{**}
Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Diensten van advocaten en belastingconsulenten

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 december 2009. U leest nu de tekst die gold op 30 november 2009.
Diensten van advocaten en belastingconsulenten Terugwerkende kracht In Stcrt. 2009, 18103, datum inwerkingtreding 01-12-2009, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 23-11-2009.
De Directeur-Generaal Belastingdienst heeft namens de Staatssecretaris van Financiën het volgende besloten. Terugwerkende kracht In Stcrt. 2009, 18103, datum inwerkingtreding 01-12-2009, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 23-11-2009.

De onderscheiding tussen eenmalige prestaties en doorlopende prestaties, waarover mededelingen zijn gedaan in het Besluit van 24 november 2000, nr. CPP2000/2738M en die onder meer van belang is voor de bepaling van het van toepassing zijnde tarief, heeft geleid tot vragen met betrekking tot de diensten van advocaten. Deze vragen houden verband met de omstandigheid, dat een belangrijke activiteit in deze beroepsgroep, het voeren van gerechtelijke procedures, weliswaar gericht is op het bereiken van een concreet eindresultaat ten bate van de cliënt, maar tegelijk pleegt te bestaan uit het min of meer permanent verlenen van rechtsbijstand zolang de procedure voortduurt. Verder blijkt er in veel gevallen geen rechtstreeks verband te bestaan tussen de vergoeding en het beoogde eindresultaat, aangezien de vergoeding in veel gevallen wordt vastgesteld naar rato van de verrichte werkzaamheden, ongeacht de uitkomst van de procedure.
De vraag, of de prestatie van de advocaat bij het voeren van een gerechtelijke procedure moet worden aangemerkt als een eenmalige dan wel een doorlopende prestatie, moet worden beantwoord aan de hand van hetgeen partijen zijn overeengekomen. Bij de beoordeling daarvan moet met name worden gelet op de inhoud van de prestatie waartoe de advocaat zich heeft verplicht, alsmede op de grondslag voor de vergoeding die hij daar tegenover bedongen heeft. Als de advocaat zich heeft verplicht tot het verrichten van een concreet benoemde handeling en daarvoor een vergoeding ontvangt die onafhankelijk is van het aantal gewerkte uren, is sprake van een eenmalige prestatie. Als hij zich daarentegen heeft verplicht tot het verlenen van juridische bijstand of vertegenwoordiging in rechte en daarvoor een vergoeding ontvangt die geheel gerelateerd is aan het aantal gewerkte uren, is sprake van een doorlopende prestatie. De afzonderlijke handelingen die op basis van de overeenkomst in het kader van de procedure worden verricht gaan alsdan, indien er geen afzonderlijke vergoeding voor bedongen wordt, in de doorlopende prestatie op.
Aangezien het in de praktijk vaak moeilijk is om vast te stellen, welke prestatie partijen precies zijn overeengekomen, ontmoet het geen bezwaar dat op de volgende wijze gehandeld wordt.
In de situatie, dat de advocaat een vast uurtarief declareert, ongeacht de uitkomst van de procedure, kan de prestatie steeds worden aangemerkt als een doorlopende prestatie. Dit betekent concreet, dat de vergoeding belastbaar is tegen het tarief dat ten tijde van de declarabele uren van toepassing is. Als de vergoeding op uurbasis wordt gedeclareerd, maar bij de overeenkomst aan een maximum gebonden is, kan eenzelfde gedragslijn worden gevolgd (waarbij de uurvergoeding na het bereiken van het maximum wordt gesteld op nihil). Hetzelfde geldt als de vergoeding op uurbasis wordt gedeclareerd, maar tot een vooraf vastgesteld bedrag wordt verhoogd ingeval de procedure gewonnen wordt. In dat geval is de uurvergoeding belastbaar tegen het tarief dat ten tijde van de declarabele uren van toepassing is, en is de eventuele verhoging van de vergoeding als de procedure gewonnen wordt belastbaar tegen het op dat moment geldende tarief.
Als echter zou worden overeengekomen dat de vergoeding alleen behoeft te worden betaald als de procedure gewonnen wordt – hetgeen overigens op grond van de Gedragsregels 1992 van de Nederlandse Orde van Advocaten niet is toegestaan –, dan zou de dienst van de advocaat naar mijn oordeel in wezen enkel bestaan uit het bereiken van een welomschreven eindresultaat – het winnen van de procedure –, zodat de prestatie moet worden aangemerkt als een eenmalige prestatie, ook als de vergoeding wordt berekend op basis van het aantal gewerkte uren. Alsdan is de dienst belastbaar naar het tarief dat van toepassing is op het moment dat de procedure beëindigd is.
Ten aanzien van andere diensten van advocaten dan het voeren van een gerechtelijke procedure kan op overeenkomstige wijze gehandeld worden, voorzover de diensten vergelijkbaar zijn met het voeren van een gerechtelijke procedure. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan het oplossen van geschillen zonder tussenkomst van de rechter. Bij het uitbrengen van juridische adviezen is doorslaggevend, of de overeenkomst op basis waarvan het advies wordt uitgebracht een doorlopend karakter draagt, dan wel strekt tot het uitbrengen van een incidenteel advies. Ingeval de advocaat met zijn cliënt een duurzame rechtsverhouding heeft op grond waarvan hij gehouden is zijn cliënt desgevraagd tegen vergoeding van een bepaald uurtarief juridische adviezen te verstrekken, is sprake van een doorlopende prestatie ten tijde van de declarabele uren. Ingeval de advocaat echter met betrekking tot een op zichzelf staande aangelegenheid om advies wordt gevraagd, verricht de advocaat een eenmalige prestatie op het moment waarop hij het advies uitbrengt.
Het vorenstaande kan op overeenkomstige wijze worden toegepast ten aanzien van de diensten van belastingconsulenten.
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2009, 18103, datum inwerkingtreding 01-12-2009, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 23-11-2009.