Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Elfde Protocol bij het Verdrag tussen het Koninkrijk België , het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden tot unificatie van accijnzen en van het waarborgrecht, ondertekend te 's-Gravenhage, op 18 februari 1950, Brussel, 22-09-1998

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Ook bekend als:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Elfde Protocol bij het Verdrag tussen het Koninkrijk België, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden tot unificatie van accijnzen en van het waarborgrecht, ondertekend te 's-Gravenhage, op 18 februari 1950
(authentiek: nl)
De Regering van het Koninkrijk België,
de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden,
de Regering van het Groothertogdom Luxemburg,
Overwegende dat, in het licht van de ontwikkeling van het communautaire recht sommige bepalingen van de diverse juridische instrumenten die op het gebied van de fiscaliteit in de ruime zin van het woord zijn vastgesteld, zijn vervallen en dat er derhalve met het oog op rechtszekerheid aanleiding toe bestaat deze op te heffen;
Gezien het door de Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad op 22-3-1997 uitgebracht advies;
Zijn het volgende overeengekomen:
Artikel 1 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]
De bepalingen van het Verdrag tot unificatie van accijnzen en van het waarborgrecht ondertekend te 's Gravenhage op 18 februari 1950 worden opgeheven, waarbij artikel 9, 9bis en 10 door het Tiende Protocol bij genoemd Verdrag ondertekend te Brussel op 2 december 1992 zijn opgeheven.
de Overeenkomst tot eenmaking van het Benelux-Accijnsgebied ondertekend te Brussel op 10 juni 1970, alsmede het Protocol bij genoemde Overeenkomst tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding hiervan, ondertekend te Luxemburg op 29 mei 1972
de Overeenkomst tot vereenvoudiging van formaliteiten aan de Benelux-binnengrenzen in verband met de omzetbelasting, ondertekend te Brussel op 30 oktober 1970 alsmede het Protocol bij genoemde Overeenkomst, ondertekend te Luxemburg op 29 mei 1972;
de Benelux-Overeenkomst tot unificatie van accijnzen ondertekend te Luxemburg op 29 mei 1972, alsmede het Protocol bij genoemde Overeenkomst tot wijziging van artikel 29, lid 1 hiervan, ondertekend te Brussel op 6 maart 1973, het tweede Protocol tot wijziging hiervan, ondertekend te Brussel op 19 juli 1976 en het derde Protocol tot wijziging hiervan, ondertekend te Brussel op 22 september 1978.
1.
Dit Protocol dient te worden bekrachtigd. De akten van bekrachtiging zullen worden neergelegd bij de Secretaris-Generaal van de Benelux Economische Unie die de Verdragsluitende Partijen kennis geeft van de nederlegging van die akten.
2.
Dit Protocol treedt in werking met ingang van de eerste dag van de maand na die waarin de datum van nederlegging van de derde akte van bekrachtiging valt.
TEN BLIJKE WAARVAN, ondergetekenden, daartoe behoorlijk gemachtigd, dit Protocol hebben ondertekend.
GEDAAN te Brussel, op 22.9.1998 in drie exemplaren, in de Nederlandse en Franse taal, zijnde beide teksten gelijkelijk authentiek.
Voor de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden
(w.g.) E. RÖELL
Voor de Regering van het Koninkrijk België
(w.g.) E. DERYCKE
Voor de Regering van het Groothertogdom Luxemburg
(w.g.) J. F. POOS