Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II
Artikel III
Artikel IV
Artikel V
Artikel VI
Artikel VII
Artikel VIII
Artikel IX
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Parlement
Documenten bij de totstandkoming van (deze versie van) de wet.

Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht
Jurisprudentie
Voorbeelden van het gebruik van deze artikel(en) in rechterlijke uitspraken

Evaluatie 2006 Rijksoctrooiwet 1995

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Rijkswet van 8 november 2007 tot wijziging van de Rijksoctrooiwet 1995 en enige andere wetten naar aanleiding van de evaluatie van de Rijksoctrooiwet 1995 van 2006 (Evaluatie 2006 Rijksoctrooiwet 1995)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de Rijksoctrooiwet 1995 naar aanleiding van de evaluatie van 2006 daarvan aan te passen en in verband daarmee enige andere wetten te wijzigen;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State van het Koninkrijk gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, de bepalingen van het Statuut voor het Koninkrijk in acht genomen zijnde, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
Artikel I
[Wijzigt de Rijksoctrooiwet 1995.]
Artikel II
De wet van 25 april 1963, houdende goedkeuring van het Beneluxverdrag met eenvormige wet inzake de warenmerken, alsmede enkele daarmede verband houdende voorzieningen (Stb. 1963, 221) wordt ingetrokken.
Artikel III
[Wijzigt de Rijkswet tot goedkeuring en uitvoering Akte tot herziening van artikel 63 van het Verdrag inzake verlening Europese octrooien, enz.]
Artikel IV
[Wijzigt de Wet bescherming oorspronkelijke topografieën van halfgeleiderprodukten.]
Artikel V
[Wijzigt de Zaaizaad- en plantgoedwet 2005.]
1.
Op octrooiaanvragen die zijn ingediend voor het tijdstip waarop artikel I, onderdeel H, in werking treedt, blijven de artikelen 24, derde lid, 28, vierde lid, 32, 33 en 36 van de Rijksoctrooiwet 1995, zoals deze luidden op de dag voor dat tijdstip, van toepassing.
2.
Op octrooien die ingevolge artikel 33, eerste lid, van de Rijksoctrooiwet 1995 zijn verleend, blijven de artikelen 33, tweede en vijfde lid, 37, en 58, vierde lid, van de Rijksoctrooiwet 1995, zoals deze luidden op de dag voor dat tijdstip, van toepassing.
Artikel VII
Op een akte van afstand van een octrooi die in het octrooiregister is ingeschreven blijft artikel 63 van de Rijksoctrooiwet 1995 van toepassing zoals dat voor het tijdstip van inwerking van deze rijkswet gold.
Artikel VIII
De artikelen van deze rijkswet treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.
Artikel IX
Deze rijkswet wordt aangehaald als: Evaluatie 2006 Rijksoctrooiwet 1995.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad en in het Publicatieblad van de Nederlandse Antillen zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
's-Gravenhage, 8 november 2007
De Minister van Economische Zaken ,
Uitgegeven de elfde december 2007
De Minister van Justitie ,