{**}
Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
1. Inleiding
2. Elektronische aanlevering in het kader van de universele uitvoeringsvoorschriften
Bijzondere regeling
3. Elektronische aanlevering in het kader van de uitvoeringsvoorschriften inzake de belastingverdragen met belgië, frankrijk, de verenigde staten van amerika en de belastingregeling voor het koninkrijk (aruba en de nederlandse antillen)
4. Inwerkingtreding
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Elektronische aanlevering van verzoeken om teruggaaf van Nederlandse dividendbelasting die door gemachtigden worden gedaan namens niet-inwoners

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 augustus 2008. U leest nu de tekst die gold op 31 juli 2008.
Elektronische aanlevering van verzoeken om teruggaaf van Nederlandse dividendbelasting die door gemachtigden worden gedaan namens niet-inwoners
1. Inleiding
Dit besluit ziet op de toepassing van de uitvoeringsvoorschriften met betrekking tot de door Nederland gesloten belastingverdragen (met uitzondering van het belastingverdrag met Zwitserland) en op de toepassing van de uitvoeringsvoorschriften met betrekking tot de Belastingregeling voor het Koninkrijk. Het besluit regelt dat verzoeken om teruggaaf van Nederlandse dividendbelasting met betrekking tot portfoliodividenden die door gemachtigden worden gedaan namens niet inwoners onder voorwaarden kunnen worden aangeleverd langs elektronische weg.
2. Elektronische aanlevering in het kader van de universele uitvoeringsvoorschriften
In het kader van de vereenvoudiging van voorschriften tot uitvoering van regelgeving is op 28 september 2004 de regeling ‘Nederlandse uitvoeringsvoorschriften belastingverdragen’ gepubliceerd (IFZ2004/687M, Stcrt. 2004, 187, V-N 2004/53.11). Deze regeling geldt voor alle door Nederland gesloten belastingverdragen met uitzondering van de belastingverdragen met België, Frankrijk, de Verenigde Staten van Amerika en Zwitserland. Deze regeling geldt ook niet voor de Belastingregeling voor het Koninkrijk (Nederlandse Antillen en Aruba).
Bij dit besluit machtig ik overeenkomstig artikel 11 van bovenbedoelde uitvoeringsvoorschriften (delegatiebepaling) de voorzitter van het managementteam van de Belastingdienst/Limburg binnen de hieronder aangegeven kaders een bijzondere regeling te treffen inzake de teruggave van Nederlandse dividendbelasting met betrekking tot portfoliodividenden.
Bijzondere regeling
Gemachtigden die jaarlijks aanzienlijke hoeveelheden verzoeken doen om teruggave van Nederlandse dividendbelasting met betrekking tot portfoliodividenden kunnen deze verzoeken langs elektronische weg aanleveren zonder gelijktijdige inlevering van de papieren versie van de verzoeken met de dividendnota.
Op de elektronisch aangeleverde verzoeken wordt beslist bij voor bezwaar vatbare beschikking.
Aan deelname aan deze bijzondere regeling zijn de volgende voorwaarden verbonden:
a. De gemachtigde meldt zich als deelnemer aan bij de Belastingdienst/Limburg/kantoor Buitenland te Heerlen (hierna: kantoor Buitenland) en wijst een contactpersoon aan ten behoeve van de communicatie met kantoor Buitenland aangaande de regeling;
b. De verzoeken worden ingediend namens de uiteindelijk gerechtigden tot de opbrengsten waarop de Nederlandse dividendbelasting is ingehouden;
c. De gemachtigde draagt tijdig zorg voor rechtsgeldige opdrachten tot vertegenwoordiging en draagt tevens de verantwoordelijkheid voor de communicatie met de gerechtigden;
d. De opdracht tot vertegenwoordiging aan gemachtigde omvat de instemming van gerechtigde met het integreren van de beschikking in één bestand en de geïntegreerde uitbetaling aan gemachtigde. De gerechtigde ontvangt op verzoek een afschrift van zijn beschikking op papier;
e. De aanlevering van elektronische verzoeken om teruggaaf van dividendbelasting door de gemachtigde geschiedt conform de door de Belastingdienst voorgeschreven (technische) specificaties;
f. Om doelmatigheidsredenen dient een elektronisch aangeleverd bestand ten minste 25 verzoeken te bevatten;
g. De gemachtigde geeft op verzoek aan kantoor Buitenland inzicht in zijn administratieve organisatie en interne controle alsmede de geautomatiseerde ondersteuning met betrekking tot het aanbieden en verwerken van verzoeken om teruggaaf dividendbelasting;
h. De originele formulieren welke ten grondslag liggen aan de elektronisch ingediende teruggaafverzoeken alsmede de (gewaarmerkte kopie van de) dividendnota en andere relevante bewijsstukken worden door de gemachtigde op toegankelijke wijze bewaard. In het kader van de controle zendt de gemachtigde op verzoek van kantoor Buitenland de hiervoor bedoelde door de gemachtigde bewaarde documenten toe c.q. houdt deze beschikbaar voor controle ter plaatse;
i. De gemachtigde gaat – ongeacht de mogelijkheid tot verhaal op de gerechtigden – onvoorwaardelijk akkoord met terugbetaling aan kantoor Buitenland van ten onrechte of tot een te hoog bedrag verleende teruggaven;
j. Indien bij een gemachtigde onjuistheden of onregelmatigheden ten aanzien van de uitvoering van de regeling worden geconstateerd kan de voorzitter van het managementteam van de Belastingdienst/Limburg deze gemachtigde met onmiddellijke ingang van deelname aan de regeling uitsluiten.
3. Elektronische aanlevering in het kader van de uitvoeringsvoorschriften inzake de belastingverdragen met belgië, frankrijk, de verenigde staten van amerika en de belastingregeling voor het koninkrijk (aruba en de nederlandse antillen)
Ik keur goed dat de voorzitter van het managementteam van de Belastingdienst/Limburg de onder paragraaf 2 geschetste bijzondere regeling van overeenkomstige toepassing doet zijn op de uitvoeringsvoorschriften inzake de belastingverdragen met België, Frankrijk, de Verenigde Staten van Amerika en de Belastingregeling voor het Koninkrijk (Aruba en de Nederlandse Antillen). Verzoeken welke gebaseerd zijn op de (gezamenlijke) uitvoeringsvoorschriften met Zwitserland vallen in verband met het afwijkende karakter van deze uitvoeringsvoorschriften (waarin onder meer een andere wijze van aanlevering is overeengekomen) niet onder de bijzondere regeling.
4. Inwerkingtreding
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 september 2005.