergroten van de participatie van jongeren met beperkingen.
Dit besluit wordt met de toelichting in de Staatscourant geplaatst.
Amsterdam, 20 januari 2009
Voorzitter Raad van Bestuur