Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1. Juridische basis
Artikel 2. Bevoegde autoriteiten
Artikel 3. Automatische uitwisseling van inlichtingen
Artikel 4. Intensivering spontane uitwisseling van inlichtingen
Artikel 5. Incidentele doelgroepacties
Artikel 6. Gelijktijdige en/of gezamenlijke belastingonderzoeken
Artikel 7. Diverse bepalingen
Artikel 8. Inwerkingtreding. Wijzigingen. Beëindiging
Artikel 9. Citeertitel
Artikel 10. Evaluatie
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Directe belastingen, internationale inlichtingenuitwisseling; Curaçao

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Directe belastingen, internationale inlichtingenuitwisseling; Curaçao
De Staatssecretaris van Financiën maakt het volgende bekend.
Dit besluit bevat een bekendmaking van het in september 2015 tussen de bevoegde autoriteiten van Nederland en Curaçao gesloten Memorandum van Overeenstemming inzake de uitwisseling van inlichtingen in belastingzaken. Het Memorandum geeft onder meer categorieën weer voor de automatische uitwisseling van fiscale inlichtingen, zoals over onroerende zaken, dividenden, interest, inkomsten uit zelfstandige arbeid, salarissen, lonen en andere soortgelijke beloningen m.b.t. arbeid, directeursbeloningen en andere soortgelijke betalingen, inkomsten van artiesten en sportbeoefenaars, pensioenen, lijfrenten, sociale zekerheidsuitkeringen en andere soortgelijke beloningen, betalingen aan studenten voor studie en opleiding, overige inkomsten, alsmede emigratiegegevens.
Het Memorandum is op 18 september 2015 in werking getreden.Titel
Memorandum van Overeenstemming tussen de Minister van Financiën van Curaçao en de Staatssecretaris van Financiën van Nederland inzake de uitwisseling van inlichtingen in belastingzaken.Preambule
De Minister van Financiën van Curaçao en de Staatssecretaris van Financiën van Nederland, hierna te noemen de ‘Partijen’, gelet op de wens de wederzijdse samenwerking in belastingzaken te versterken, zijn het volgende overeengekomen.
Artikel 1. Juridische basis
Ingevolge artikel 37 en 38 van de Belastingregeling voor het Koninkrijk en de rechtsopvolger(s) van deze regeling tussen Curaçao en Nederland, ondertekend te Soestdijk op 28 oktober 1964, zullen de bevoegde autoriteiten genoemd in artikel 2 van dit Memorandum automatisch, geïntensiveerd spontaan, in het kader van gelijktijdige boekenonderzoeken en in het kader van bijstand in persoon, inlichtingen uitwisselen.
Artikel 2. Bevoegde autoriteiten
Uitwisseling van inlichtingen
1.
Voor de toepassing van dit Memorandum van Overeenstemming zijn de bevoegde autoriteiten:
in Curaçao:
De Minister van Financiën of zijn bevoegde vertegenwoordiger.
in Nederland:
De Minister van Financiën of zijn bevoegde vertegenwoordiger.
2.
Partijen zullen elkaar via briefwisseling op de hoogte stellen van de naam en adresgegevens van de betreffende bevoegde vertegenwoordigers en van eventuele latere wijzigingen daarin.
1.
De bevoegde autoriteiten van Curaçao en Nederland verstrekken elkaar automatisch inlichtingen, indien beschikbaar, met betrekking tot:
a) Onroerend goed (OESO modelverdrag artikel 6);
b) Dividenden (OESO modelverdrag artikel 10);
c) Rente (OESO modelverdrag artikel 11);
d) Inkomsten uit zelfstandige arbeid (OESO modelverdrag artikel 14);
e) Inkomsten uit salaris, loon en andere vergelijkbare beloningen (OESO modelverdrag artikel 15);
f) Directeursbeloningen (OESO modelverdrag artikel 16);
g) Inkomsten van artiesten en sporters (OESO modelverdrag artikel 17);
h) Inkomsten uit pensioenen, lijfrenten, sociale zekerheidsuitkeringen en andere vergelijkbare beloningen (OESO modelverdrag artikel 18 en 19);
i) Betalingen aan studenten voor educatie en training (OESO modelverdrag artikel 20);
j) Overige inkomsten (OESO modelverdrag artikel 21);
k) Wijzigingen in de persoonsgegevens, zoals het adres in het geval dat een persoon van de ene Staat naar de andere Staat verhuist.
2.
De in het eerste lid bedoelde inlichtingen worden periodiek verstrekt en ten minste éénmaal per kalenderjaar. Inlichtingen met betrekking tot een bepaald kalenderjaar worden zo mogelijk onmiddellijk verstrekt en in ieder geval binnen zes maanden na het einde van het kalenderjaar waarop zij betrekking hebben.
3.
Indien mocht blijken dat de gegevens die in het kader van de automatische uitwisseling zijn verstrekt onjuist of onvolledig zijn, zijn de bevoegde autoriteiten gehouden hierover zo spoedig mogelijk contact op te nemen met elkaar.
1.
De spontane uitwisseling van inlichtingen tussen Curaçao en Nederland zal worden geïntensiveerd met betrekking tot commissies, honoraria, courtages en andere vergelijkbare beloningen betaald aan natuurlijke personen of lichamen van de andere staat.
2.
Indien de verstrekte inlichtingen een wijziging in de belastingheffing ten gevolge heeft in de ontvangende Staat, zal de bevoegde autoriteit van de andere Staat daarvan op de hoogte worden gesteld.
Artikel 5. Incidentele doelgroepacties
De bevoegde autoriteiten kunnen bij briefwisseling met elkaar overeenkomen andere categorieën dan de hierboven genoemde automatisch of geïntensiveerd spontaan met elkaar uit te wisselen voor een bepaalde periode.
Artikel 6. Gelijktijdige en/of gezamenlijke belastingonderzoeken
Ten einde te komen tot een doelmatiger uitwisseling van inlichtingen en gevallen van het vermijden of het ontgaan van belastingen doeltreffender te kunnen bestrijden kunnen de bevoegde autoriteiten van beide Staten gelijktijdige belastingonderzoeken uitvoeren van geselecteerde belastingplichtigen, of groepen belastingplichtigen, die activiteiten in zowel Curaçao als Nederland ontplooien.
Onder ‘gelijktijdige belastingonderzoeken’ wordt een regeling tussen de bevoegde autoriteiten van beide Staten verstaan waarin zij overeenkomen om wanneer de belastingsituatie van een of meer belastingplichtige personen van gezamenlijk of complementair belang is, op hun grondgebied gelijktijdige en/of gezamenlijke onderzoeken uit te voeren om de aldus verkregen informatie uit te wisselen, wanneer dergelijke onderzoeken doeltreffender worden geacht dan onderzoeken door slechts één lidstaat.
1.
Indien noodzakelijk plegen de bevoegde autoriteiten overleg over de wijze waarop de verplichtingen die dit Memorandum meebrengt, worden uitgevoerd.
2.
De in artikel 3 van dit Memorandum bedoelde inlichtingen worden waar mogelijk elektronisch in het standaard OESO opmaakformaat (meest recente versie), of op papier verstrekt.
3.
De uit te wisselen inlichtingen bevatten, indien beschikbaar, tevens de fiscale nummers en/of gegevens ten behoeve van de persoonlijke identificatie. Dit heeft betrekking op gegevens die afkomstig zijn uit beide Staten.
1.
Dit Memorandum treedt in werking op de datum van ondertekening en kan op ieder tijdstip worden gewijzigd na schriftelijke overeenstemming tussen de Partijen.
2.
Dit Memorandum wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. Het kan worden beëindigd door een schriftelijke kennisgeving door één van de Partijen en houdt zes maanden na ontvangst van deze kennisgeving op van kracht te zijn.
3.
Het Memorandum zal voor het eerst van toepassing zijn op inlichtingen met betrekking tot het kalenderjaar 2015.
Artikel 9. Citeertitel
Dit Memorandum kan worden aangehaald als ‘Memorandum van overeenstemming tussen Curaçao en Nederland inzake de uitwisseling van inlichtingen in belastingzaken’.
Artikel 10. Evaluatie
Dit Memorandum zal vijf jaar na de datum van inwerkingtreding worden geëvalueerd. Vragen met betrekking tot dit Memorandum kunnen echter te allen tijde op verzoek van een van de bevoegde autoriteiten in behandeling worden genomen.
Den Haag, 18 september 2015
Voor Curaçao
De Minister van Financiën,
Voor Nederland
Staatssecretaris