{**}
Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1. Toepasselijkheid
Artikel 2. Doel
Artikel 3. Vereisten aanvrager
Artikel 4. Bijdrage
Artikel 5. Aanvraag
Artikel 6. Inhoudelijke beoordeling
Artikel 7. Inwerkingtreding
Artikel 8. Citeertitel
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Deelregeling Veiligheidszorg

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2017. U leest nu de tekst die gold op -.
Deelregeling Veiligheidszorg
Het bestuur van het Mondriaan Fonds,
Gelet op artikel 10, lid 4 van de Wet op het specifiek cultuurbeleid;
Besluit:
Artikel 1. Toepasselijkheid
Deze regeling is van toepassing op culturele niet-rijksinstellingen in het Koninkrijk der Nederlanden voor het verbeteren van de kwaliteit van de veiligheidszorg. Dit betreft zowel de collectie, de mensen (publiek en personeel) als het gebouw.
Artikel 2. Doel
Het verbeteren van de kwaliteit van de veiligheidszorg van instellingen die een collectie bezitten van (inter-)nationaal cultuurhistorisch belang, door de deskundigheid te bevorderen en hen te stimuleren integrale veiligheidsplannen op te stellen en in te voeren met een duurzaam karakter en waar mogelijk gezamenlijk. De regeling is van kracht tot 1 januari 2017.
1.
Een bijdrage kan worden toegekend aan een Nederlandse publiekstoegankelijke niet rijks-instelling die collecties beheert van (inter-)nationaal belang, kerken of kunsthallen die tentoonstellingen huisvesten met een landelijk belang; bij voorkeur aan meerdere van deze instellingen tezamen.
2.
Geen bijdrage wordt verstrekt aan instellingen die gericht zijn op het kunstvakonderwijs, postacademische instellingen en sectorinstituten zonder museale functie.
1.
Een bijdrage kan worden aangevraagd voor kennisuitwisseling, deskundigheidsbevordering en voor de externe kosten van coördinatie van de vorming van een netwerk voor veiligheidszorg, waarin onder meer deskundigheid kan worden uitgewisseld. In de toelichting bij het aanvraagformulier zijn het minimale bedrag van de aanvraag, van de tegemoetkoming en de hoogte van de eigen bijdrage genoemd.
2.
Een bijdrage kan worden aangevraagd voor het opstellen van een risicoanalyse en als vervolg daarop voor het opstellen en invoeren van een veiligheidsplan. In dit plan staan beleidsmatige, organisatorische en (bouw) technische maatregelen, gericht op preventie van beschadiging, vernieling, diefstal, vandalisme, brand- of waterschade.
3.
Een bijdrage kan worden aangevraagd voor een herhaling van een eerder opgestelde risicoanalyse of veiligheidsplan indien een gewijzigde situatie of nieuwe inzichten hier aanleiding geeft.
4.
De bijdrage is niet bedoeld voor bouwkundige voorzieningen of aanbrengen van (elektronische) veiligheidssystemen.
5.
Het Mondriaan Fonds draagt maximaal 60 procent bij aan de externe kosten.
Artikel 5. Aanvraag
Naast het bepaalde in het Algemeen reglement, in het aanvraagformulier en in de toelichting daarbij dient de aanvraag voor een bijdrage veiligheidszorg voorzien te zijn van een omschrijving van de activiteiten in de afgelopen drie jaar, inclusief de doelstellingen, doelgroepen, samenwerkingen en publieksbereik; een omschrijving en waardering van de collectie; een gemotiveerd plan; en een dekkende begroting.
1.
Bij de beoordeling van een aanvraag voor een bijdrage veiligheidszorg geeft het bevoegd adviesorgaan een oordeel over het belang van het voorstel voor het cultureel erfgoed. Daarbij worden de volgende aspecten gehanteerd in onderlinge samenhang:
Het cultuurhistorische belang van de collectie van de instelling(en);
Het belang en de meerwaarde van het voorgelegde plan en het effect hiervan op de langere termijn;
Het vertrouwen dat de aanvraag, de betrokken instellingen en specialisten wekken dat het eindresultaat succesrijk en van een bijzondere kwaliteit zal zijn en duurzaam wordt toegepast.
2.
Indien de bijdrage door twee of meer partijen wordt aangevraagd telt dit in principe in positieve zin mee. Daarbij wordt beoordeeld of het aan de samenwerking ten grondslag liggende plan een inhoudelijke meerwaarde heeft.
3.
Indien het bevoegde adviesorgaan de in het eerste lid en voor zover van toepassing de in het tweede lid van dit artikel bedoelde aspecten niet van voldoende belang acht, komt het tot een negatief advies over de aanvraag.
4.
Indien het bevoegde adviesorgaan de in het eerste lid en voor zover van toepassing in het tweede lid van dit artikel bedoelde aspecten wel van voldoende belang acht, komt het tot een positief advies over de aanvraag.
5.
Een positief advies kan vergezeld gaan van een aanbeveling over de hoogte van de toe te kennen bijdrage alsmede de periode waarover de financiële bijdrage verstrekt wordt.
6.
Voorafgaand aan de aanvraagronde kan het bestuur het bevoegd adviesorgaan verzoeken de positieve adviezen in volgorde van prioriteit te rangschikken op basis van het oordeel zoals bedoeld in het eerste lid van dit artikel. Alsdan onderbouwt het die prioritering.
Artikel 7. Inwerkingtreding
Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 juli 2014. Indien de Staatscourant waarin deze regeling wordt geplaatst wordt uitgegeven na 30 juni 2014 treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt zij terug tot en met 1 juli 2014. De regeling is van kracht tot 1 januari 2017.
Artikel 8. Citeertitel
Deze regeling wordt aangehaald als: Deelregeling Veiligheidszorg.
Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.
De stichting Mondriaan Fonds,
directeur-bestuurder