Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
- Hoofdstuk I. Algemeen
+ Hoofdstuk II. De organisatie van de openbare drinkwatervoorziening
+ Hoofdstuk III. De zorg voor de kwaliteit van drinkwater
+ Hoofdstuk IV. Leveringszekerheid en continuïteit
+ Hoofdstuk V. De doelmatigheid van de openbare drinkwatervoorziening
+ Hoofdstuk VI. Verslag met betrekking tot de kwaliteit van het drinkwater
+ Hoofdstuk VII. Handhaving
+ Hoofdstuk VIII. Maatregelen in het belang van de volksgezondheid
+ Hoofdstuk IX. Wijziging van andere wetten
+ Hoofdstuk X. Evaluatie
- Hoofdstuk XI. Overgangs- en slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht
Jurisprudentie
Voorbeelden van het gebruik van deze artikel(en) in rechterlijke uitspraken

Drinkwaterwet

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Artikel 61
Aan de in artikel 37, eerste lid, bedoelde verplichting wordt voor de eerste maal gevolg gegeven binnen ten hoogste één jaar nadat deze wet in werking is getreden.
Artikel 62
Aan de in artikel 41, eerste lid, bedoelde verplichting wordt voor de eerste maal gevolg gegeven vóór een door Onze Minister te bepalen tijdstip.
1.
De bevoegdheid, de gemeenteraad toekomend ingevolge artikel 149 van de Gemeentewet, blijft ten aanzien van een onderwerp, waarin deze wet of de daarop berustende bepalingen voorzien, gehandhaafd voor zover de door hem te maken verordeningen niet met deze wet in strijd zijn.
2.
In afwijking van de artikelen 119 van de Provinciewet en 122 van de Gemeentewet heeft de inwerkingtreding van deze wet slechts ten aanzien van de gevallen, waarin strijd met deze wet of de daarop berustende bepalingen zou ontstaan, tot gevolg, dat de verordeningen van provinciale staten en van gemeenteraden betreffende de onderwerpen, waarin deze wet of de daarop berustende bepalingen voorzien, van rechtswege ophouden te gelden.
1.
De Waterleidingwet wordt ingetrokken op het tijdstip waarop deze wet in werking treedt, met dien verstande dat hoofdstuk III van die wet, zoals die onmiddellijk voorafgaand aan dat tijdstip luidt, ook na dat tijdstip van toepassing blijft op plannen tot reorganisatie van de openbare drinkwatervoorziening in gevallen waarbij op dat tijdstip de overgang van een distributiegebied als bedoeld in artikel 21, tweede lid, van die wet, nog niet is voltooid.
2.
In afwijking van de artikelen 3 en 15 van deze wet kan, voor de periode gedurende welke dat nodig is voor de uitvoering van een plan tot reorganisatie als bedoeld in hoofdstuk III van de Waterleidingwet, een distributiegebied worden toegewezen aan een drinkwaterbedrijf dat niet of niet geheel voldoet aan de voorwaarden, bedoeld in onderdeel b van de definitie van gekwalificeerde rechtspersoon, opgenomen in artikel 1, eerste lid, van deze wet.
3.
Met ingang van het tijdstip van de inwerkingtreding van deze wet berust de Regeling distributiegebieden waterleidingbedrijven op artikel 5, eerste lid.
4.
Met ingang van het tijdstip van de inwerkingtreding van deze wet berust het Besluit aanwijzing ambtenaren VROM-regelgeving , voor zover dat onmiddellijk voorafgaand aan dat tijdstip berustte op de Waterleidingwet , op artikel 48, eerste lid.
Artikel 66
Het Besluit bescherming waterleidingbedrijven 1989 wordt ingetrokken op het tijdstip waarop deze wet in werking treedt.
Artikel 67
Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.
Artikel 68
Deze wet wordt aangehaald als: Drinkwaterwet.