Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ Algemeen
+ Bijzondere bepalingen ten aanzien van de categorieën
+ Overgangs- en slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Deelreglement Ontwikkeling van de Stichting Nederlands Fonds voor de film

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2013. U leest nu de tekst die gold op -.
Deelreglement Ontwikkeling van de Stichting Nederlands Fonds voor de film
De Stichting Nederlands Fonds voor de Film,
Gelet op het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht;
Gelet op artikel 10, lid 4, van de Wet op het specifiek cultuurbeleid;
Gelet op artikel 2 van het Algemeen Reglement;
Besluit:
Artikel 1. definities
In dit reglement wordt verstaan onder:
animatic: opeenvolging van meestal getekende storyboard-plaatjes die het scenario weergeven, dezelfde lengte als de te produceren animatiefilm hebben en minimaal van dialogen zijn voorzien;
animatie: een filmproductie die een kunstmatige filmtechniek hanteert waarbij door het na elkaar afspelen van verschillende stilstaande beelden de illusie van beweging ontstaat;
bestuur: het bestuur van het Fonds;
bioscoopuitbreng: de landelijke distributie van een filmproductie, die na de première minimaal drie weken gelijktijdig in drie of meer bioscopen of filmtheaters met een dagelijkse vertoning voor een betalend publiek in Nederland wordt uitgebracht;
categorie: een soort filmproductie;
documentaire: een non-fictie filmproductie geschikt voor bioscoopvertoning die een aspect van de werkelijkheid belicht waarbij de eigen visie van de regisseur wordt vormgegeven met creatieve gebruikmaking van filmische middelen in een persoonlijke stijl;
experimentele film: een filmproductie die naar het oordeel van het bestuur onderzoekend en/of grensverleggend is dan wel een filmproductie met een duidelijk aanwijsbaar filmische component waarin het visueel verhalende en de inzet van nieuwe mediatoepassingen (E-cultuur) samenkomen;
filmproductie: een cinematografisch werk;
het Fonds: Stichting Nederlands Fonds voor de Film;
ontwikkeling: alle werkzaamheden verbonden aan de ontwikkeling van een filmproductie tot aan de productie ervan;
producent: de natuurlijke persoon die de productiemaatschappij rechtsgeldig vertegenwoordigt en binnen de organisatie van de productiemaatschappij beleidsmatig, bedrijfsmatig en inhoudelijk eindverantwoordelijk is;
productiemaatschappij: een rechtspersoon die op continue basis bedrijfsactiviteiten ontplooit met als hoofddoel de productie en exploitatie van filmproducties en/of mediaproducties. De rechtspersoon is ten tijde van de subsidieaanvraag minimaal twee jaar gevestigd en actief geweest in Nederland, een Lidstaat van de Europese Unie, of in een Staat die partij is bij de overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, of in Zwitserland;
projectontwikkeling: de uitwerking van de zakelijke en productionele opzet van een filmproductie ter voorbereiding op de eventuele realisering;
regisseur: een natuurlijk persoon die de artistieke regie voert over de uitvoering van een filmproductie;
scenario: een beschrijving van opeenvolging van scènes en geschreven tekst met dialoog geschikt om te verfilmen tot een filmproductie;
scenarist: de schrijver van een synopsis, treatment of scenario;
scriptcoach: een in zijn vakgebied gespecialiseerde dramaturg, scripteditor of ervaren scenarioschrijver gespecialiseerd in het begeleiden van scenaristen in het schrijven van een scenario;
slate funding: de financiering van een pakket van projecten;
speelfilm: een filmproductie in het genre fictie met een vertoningduur van tenminste 60 minuten, dieprimair bestemd is voor bioscoopuitbreng;
storyboard: een opeenvolging van op papier uitgewerkte shots van scènes uit een scenario bestaande uit tekeningen aangevuld met uitgeschreven informatie zoals de personages, het perspectief en een korte beschrijving en de duur van elk shot;
synopsis: een korte omschrijving van het verhaal en de belangrijkste personages van het te schrijven scenario;
treatment: een per scène of cluster van scènes, geconcentreerd geschreven weergave van het te schrijven scenario, zonder dialogen.
1.
Dit deelreglement is van toepassing op financiële bijdragen die het bestuur verstrekt voor ontwikkeling in de categorieën speelfilm, documentaire, animatie en experimentele film en, met inachtneming van artikel 9, de samenwerkingsprojecten met andere instellingen die tot ontwikkeling van deze filmproducties strekken.
2.
Het Algemeen Reglement is van toepassing naast en in aanvulling op dit deelreglement.
1.
Het bestuur hanteert de volgende subsidiesoorten:
a. projectsubsidies
b. slate funding
2.
Ten behoeve van alle in artikel 2 genoemde categorieën verstrekt het bestuur projectsubsidies.
3.
Onverminderd het bepaalde in het vorige lid kan het bestuur in de categorie speelfilm slate funding verstrekken ten behoeve van scenario-ontwikkeling.
1.
Het bestuur kan een aanvraagronde uitschrijven met betrekking tot slate funding ten behoeve van scenario-ontwikkeling. Het bestuur maakt deze aanvraagronde en de daaraan verbonden voorwaarden, de periode waarop deze van toepassing is, alsmede de termijnen waarbinnen hierop kan worden ingeschreven, bekend op de website van het Fonds: www.filmfonds.nl.
2.
Het bestuur stelt per aanvraagronde het subsidieplafond voor slate funding ten behoeve van scenario-ontwikkeling vast.
3.
Een productiemaatschappij die slate funding toegewezen heeft gekregen komt gedurende een in de desbetreffende aanvraagronde aangegeven periode niet meer in aanmerking voor een ontwikkelingsbijdrage zoals bedoeld in artikel 3 lid 2.
1.
Een aanvraag in de zin van dit reglement wordt gedaan door een productiemaatschappij, die door een producent wordt vertegenwoordigd.
2.
Indien aan de aanvraag een debuterend regisseur is verbonden kan een aanvraag alleen worden ingediend door een productiemaatschappij, die vertegenwoordigd wordt door een producent met naar het oordeel van het bestuur aantoonbare ervaring in de professionele film en televisie praktijk in de voor de aanvraag relevante categorie.
3.
In afwijking van het eerste lid kan in de categorie experimentele film een regisseur onder nadere voorwaarden een aanvraag voor een ontwikkelingssubsidie indienen.
4.
Het bestuur kan daarnaast ten behoeve van scenario-ontwikkeling in de categorie speelfilm een aanvraagronde uitschrijven waarbij een scenarist, die aantoonbare ervaring heeft in de professionele film- en televisiepraktijk en reeds twee scenario’s heeft geschreven van gerealiseerde en in de bioscoop uitgebrachte speelfilms, een aanvraag kan doen.
Artikel 6. aanvraag
Aanvraagformulieren zijn per categorie, en eventueel daarbinnen per adviserend orgaan, digitaal beschikbaar via de website www.filmfonds.nl.
Artikel 7. beoordeling ontwikkelingssubsidie
Voor toekenning van de aanvraag dient het oordeel over de kwaliteit van de filmproductie positief te zijn. De kwaliteit van de filmproductie wordt beoordeeld aan de hand van de beoordelingscriteria in artikel 5 van het Algemeen Reglement.
1.
Het verstrekken van een subsidie voor ontwikkeling bindt het bestuur in geen geval tot het verlenen van enige andere bijdrage voor dezelfde filmproductie.
2.
Indien de filmproductie voor de ontwikkeling waarvan subsidie is verleend wordt gerealiseerd, dan maken de met de ontwikkeling gemoeide kosten onderdeel uit van de productiekosten.
1.
Het bestuur kan in samenwerking met andere (subsidieverlenende) instellingen subsidies verstrekken ten behoeve van de ontwikkeling van filmproducties en daartoe samenwerkingsovereenkomsten met deze instellingen en/of uitvoeringsovereenkomsten met de aanvragers aangaan.
2.
Het bestuur kent een ontwikkelingssubsidie in het kader van een samenwerking zoals bedoeld in het eerste lid voor zover mogelijk en relevant overeenkomstig dit reglement toe. Het bestuur kan daarbij afwijken van het bepaalde in dit deelreglement.
3.
Het bestuur publiceert op de website van het Fonds: www.filmfonds.nl de nadere procedures en werkwijze met betrekking tot samenwerkingsprojecten zoals bedoeld in dit artikel.
Artikel 10. verfilmings- en exploitatierechten
Voor verlening van subsidie voor de ontwikkeling dient de aanvrager van een subsidie aan te tonen, al dan niet door middel van overdracht of een exclusieve licentie of een – verlengbare – exclusieve optie daarop, enig rechthebbende te zijn van de exclusieve verfilmings- en exploitatierechten op het te vervaardigen scenario of storyboard of – voor zover van toepassing – op het bestaande werk.
Artikel 11. inzet van regisseurs en scenaristen
Het bestuur kan gelet op de doelmatige besteding van middelen voorwaarden dan wel beperkingen stellen aan de inzet van regisseurs en scenaristen.
Artikel 12. verplichtingen subsidieontvanger
Aan de verlening van een financiële bijdrage voor ontwikkeling worden de volgende verplichtingen verbonden:
a. De ontvanger van de subsidie doet onverwijld een melding aan het bestuur zodra aannemelijk is dat de ontwikkeling waarvoor subsidie is verleend niet, of niet tijdig of niet geheel zal worden verricht of dat niet, niet tijdig of niet geheel aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen zal worden voldaan;
b. de ontvanger van de subsidie toont op de in het besluit tot subsidieverlening aangegeven wijze aan, dat de ontwikkeling waarvoor de subsidie is verleend is verricht en dat is voldaan aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen;
c. de ontvanger van de subsidie dient aan te tonen dat deze tegen betaling van een billijke vergoeding beschikt over de exclusieve verfilmings- en exploitatierechten.
1.
Aanvragen kunnen worden gedaan voor de ontwikkeling van een speelfilm.
2.
Een aanvraag kan voor deze categorie gedaan worden voor:
scenario-ontwikkeling;
projectontwikkeling.
1.
Een subsidie voor scenario-ontwikkeling wordt verleend voor het schrijven van één of meerdere versies van het scenario of een onderdeel daarvan.
2.
Indien een bijdrage als in voorgaand lid wordt aangevraagd kan daarnaast een bijdrage worden aangevraagd voor scriptcoaching .
3.
Indien een bijdrage wordt aangevraagd voor een of meerdere versies van het scenario waarbij meerdere schrijvers betrokken zijn kan daarnaast een bijdrage worden aangevraagd voor een coauteur.
Artikel 15. besteding scenario-ontwikkeling
De subsidie is primair bestemd voor (de) scenarist(en), eventueel betrokken scriptcoaches en coauteurs die het scenario, dan wel een of meerdere versies daarvan, ten behoeve waarvan deze bijdrage is verstrekt, vervaardigen.
1.
Subsidie voor projectontwikkeling wordt verleend voor de uitwerking van de zakelijke en productionele opzet van een filmproductie ter voorbereiding op de eventuele realisering.
2.
Indien voorzien van gedegen onderbouwing kunnen in ieder geval de kosten van de volgende onderdelen voor projectontwikkelingsubsidie in aanmerking komen:
de uitwerking van coproductie- en cofinancieringsmogelijkheden via buitenlandse fondsen, economische en fiscale financieringsvormen, coproducenten, sponsoring en andere vormen van (private) financiering;
de casting en de selectie van gespecialiseerde crewleden;
de basis voor het production design (w/o moodboards) en locatieonderzoek
cameratests en/of het storyboard
de eerste uitwerking van special en/of visual effects
de uitwerking van een breakdown en productieplanning;
de uitwerking van een gedetailleerde begroting;
het opstellen van een onderbouwd promotie,- marketing- en exploitatieplan.
Artikel 17. voorwaarde
Subsidie voor projectontwikkeling wordt uitsluitend verleend indien:
a. het scenario naar het oordeel van het bestuur van dusdanig niveau is dat realisering van de filmproductie een reële mogelijkheid is, en,
b. realisering van de filmproductie zakelijk en productioneel onderzocht dient te worden, en,
c. ten tijde van indiening van de aanvraag een regisseur aan het project is verbonden.
Artikel 18. oplevering projectontwikkeling
Uiterlijk twaalf maanden na verlening van een subsidie voor projectontwikkeling overlegt de aanvrager een verslag met daarin de vorderingen van de zakelijke ontwikkeling van de filmproductie.
1.
De scenarist zoals bedoeld in artikel 5, vierde lid, van dit reglement is verplicht tijdens de ontwikkeling van het scenario een productiemaatschappij hierbij te betrekken die de mogelijkheden van realisering van de filmproductie zal onderzoeken. De scenarist zal de productiemaatschappij in de gelegenheid stellen daartoe (een exclusieve optie op) de exclusieve verfilmings- en exploitatierechten te verwerven.
2.
Naast de verplichtingen genoemd in artikel 12 wordt tevens een verslag van het werkproces in de Nederlandse taal opgeleverd binnen de in de beschikking genoemde termijn.
Artikel 20. subsidiabele activiteit
Aanvragen kunnen gedaan worden voor de ontwikkeling en researchkosten van een documentairescenario.
1.
Aanvragen kunnen gedaan worden voor de ontwikkeling van een scenario c.q. (moving) storyboard voor een animatiefilm met een vertoningduur tot 60 minuten.
2.
Op animatiefilms met een beoogde vertoningsduur van tenminste 60 minuten zijn de bepalingen 13 t/m 18 van de categorie Lange speelfilm van toepassing.
3.
Voor animatiefilms van tenminste 60 minuten kan subsidie voor het maken van een animatic worden aangevraagd.
Artikel 22. subsidiabele activiteit
Aanvragen kunnen worden gedaan voor de ontwikkeling van een scenario c.q. storyboard van een experimentele film.
1.
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.
2.
Het bestuur kan om zwaarwegende redenen afwijken van dit reglement, voor zover dergelijke afwijkingen verenigbaar zijn met het beoordelingskader voor staatssteun aan de filmsector, zoals dat wordt gehanteerd door de Europese Commissie.
3.
Dit reglement is vastgesteld door het bestuur met goedkeuring van de Raad van Toezicht op 9 maart 2011.
4.
Dit reglement treedt in werking met ingang van 16 juni 2011.
5.
Het Uitvoeringsreglement Lange Speelfilm , Het Uitvoeringsreglement Documentairefilm , Het Uitvoeringsreglement Animatie, het Uitvoeringsreglement inzake aanvragen om een financiële bijdrage voor de ontwikkeling, realisering en/of afwerking van een O&O-filmproductie en de Regeling Vrijplaats voor bewezen scenariotalent zijn per 16 juni 2011 ingetrokken.
6.
Op alle aanvragen die door het bestuur voor 16 juni 2011 zijn ontvangen blijven het Uitvoeringsregeling Lange Speelfilm , het Uitvoeringsreglement Documentairefilm , het Uitvoeringsreglement Animatie, het Uitvoeringsreglement inzake aanvragen om een financiële bijdrage voor de ontwikkeling, realisering en/of afwerking van een O&O-filmproductie en de Regeling Vrijplaats voor bewezen scenariotalent zoals deze golden tot 16 juni 2011 van toepassing.
7.
Dit reglement wordt aangehaald als Deelreglement Ontwikkeling van de Stichting Nederlands Fonds voor de film.
8.
Dit reglement wordt bekendgemaakt door kennisgeving ervan in de Staatscourant en op de website van het Nederlands Fonds voor de Film (www.filmFonds.nl).