{**}
Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1. Begripsbepaling
Artikel 2. Toepassing Bijdragenreglement
Artikel 3. Reikwijdte
Artikel 4. Projectsubsidie
Artikel 5. Programmasubsidie
Artikel 6. Startsubsidie
Artikel 7. Subsidieplafond
Artikel 8. Maximaal bedrag per subsidieontvanger
Artikel 9. Aanvraag
Artikel 10. Criteria verdeling bij subsidieverlening
Artikel 11. Advies voorafgaand aan subsidieverlening
Artikel 12. Begrotingsvoorwaarde
Artikel 13. Inwerkingtreding
Artikel 14. Citeertitel
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Deelreglement stedenbouw SfA

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2017. U leest nu de tekst die gold op -.
Besluit van het bestuur de stichting Stimuleringsfonds voor Architectuur van 8 maart 2010, tot vaststelling van een deelreglement, houdende regels voor het verstrekken van subsidie ter versterking van de ruimtelijke kwaliteit van het stadslandschap (Deelreglement Stedenbouw SfA)
Het bestuur van de stichting Stimuleringsfonds voor Architectuur,
Gelet op artikel 10, vierde lid, van de Wet op het specifiek cultuurbeleid;
Na goedkeuring van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 17 mei 2010;
Besluit:
Artikel 1. Begripsbepaling
In dit deelreglement wordt onder verstaan onder:
bestuur:
stichting Stimuleringsfonds voor Architectuur, en
Bijdragenreglement:
Bijdragenreglement Stimuleringsfonds voor Architectuur .
1.
Het bestuur kan op grond van dit reglement de volgende subsidies verstrekken:
a. projectsubsidie,
b. programmasubsidie, of
c. startsubsidie.
2.
De bepalingen in het Bijdragenreglement die betrekking hebben op projecten zijn van overeenkomstige toepassing op de verstrekking van programmasubsidies en startsubsidies op grond van dit deelreglement.
1.
Projectsubsidie wordt verstrekt voor projecten die gericht zijn op een of meer van de volgende doelen:
a. kennisontwikkeling of kennisuitwisseling ten aanzien van opgaven, strategieën, methodieken en te hanteren planvormen op alle schaalniveaus van de Nederlandse stedenbouw, waarbij speciale aandacht wordt besteed aan multidisciplinaire samenwerkingsverbanden, waaronder de samenwerking op het vlak van:
1°. landschapsinrichting,
2°. infrastructuur,
3°. architectuur, en
4°. civiele techniek,
b. het bevorderen van de uitwisseling tussen praktijk, onderzoek en onderwijs, ondermeer door de samenwerking tussen Nederlandse ontwerpopleidingen en praktiserende stedenbouwkundigen, die werkzaam zijn bij:
1°. Nederlandse overheden,
2°. (semi-)publieke opdrachtgevers, of
3°. ontwerpbureaus,
c. vergroten van de publieke en professionele belangstelling voor en inzicht in de betekenis van stedenbouw,
d. kennisvergaring van datgene wat op het vlak van de stedenbouw internationaal toonaangevend is.
2.
Uitsluitend aanvragen voor de volgende projectvormen komen in aanmerking voor een projectsubsidie:
a. gebiedsvisies,
b. ontwerpend onderzoek,
c. methodiek- of strategieontwikkeling,
d. onderzoek in het kader van het opstellen van integrale, kwalitatieve vastgoedstrategieën van gemeenten of regio’s ten aanzien van stedenkundige voorzieningen,
e. projecten gericht op het ontwikkelen van de stedenbouwkritiek,
f. symposia,
g. expertmeetings,
h. workshops,
i. stadsdebatten,
j. publicaties, of
k. audiovisuele presentaties.
3.
Projectsubsidie wordt slechts verstrekt, voor zover het project voorbeeldstellend is en betrekking heeft op een actuele stedenbouwkundige opgave.
1.
Programmasubsidie wordt verstrekt voor het uitvoeren van meerdere, qua vorm en inhoud met elkaar samenhangende projectvormen als bedoeld in artikel 4, tweede lid,
a. die gericht zijn op een of meer van de doelen, bedoeld in artikel 4, eerste lid, onderdelen a tot en met d, en
b. waarbij ten minste een Nederlandse ontwerpopleiding en een opdrachtgevende partij betrokken zijn.
2.
Artikel 4, derde lid, is van overeenkomstige toepassing op programmasubsidies.
Artikel 6. Startsubsidie
Startsubsidie wordt verstrekt voor het ontwikkelen van een uitgewerkt projectvoorstel dat als basis kan dienen voor een aanvraag voor een projectsubsidie of een aanvraag voor programmasubsidie.
Artikel 7. Subsidieplafond
Voor subsidieverstrekking op grond van dit reglement is een bedrag van € 1.600.000 beschikbaar.
Artikel 8. Maximaal bedrag per subsidieontvanger
Per subsidieontvanger wordt ten hoogste een bedrag verleend van:
a. € 7.500 voor een startsubsidie voor het ontwikkelen van een uitgewerkt projectvoorstel dat als basis kan dienen voor een aanvraag voor een projectsubsidie, of
b. € 15.000 voor een startsubsidie voor het ontwikkelen van een uitgewerkt projectvoorstel dat als basis kan dienen voor een aanvraag voor een programmasubsidie.
1.
Subsidie wordt op aanvraag verleend.
2.
Het bestuur stelt jaarlijks op de internetsite van het SfA ten minste drie termijnen vast waarbinnen subsidieaanvragen op grond van deze regeling kunnen worden ingediend.
3.
De subsidieaanvraag wordt ingediend op een door het bestuur vastgesteld formulier dat verkrijgbaar is via de website van de stichting Stimuleringsfonds voor Architectuur.
Artikel 10. Criteria verdeling bij subsidieverlening
Het bestuur voorziet in een gelijktijdige beslissing op aanvragen met betrekking tot soortgelijke projecten op basis van een vergelijking van hun geschiktheid om bij te dragen aan de doelstellingen van de subsidie.
Artikel 11. Advies voorafgaand aan subsidieverlening
Het bestuur beslist over de subsidieverlening mede op basis van het advies van een door het bestuur in te stellen Adviescommissie Stedenbouw.
1.
Subsidie wordt verleend onder de voorwaarde dat voor de uitvoering van dit deelreglement voldoende middelen beschikbaar worden gesteld vanwege het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
2.
In geval van het niet vervullen van de voorwaarde, bedoeld in het eerste lid, worden de op grond van artikel 3 verleende subsidiebedragen verlaagd tot het bedrag van de subsidie dat na de verstrekking van middelen vanwege het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ter beschikking staat, een en ander naar rato van het aantal subsidieaanvragers aan wie subsidie is verleend en van de hoogte van de verleende subsidiebedragen.
Artikel 13. Inwerkingtreding
Dit deelreglement treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.
Artikel 14. Citeertitel
Dit deelreglement wordt aangehaald als: Deelreglement stedenbouw SfA.
Dit deelreglement zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
Het bestuur van de stichting Stimuleringsfonds voor Architectuur,
voorzitter.