Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Delegatie- en uitvoeringsbesluit Verordening Kwaliteitsonderzoek

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Besluit houdende regels inzake delegatie van kwaliteitsonderzoek aan de Nederlandse Orde van Accountants-Administratieconsulenten (Delegatie- en uitvoeringsbesluit Verordening Kwaliteitsonderzoek)
Het bestuur van de Orde Koninklijk Nederlands Instituut van Registeraccountants maakt, gelet op artikel 3:42 van de Algemene wet bestuursrecht, onderstaand besluit bekend welke op 11 december 2008 door het bestuur is genomen.
Het bestuur van het Nederlands Instituut van Registeraccountants,
Besluit als volgt:
Artikel 1
Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder:
a. aanbevelingen: de aanbevelingen, bedoeld in artikel 11, eerste lid, van de Verordening;
c. accountantsafdeling: de accountantsafdeling, bedoeld in de Verordening gedragscode;
d. accountantskantoor: het accountantskantoor, bedoeld in de Verordening gedragscode;
e. College: het College Kwaliteitsonderzoek, bedoeld in artikel 21 van de Verordening Kwaliteitsonderzoek;
f. NOvAA: de Nederlandse Orde van Accountants-Administratieconsulenten, bedoeld in artikel 2 van de Wet op de Accountants-Administratieconsulenten;
g. periodiek onderzoek: het periodiek onderzoek, bedoeld in artikel 1, onderdeel o, van de Verordening Kwaliteitsonderzoek;
h. systeem van kwaliteitsborging: het systeem van kwaliteitsborging, bedoeld in artikel 1, onderdeel q, van de Verordening Kwaliteitsonderzoek;
i. vervolgonderzoek: het vervolgonderzoek, bedoeld in artikel 1, onderdeel s, van de Verordening Kwaliteitsonderzoek.
1.
Aan het bestuur van de NOvAA wordt delegatie en machtiging verleend om besluiten te nemen en handelingen te verrichten op grond van de Verordening Kwaliteitsonderzoek inzake het uitvoeren van het periodiek onderzoek of een vervolgonderzoek bij een accountantskantoor of een accountantsafdeling waar meer Accountants-Administratieconsulenten werkzaam zijn of aan verbonden zijn dan accountants, onder de voorwaarden zoals opgenomen in de artikelen 3 tot en met 5.
2.
De in het eerste lid bedoelde bevoegdheid omvat tevens het aanwijzen van onderzoekers, ter uitvoering van het bepaalde in artikel 6 van de Verordening Kwaliteitsonderzoek.
Artikel 3
Bij de uitvoering van de delegatie en de machtiging, bedoeld in artikel 2, neemt het bestuur van de NOvAA de Beleidsregel Kwaliteitsonderzoek in acht.
1.
Het bestuur van de NOvAA verstrekt op verzoek van het College informatie over het gebruikte systeem van kwaliteitsborging.
2.
Jaarlijks stuurt het bestuur van de NOvAA in april een verslag over de uitkomsten van de op grond van artikel 2 uitgevoerde onderzoeken over het vorige jaar aan het College. Deze resultaten zullen worden geconsolideerd in het te publiceren verslag van het College.
1.
Het bestuur van de NOvAA doet onverwijld opgave van de naam van een accountantskantoor dat niet beschikt over een vergunning op grond van de Wet toezicht accountantsorganisaties , waarvan bij het periodiek onderzoek is geconstateerd dat het stelsel van kwaliteitsbeheersing in opzet of werking niet voldoet aan het bepaalde bij of krachtens de Wet op de Registeraccountants .
2.
Het bestuur van de NOvAA doet onverwijld opgave van de naam van een accountantskantoor dat beschikt over een vergunning op grond van de Wet toezicht accountantsorganisaties , waarbij bij het verslag van kwaliteitsonderzoek aanbevelingen zijn gegeven die naar aard en omvang ernstig zijn.
3.
Indien bij het vervolgonderzoek blijkt dat de aanbevelingen onvoldoende zijn opgevolgd, stuurt het bestuur van de NOvAA het gehele onderzoeksdossier binnen twee weken na vaststelling van het verslag van kwaliteitsonderzoek aan het College.
Artikel 6
Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2009.
Artikel 7
Dit besluit wordt aangehaald als: Delegatie- en uitvoeringsbesluit Verordening Kwaliteitsonderzoek.
De
voorzitter van het bestuur