Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1. : Doel
Artikel 2. : Aanvrager
Artikel 3. : Indiening en procedure
Artikel 4. : Vereisten voor subsidie voor het geven van voorstellingen of concerten
Artikel 5. : Vereisten voor subsidie voor het bijwonen van voorstellingen of concerten
Artikel 6. : Hoogte subsidie
Artikel 7. : Budget
Artikel 8. : Verdeelsleutel
Artikel 9. : Meldingsplicht
Artikel 10. : Steeksproefsgewijze controle
Artikel 11. : Vaststelling subsidie
Artikel 12. : Begrotingsvoorbehoud
Artikel 13. : Weigeringsgronden
Artikel 14. : Citeertitel
Artikel 15. : Wijziging
Artikel 16. : Inwerkingtreding
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Deelregeling subsidiering reiskosten buitenlandse voorstellingen of concerten van het Nederlands Fonds voor Podiumkunsten+

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2012. U leest nu de tekst die gold op -.
Deelregeling subsidiering reiskosten buitenlandse voorstellingen of concerten van het Nederlands Fonds voor Podiumkunsten+
Het bestuur van het Nederlands Fonds voor Podiumkunsten+,
Gelet op artikel 10 lid 4 van de Wet op het specifiek cultuurbeleid en artikel 4 van het Algemeen Reglement van het Nederlands Fonds voor Podiumkunsten + ;
Besluit:
Artikel 1. : Doel
Het bestuur van het Nederlands Fonds voor Podiumkunsten + kan op aanvraag subsidie verstrekken ter dekking van de reis- en transportkosten die samenhangen met het geven of bijwonen van voorstellingen of concerten buiten het Koninkrijk der Nederlanden.
1.
Subsidie voor het geven van voorstellingen of concerten kan worden aangevraagd door een instelling op het terrein van theater, dans, muziek of muziektheater die:
a) in bezit is van rechtspersoonlijkheid;
b) de activiteiten zelf zal verrichten; en
c) in een periode van 18 maanden voorafgaand aan de aanvraag minimaal 10 voorstellingen of concerten heeft gegeven op podia in het Koninkrijk der Nederlanden die in de disciplines of genres waarbinnen zij opereren een relevante programmering verzorgen.
2.
Subsidie voor het bijwonen van een of meer voorstellingen of concerten kan worden aangevraagd door een componist, toneelschrijver, librettist of choreograaf.
3.
Subsidie kan eveneens worden aangevraagd door een instelling die in bezit is van rechtspersoonlijkheid en op grond van de statuten of de feitelijke activiteiten kan worden aangemerkt als vertegenwoordiger van een instelling of individu als bedoeld in het eerste of tweede lid.
1.
Een aanvraag wordt ingediend met behulp van een door het bestuur van het fonds opgesteld formulier.
2.
Een aanvraag kan niet eerder dan drie maanden en niet later dan een maand voor de eerste voorstelling of het eerste concert worden ingediend.
3.
Een aanvraag die te vroeg is ingediend wordt niet in behandeling genomen. Een aanvraag die te laat is ingediend wordt afgewezen.
4.
Het bestuur beslist binnen 30 dagen na ontvangst van de aanvraag.
Artikel 4. : Vereisten voor subsidie voor het geven van voorstellingen of concerten
Subsidie voor het geven van voorstellingen of concerten kan worden verstrekt als er sprake is een serie van minimaal 3 voorstellingen of concerten die:
a) aaneengesloten plaatsvinden;
b) zijn bevestigd door de betreffende buitenlandse podia; en
c) plaatsvinden op podia die een relevante programmering verzorgen gezien de context waarbinnen zij functioneren.
Artikel 5. : Vereisten voor subsidie voor het bijwonen van voorstellingen of concerten
Subsidie voor het bijwonen van voorstellingen of concerten kan worden verstrekt als de componist, toneelschrijver, librettist of choreograaf waarop de aanvraag betrekking heeft:
a) door de buitenlandse organisatie is uitgenodigd een uitvoering bij te wonen van een of meer door hem voortgebrachte werken; en
b) een lezing of workshop zal geven dan wel er anderszins sprake is van aanvullende activiteiten waarvoor zijn aanwezigheid vereist is.
Artikel 6. : Hoogte subsidie
De subsidie bedraagt nooit meer dan het totaal van de redelijkerwijs noodzakelijke reis- en transportkosten met een maximum van € 5.000 voor voorstellingen of concerten binnen Europa en € 7.500 voor voorstellingen of concerten buiten Europa.
1.
Het bestuur van het fonds kan subsidieplafonds vaststellen.
2.
Het bestuur van het fonds kan eerder vastgestelde subsidieplafonds verhogen of verlagen.
3.
Voor subsidieverlening op basis van deze regeling is in 2010 € 600.000 beschikbaar.
4.
Besluiten als bedoeld in het eerste en tweede lid worden bekendgemaakt via www.nfpk.nl.
1.
Subsidieverzoeken worden afgehandeld op volgorde van indiening.
2.
Als moment van indiening geldt de datum waarop de aanvraag volledig is.
Artikel 9. : Meldingsplicht
De ontvanger van de subsidie meldt onverwijld aan het bestuur van het fonds als:
a. de activiteiten waarvoor subsidie is verstrekt niet of niet geheel zullen doorgaan;
b. niet of niet geheel aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen zal worden voldaan; of
c. er aanzienlijke wijzigingen zijn ten opzichte van het plan op basis waarvan subsidie is verstrekt.
1.
Het bestuur van het fonds kan na de laatste voorstelling of het laatste concert waarvoor subsidie is verstrekt een aanvrager verzoeken bewijsstukken te overleggen waarmee kan worden aangetoond dat de gesubsidieerde activiteiten werkelijk hebben plaatsgevonden.
2.
Als de aanvrager niet kan aantonen dat de activiteiten waarvoor subsidie is verstrekt hebben plaatsgevonden kan het bestuur de subsidie lager vaststellen of intrekken.
3.
Als uit de door de aanvrager ingediende bewijsstukken blijkt dat niet is voldaan aan de meldingsplicht, kan het bestuur de subsidie lager vaststellen of intrekken.
Artikel 11. : Vaststelling subsidie
Binnen 22 weken na de laatste voorstelling of het laatste concert waarvoor subsidie is verleend, stelt het bestuur van het fonds de subsidie ambtshalve vast.
Artikel 12. : Begrotingsvoorbehoud
Subsidie wordt verleend onder voorbehoud van verstrekking van de bijbehorende middelen door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
1.
Het bestuur van het fonds kan subsidie weigeren:
a) als de aanvrager desgevraagd niet aannemelijk kan maken dat er sprake is van een subsidiabel tekort;
b) als reeds tweemaal eerder in een kalenderjaar subsidie aan een aanvrager is verstrekt op basis van deze regeling.
2.
Als de aanvraag het geven van voorstellingen of concerten betreft, kan subsidie eveneens worden geweigerd:
a) als er onvoldoende sprake is van een reeks logisch samenhangende voorstellingen of concerten;
b) als er onvoldoende ontwikkeling is ten opzichte van een eerder door het fonds ondersteunde reeks voorstellingen of concerten;
c) als de aanvrager reeds een vierjarige subsidie of een tweejarige projectsubsidie van het fonds ontvangt en de buitenlandse voorstellingen of concerten waarop de aanvraag ziet reeds geheel of gedeeltelijk in dat kader door het fonds worden ondersteund.
Artikel 14. : Citeertitel
Deze regeling wordt aangehaald als: Deelregeling subsidiering reiskosten buitenlandse voorstellingen of concerten van het Nederlands Fonds voor Podiumkunsten + .
Artikel 15. : Wijziging
[Wijzigt de Deelregeling projectsubsidies voor podiumkunstinstellingen van het Nederlands Fonds voor Podiumkunsten+ 2009–2010.]
1.
Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2010.
2.
Aanvragen die zijn ingediend voor inwerkingtreding van deze regeling worden afgehandeld op basis van de op het moment van indiening geldende regeling.
Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.
Het bestuur van het Nederlands Fonds voor Podiumkunsten+ , namens deze:
directeur/voorzitter raad van bestuur