{**}
Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ Paragraaf 1. Definities
+ Paragraaf 2. Composer in residence voor hedendaags gecomponeerde muziek en jazz en geïmproviseerde muziek 2009–2010
+ Paragraaf 3. Werkbeurzen wereld- en popmuziek
+ Paragraaf 4. Premies samenwerkingsprojecten muziek
+ Paragraaf 5. Subsidiabele kosten, overig en inwerkingtreding
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Deelregeling voor Hedendaags gecomponeerde muziek, Jazz en geïmproviseerde muziek, Wereldmuziek en Popmuziek. van het Nederlands Fonds voor Podiumkunsten+ 2009-2010

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2011. U leest nu de tekst die gold op -.
Deelregeling voor Hedendaags gecomponeerde muziek, Jazz en geïmproviseerde muziek, Wereldmuziek en Popmuziek. van het Nederlands Fonds voor Podiumkunsten+ 2009–2010
De Raad van bestuur van het Nederlands Fonds voor Podiumkunsten,
Met instemming van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
Besluit:
a. Fonds: het Nederlands Fonds voor Podiumkunsten+. Het Fonds is een stichting als bedoeld in artikel 9 van de Wet op Specifiek Cultuurbeleid.
b. Bestuur van het Fonds: de Raad van Bestuur van het Fonds, als bedoeld in artikel 5 van de statuten van het Fonds.
c. Adviescommissie: een commissie als bedoeld in artikel 6, lid 2 van de statuten van het Fonds, die aan het bestuur van het Fonds advies uitbrengt over de subsidieaanvraag.
d. Podiumkunstinstelling: podiumkunstinstelling of festival, zijnde een rechtspersoon, die activiteiten verricht op het gebied van professionele muziek, dans, theater of mengvormen daarvan.
e. Festival: reeks van presentaties op het gebied van de podiumkunsten met artistiek-inhoudelijke samenhang, onder één noemer gepresenteerd en van een beperkte tijdsduur.
f. Festivalorganisatie: organisatie waarvan de statutaire doelstellingen van artistiek inhoudelijke aard zijn en waarbij het organiseren van festivals op het gebied van podiumkunsten uit de statutaire doelstelling valt af te lezen.
g. Podium: een faciliteit bestemd voor de presentatie van podiumkunsten, zijnde een rechtspersoon zonder winstoogmerk, niet zijnde een podiumkunstaanbieder of impresario, die met regelmaat openbaar toegankelijke voorstellingen op het gebied van de podiumkunsten programmeert of doet programmeren.
h. Residentiehost: Een podiumkunstinstelling, podium of festivalorganisatie die/dat professionele podiumkunsten presenteert.
i. Componist: een in het Nederlandse muziekleven geïntegreerde componist, wiens/ wier werk in ruime meerderheid ten behoeve van het Nederlandse muziekleven tot stand is gekomen.
j. Grote zaal: een zaal met een capaciteit van minimaal 350 personen.
k. Kleine zaal: een zaal met een capaciteit van minder dan 350 personen.
Artikel 1.2. Subsidievormen
Op grond van deze Deelregeling kan het Fonds ten behoeve van podiumkunsten in de sector muziek de volgende soorten projectsubsidies/premies verstrekken:
a. Een subsidie Composer in residence voor hedendaags gecomponeerde muziek en jazz en geïmproviseerde muziek aan een residentiehost in de periode 2009–2010;
b. Een Werkbeurs Wereld- en popmuziek te verstrekken aan een componist in de periode 2009-2010;
c. Een Premie voor hedendaags gecomponeerde muziek, jazz en geïmproviseerde muziek en wereldmuziek aan een podium, festivalorganisatie of podiumkunstinstelling in de periode 2009–2010.
Artikel 2.1. Doel
Het bestuur van het Fonds kan op aanvraag van een residentiehost in de periode 2009–2010 een projectsubsidie Composer in residence voor de duur van maximaal anderhalf jaar verstrekken. De subsidie wordt verstrekt voor het aangaan van een langdurige relatie tussen componist en residentiehost. De maatregel strekt tot versterking en verbreding van het opdrachtgeverschap compositie en ter ontwikkeling en verbreding van publieksbereik voor hedendaagse gecomponeerde muziek en jazz/geïmproviseerde muziek.
Artikel 2.2. Subsidieplafond
Het totaal beschikbare bedrag dat het bestuur van het Fonds voor het uitvoeren van deze pararaaf in 2009 en 2010 onder de aanvragers kan verdelen, bedraagt jaarlijks € 40.000,–, onder voorbehoud van verstrekking van deze middelen door de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
1.
Indien het subsidieplafond als bedoeld in artikel 2.2 onvoldoende is om alle aanvragen te honoreren, worden de aanvragen door een adviescommissie in een rangorde vastgesteld op basis van de prioriteit die aan de aanvragen is gegeven aan de hand van de criteria genoemd in artikel 2.6.
2.
Om in de rangorde te worden opgenomen, dient een aanvraag te voldoen aan het bepaalde in artikel 2.1 en 2.4.
3.
Nadat de aanvragen onderling zijn vergeleken en in rangorde zijn vastgesteld, verdeelt het bestuur van het Fonds de beschikbare subsidie volgens de rangorde. Het bestuur van het Fonds besluit tot toewijzing of gedeeltelijke toewijzing van de subsidieaanvraag. Het bestuur van het Fonds wijst de resterende aanvragen af.
4.
Indien het bestuur van het Fonds besluit het subsidieplafond als bedoeld in artikel 2.2 te verhogen, wordt de eerstvolgende aanvraag in de rangorde die vanwege de uitputting va het budget is afgewezen, alsnog gehonoreerd, en zo verder.
1.
De residentiehost dient – in samenspraak met de componist – een subsidieaanvraag in.
2.
De subsidieaanvraag wordt vóór 15 mei 2009 of 15 mei 2010 ingediend met gebruikmaking van het daartoe bestemde en volledig ingevulde aanvraagformulier. Het aanvraagformulier is te downloaden op www.nfpk.nl of op te vragen bij het Fonds.
2.
Een aanvraag bevat in ieder geval de volgende informatie:
a. een inhoudelijk plan;
b. een begroting en financieel plan met toelichting;
c. documentatie (waaronder het curriculum van de componist).
3.
Het Fonds kan, indien de aanvraag daartoe aanleiding geeft, de aanvrager om nadere informatie verzoeken.
4.
De aanvrager is verantwoordelijk voor een juiste en volledige informatieverstrekking op grond waarvan het bestuur van het Fonds redelijkerwijs tot een besluit kan komen.
1.
De aanvragen die aan het bepaalde in artikel 1.1, 2.1 en 2.4 voldoen, worden op grond van de criteria genoemd in artikel 2.6 beoordeeld en geprioriteerd door een adviescommissie.
2.
De adviescommissie adviseert met inachtneming van het bepaalde in de regeling.
3.
Het bestuur van het Fonds besluit over de aanvraag met inachtneming van het advies van de adviescommissie.
4.
Uiterlijk binnen 13 weken na de uiterste indieningstermijn stelt het bestuur van het Fonds de aanvrager schriftelijk van zijn besluit in kennis. Het advies wordt met de subsidiebeschikking meegezonden.
5.
Tijdens de behandeling van een aanvraag wordt over de voortgang daarvan geen inhoudelijke informatie verstrekt.
Artikel 2.6. Beoordelingscriteria
Aanvragen worden beoordeeld op de volgende aspecten:
a. Ontwikkeling en verbreding van publieksbereik
b. Totstandkoming van een duurzame relatie tussen de residentiehost en de componist.
c. Artistieke kwaliteit en ontwikkeling van de componist
Artikel 3.1. Doel
Het bestuur van het Fonds kan op aanvraag een werkbeurs verstrekken aan componisten ter stimulering van het scheppingsproces in de wereld- en popmuziek om hen in staat te stellen nieuw werk te scheppen.
Artikel 3.2. Subsidieplafond
Het totaal beschikbare bedrag dat het bestuur van het fonds in 2010 voor het uitvoeren van deze paragraaf onder aanvragers kan verdelen bedraagt € 50.000.
1.
Indien het subsidieplafond als bedoeld in artikel 3.2 onvoldoende is om alle aanvragen te honoreren, worden de aanvragen door een adviescommissie in een rangorde vastgesteld op basis van de prioriteit die aan de aanvragen is gegeven aan de hand van de criteria genoemd in artikel 3.6.
2.
Om in de rangorde te worden opgenomen, dient een aanvraag te voldoen aan het bepaalde in artikel 3.1 en 3.4.
3.
Nadat de aanvragen onderling zijn vergeleken en in rangorde zijn vastgesteld, verdeelt het bestuur van het Fonds de beschikbare subsidie volgens de rangorde. Het bestuur van het Fonds besluit tot toewijzing of gedeeltelijke toewijzing van de subsidieaanvraag. Het bestuur van het Fonds wijst de resterende aanvragen af.
4.
Indien het bestuur van het Fonds besluit het subsidieplafond als bedoeld in artikel 3.2 te verhogen, wordt de eerstvolgende aanvraag in de rangorde die vanwege de uitputting va het budget is afgewezen, alsnog gehonoreerd, en zo verder.
1.
De aanvraag voor een werkbeurs wordt ingediend door de componist, door het componerende duo of de componerende formatie.
2.
De subsidieaanvraag wordt vóór 15 mei 2010 ingediend met gebruikmaking van het daartoe bestemde en volledig ingevulde aanvraagformulier. Het aanvraagformulier is te downloaden op www.nfpk.nl of op te vragen bij het Fonds.
3.
Een aanvraag bevat in ieder geval de volgende informatie:
a. een inhoudelijk plan;
b. een begroting en financieel plan met toelichting;
c. documentatie, waaronder het curriculum van de componist(en) en minimaal 3 geluidsopnames.
4.
Het Fonds kan, indien de aanvraag daartoe aanleiding geeft, de aanvrager om nadere informatie verzoeken.
5.
De aanvrager is verantwoordelijk voor een juiste en volledige informatieverstrekking op grond waarvan het bestuur van het Fonds redelijkerwijs tot een besluit kan komen.
1.
De aanvragen die aan het bepaalde in artikel 1.1, 3.1, 3.4 en 3.7 voldoen, worden op grond van de criteria genoemd in artikel 3.6, beoordeeld en geprioriteerd door een adviescommissie.
2.
De adviescommissie adviseert met inachtneming van het bepaalde in de regeling.
3.
Het bestuur van het Fonds besluit over de aanvraag met inachtneming van het advies van de adviescommissie.
4.
Uiterlijk binnen 13 weken na de uiterste indieningstermijn stelt het bestuur van het Fonds de aanvrager schriftelijk van zijn besluit in kennis. Het advies wordt met de subsidiebeschikking meegezonden.
5.
Tijdens de behandeling van een aanvraag wordt over de voortgang daarvan geen inhoudelijke informatie verstrekt.
Artikel 3.6. Beoordelingscriteria
Aanvragen worden beoordeeld op de volgende aspecten:
a. Artistieke kwaliteit van het eerder gecomponeerde werk
b. Potentie van het te componeren werk in relatie tot de ontwikkeling van de componist(en).
1. De aanvraag kan worden – naast het bepaalde in artikel 4:35 Algemene wet bestuursrecht en in artikel 11 van het Algemeen reglement – geweigerd, indien:
a. De componist(en) in 2009 minder dan 10 openbaar toegankelijke optredens heeft (hebben) verzorgd.
b. Het te componeren werk waarvoor wordt aangevraagd niet binnen de genres wereld- of popmuziek valt.
Artikel 4.1. Doel
Het bestuur van het Fonds kan in de periode 2009–2010 een premie uitkeren voor samenwerkingsprojecten op het gebied van klassieke muziek, hedendaagse gecomponeerde muziek, jazz en geïmproviseerde muziek of wereldmuziek.
1.
Het bestuur van het Fonds kan een premie uitkeren aan podia/festivalorganisaties die
a. een samenwerkingsovereenkomst zijn aangegaan met ten minste twee andere podia/festivalorganisaties, waarbij alle partijen bij de samenwerkingsovereenkomst een afnamesubsidie ontvangen op grond van de Deelregeling projectsubsidies voor podiumkunstinstellingen van het Nederlands Fonds voor de Podiumkunsten+ 2009–2010 of de Deelregeling Kleinschalige Podia van het Nederlands Fonds voor Podiumkunsten+ 2009–2010 ; of
b. een samenwerkingsovereenkomst met ten minste twee andere podia/festivalorganisaties zijn aangegaan ten behoeve van een ensemble en de podiumkunstinstelling waarvan het ensemble onderdeel uitmaakt voor het realiseren van het desbetreffende concert een subsidie ontvangt op basis van de Deelregeling projectsubsidies podiumkunstinstellingen van het Nederlands Fonds voor podiumkunsten+ 2009–2010 of de Deelregeling vierjarige subsidies Podiumkunstinstellingen 2009–2012 .
2.
Het podium/de festivalorganisatie dient een samenwerkingsovereenkomst te sluiten met ten minste twee andere podia/festivalorganisaties.
3.
De samenwerkingsovereenkomst strekt ertoe om van één podiumkunstinstelling één bepaalde productie af te nemen.
4.
De samenwerkingsovereenkomst maakt onderdeel uit van het aanvraagformulier.
1.
Het bestuur van het Fonds kan een premie uitkeren aan een podiumkunstinstelling die een subsidie ontvangt op grond de Deelregeling projectsubsidies voor podiumkunstinstellingen van het Nederlands Fonds voor Podiumkunsten+ 2009–2010 of de Deelregeling vierjarige subsidies Podiumkunstinstellingen 2009–2012 .
2.
De podiumkunstinstelling dient een overeenkomst te sluiten met een podium/festivalorganisatie, waarin de hoogte van de partage voor het concert is vastgesteld.
3.
De overeenkomst maakt onderdeel uit van het aanvraagformulier.
1.
Het totaal beschikbare bedrag dat het bestuur van het Fonds in 2010 voor het uitvoeren van deze paragraaf kan verdelen bedraagt in totaal € 500.000,– onder voorbehoud van verstrekking van deze middelen door de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
2.
Het bestuur van het Fonds kan eerder vastgestelde subsidieplafonds verhogen of verlagen.
3.
Besluiten als bedoeld in het tweede lid worden bekendgemaakt via de website van het fonds.
Artikel 4.5. Plafond
Het totaal beschikbare bedrag dat het bestuur van het Fonds in 2009–2010 voor het uitvoeren van deze paragraaf kan verdelen bedraagt in totaal € 300.000,–, onder voorbehoud van verstrekking van deze middelen door de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
Artikel 4.6. Verdeelsleutel
Indien het plafond onvoldoende is om alle aanvragen te honoreren, beslist het bestuur van het Fonds op volgorde van ontvangst van complete aanvragen.
1.
Aanvragen worden alleen in behandeling genomen indien zij worden ingediend met gebruikmaking van het daartoe bestemde en volledig ingevulde aanvraagformulier. Het aanvraagformulier is te downloaden op www.nfpk.nl of op te vragen bij het Fonds.
2.
In geval van een aanvraag als bedoeld in artikel 4.2 wordt per samenwerkingsverband één aanvraagformulier ingediend door de vertegenwoordiger van de samenwerkende podia/festivalorganisaties.
3.
In geval van een aanvraag als bedoeld in artikel 4.3 wordt de aanvraag ingediend door de podiumkunstinstelling.
Artikel 4.8. Aanvraagtermijn
Aanvragen kunnen het gehele jaar door worden ingediend, maar dienen uiterlijk één maand voorafgaand aan het concert of reeks van concerten door het Fonds te zijn ontvangen.
1.
Het bestuur van het Fonds kent slechts een premie toe, indien de aanvraag voldoet aan het bepaalde in artikel 4.1, 4.2, 4.3, 4.7 en 4.8.
2.
Het bestuur van het Fonds besluit op volgorde van ontvangst van complete aanvragen, met dien verstande dat indien een aanvrager niet heeft voldaan aan een voorschrift voor het in behandeling nemen van de aanvraag en met toepassing van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, de dag waarop de aanvraag voldoet aan de wettelijke voorschriften met betrekking tot de verdeling als datum van ontvangst geldt.
3.
Het bestuur van het Fonds besluit binnen acht weken op de aanvraag.
1.
De vertegenwoordiger van de samenwerkende podia/festivalorganisaties dient binnen twee maanden na afloop van de concertreeks een financieel verslag in, bestaande uit de borderellen van de concerten, aan de hand van een daartoe bestemd formulier van het Fonds.
2.
Het Fonds verstrekt de premie aan de deelnemende podia/festivalorganisaties nadat het financieel verslag is ontvangen en door het bestuur van het Fonds akkoord is bevonden.
1.
De podiumkunstinstelling dient binnen twee maanden na afloop van het concert een financieel verslag in, bestaande uit de borderel van het concert, aan de hand van een daartoe bestemd formulier van het Fonds.
2.
Het Fonds verstrekt de premie aan de podiumkunstinstelling nadat het financieel verslag is ontvangen en door het bestuur van het Fonds akkoord is bevonden.
1.
Uitsluitend de kosten die redelijkerwijs samenhangen met en toe te rekenen zijn aan het verrichten van de activiteit waarvoor de subsidie is aangevraagd, komen voor subsidiëring in aanmerking.
2.
De volgende kosten komen in ieder geval niet voor subsidiëring in aanmerking:
a. kosten die zijn gemaakt vóór het besluit tot subsidieverlening;
b. kosten voor activiteiten die niet relevant zijn in het licht van de doelstelling van de desbetreffende paragraaf;
c. structurele investeringen, zoals kosten die betrekking hebben op exploitatie, investeringen in accommodatie en de aanschaf van instrumenten.
1.
Van toepassing op deze regeling is het Algemeen reglement van het Fonds waarin algemene bepalingen omtrent de subsidieverstrekking zijn omschreven, zoals aanvraagprocedure, vereisten, voorwaarden en verplichtingen.
2.
Deze regeling is een deelreglement als bedoeld in artikel 4 van het Algemeen reglement.
3.
Eveneens van toepassing op deze regeling is het Huishoudelijk reglement waarin de interne organisatie van het Fonds wordt geregeld.
4.
De reglementen als bedoeld in het eerste en derde lid van dit artikel zijn op verzoek verkrijgbaar bij het secretariaat van het Fonds.
Artikel 5.3. Inwerkingtreding
Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.
Artikel 5.4. Citeertitel
De regeling wordt aangehaald als: Deelregeling voor Hedendaags gecomponeerde muziek, Jazz en geïmproviseerde muziek, Wereldmuziek en Popmuziek. van het Nederlands Fonds voor Podiumkunsten+ 2009–2010.
De Raad van bestuur van het Nederlands Fonds voor Podiumkunsten