{**}
Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Dividendstripping en duurzame reorganisatie

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 28 maart 2007. U leest nu de tekst die gold op 27 maart 2007.
Dividendstripping en duurzame reorganisatie
Bij de behandeling in de Eerste Kamer van de wettelijke maatregelen in verband met dividendstripping (Kamerstukken I 2001/02, 27 896, nr. 117d, blz. 2) heb ik de bereidheid uitgesproken in een uitvoeringsbesluit vast te leggen in hoeverre bij een duurzame reorganisatie nog ruimte is voor de toepassing van die maatregelen.
Van dividendstripping is sprake indien een samenstel van rechtshandelingen plaatsvindt, waarbij de opbrengst die is genoten door de bezitter van het aandeel of het dividendbewijs, door middel van een tegenprestatie feitelijk ten goede komt aan een andere natuurlijke persoon of rechtspersoon, welke zelf in mindere mate is gerechtigd tot verrekening, vermindering of teruggaaf van dividendbelasting. De maatregel beperkt zich bovendien tot situaties waarin de personen die hun dividendrechten hebben overgedragen, het economische belang bij de aandelen behouden. Voor het constateren van dividendstripping is niet van belang of het samenstel van transacties in overwegende mate is gericht op het ontgaan van Nederlandse dividendbelasting.
Gevraagd is om buiten twijfel te stellen dat de maatregelen om dividendstripping tegen te gaan naar hun aard niet van toepassing kunnen zijn op duurzame concernreorganisaties. Dienaangaande heb ik opgemerkt dat afhankelijk van de omstandigheden een interne reorganisatie onder de genoemde omschrijving van dividendstripping kan vallen, doch of dat het geval is, van verschillende factoren afhangt. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan het tijdsverloop tussen verhanging en de dividenduitkering, het karakter van de dividenduitkering (regulier, incidenteel of liquidatie-uitkering) en de duurzaamheid van de verhanging. Ik ben van oordeel dat moet worden voorkomen dat duurzame, niet fiscaal gedreven, reorganisaties binnen concern door de voorgestelde maatregelen worden bemoeilijkt. De in de memorie van antwoord genoemde factoren bieden daarvoor een duidelijk aanknopingspunt.
Voor de concrete toepassing zal als leidraad gelden dat geen sprake is van dividendstripping indien zich een duurzame reorganisatie voordoet in combinatie met een reguliere dividenduitkering. Dit geldt ongeacht het tijdsverloop tussen de verhanging en de dividenduitkering. Is echter bij een duurzame reorganisatie sprake van een dividenduitkering met een ander karakter, bijvoorbeeld uitdeling van een zogenoemd superdividend, dan spelen voor de bepaling of sprake is van dividendstripping ook andere factoren, zoals het tijdsverloop tussen de verhanging en de dividenduitkering, een rol. Daarbij is het niet wenselijk om een safe harbor aan te geven in de vorm van een termijn waarbuiten juist geen sprake is van dividendstripping. Een transactie in aandelen, winstbewijzen of dividendbewijzen met als doel gebruik te maken van het feit dat op de koper van toepassing zijnde regime van de dividendbelasting gunstiger is dan voor de verkoper, maar die (net) buiten die termijn plaatsvindt, zou dan immers worden ontzien.
Indien in het geval van een duurzame reorganisatie behoefte bestaat aan een safe harbor, kan deze dus worden gevonden in een beperking tot reguliere dividenduitkeringen. Daarbij kunnen naar mijn oordeel als reguliere dividenduitkeringen worden beschouwd dividenden die niet bovenmatig zijn in de zin van de overgangsheffing Vpb (de additionele heffing van vennootschapsbelasting over bovenmatige winstuitkeringen, hoofdstuk 2, art. IV, onderdeel B, van de Invoeringswet Wet inkomstenbelasting 2001).