{**}
Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1. Toepasselijkheid
Artikel 2. Doel
Artikel 3. Vereisten aanvrager
Artikel 4. De bijdrage
Artikel 5. De aanvraag
Artikel 6. Wijze van beoordeling
Artikel 7. Inwerkingtreding
Artikel 8. Citeertitel
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Deelregeling Publicaties

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2017. U leest nu de tekst die gold op -.
Deelregeling Publicaties
Het bestuur van het Mondriaan Fonds,
Gelet op artikel 10, lid 4 van de Wet op het specifiek cultuurbeleid;
Besluit:
Artikel 1. Toepasselijkheid
Deze regeling is van toepassing op beeldend kunstenaars en uitgevers en is bedoeld als bijdrage voor de productie van publicaties van werk van levende beeldend kunstenaars uit Nederland, zoals bedoeld in artikel 4, eerste lid van de regeling.
Artikel 2. Doel
Het realiseren van publicaties van werk van levende beeldend kunstenaars, die door inhoud en/of vorm bijdragen aan de discussie over of aan het inzicht in de hedendaagse beeldende kunsten. Hierdoor wordt een bijdrage geleverd aan de kennis over en verspreiding van Nederlandse hedendaagse kunst onder een (inter)nationaal publiek en wordt de talentontwikkeling van kunstenaars gestimuleerd.
1.
Een bijdrage publicatiesubsidie kan worden verleend aan:
beeldend kunstenaars en uitgevers gezamenlijk;
beeldend kunstenaars voor een publicatie in eigen beheer;
beeldend kunstenaars voor een door een uitgever te produceren publicatie. De aanvraag dient dan voorzien te zijn van een toezegging van de uitgever;
uitgevers. De aanvraag dient dan voorzien te zijn van een toestemmingsverklaring van de kunstenaar.
2.
De publicatie dient betrekking te hebben op een of meerdere levende kunstenaars die artistiek inhoudelijk actief is (zijn) in de beeldende kunsten en in die hoedanigheid geïntegreerd in de professionele beeldende kunstpraktijk in Nederland.
3.
De kunstenaar op wie de publicatie betrekking heeft, dient ten minste vier jaar professioneel werkzaam te zijn geweest als kunstenaar dan wel ten minste drie jaar een hbo-opleiding aan een opleidingsinstituut voor beeldende kunsten te hebben gevolgd en minimaal één jaar professioneel werkzaam te zijn geweest als beeldend kunstenaar.
1.
De bijdrage is bedoeld voor publicaties waaronder begrepen:
publicaties, waarbij de publicatie de drager van het werk zelf is;
oeuvre publicaties, als reflectie van een kunstenaar op zijn werk;
een eerste publicatie voor startend talent, waardoor de zichtbaarheid van die kunstenaar (inter)nationaal wordt vergroot;
eenmalige, niet-monografische opiniërende uitgaven als reflectie op de kunstenaarspraktijk die bijdragen aan de gedachtevorming over hedendaagse beeldende kunst.
2.
De bijdrage bedraagt maximaal 25% van de productiekosten van de publicatie.
3.
Indien de publicatie in technisch opzicht innovatief is, bedraagt de bijdrage maximaal 40% van de productiekosten van de publicatie.
4.
Indien een publicatie in samenwerking tussen een beeldend kunstenaar en een uitgever wordt geproduceerd, dient in de begroting een passend honorarium voor de kunstenaar te worden opgenomen.
5.
Indien de publicatie in eigen beheer wordt uitgegeven, kan de bijdrage een part-time tegemoetkoming in de kosten voor tijdsinvestering omvatten.
Artikel 5. De aanvraag
Naast de bepalingen vastgesteld in het Algemeen Reglement , het aanvraagformulier en in de toelichting daarop, dient de aanvraag voor een publicatiesubsidie vergezeld te gaan van:
(visueel) documentatiemateriaal;
een inhoudelijke toelichting op het werk en een cv van de desbetreffende kunstenaar;
een motivering voor de publicatie;
een omschrijving, een schetsontwerp en, indien aanwezig, een aantal voorbeeld katernen of een dummy;
gegevens over het formaat, de oplage, de namen van de grafisch ontwerper en de eventuele schrijver(s);
een distributieplan, een promotieplan, de verkoopprijs, een begroting en offertes.
1.
Het bestuur stelt selectierondes voor publicatiesubsidies vast conform artikel 4, eerste lid van het Algemeen Reglement van het Mondriaan Fonds.
2.
Het bestuur zal voor iedere aanvraagronde, als bedoeld in het vorige lid, het budget vaststellen en tijdig bekend maken conform artikel 4 derde lid van het Algemeen Reglement van het Mondriaan Fonds.
3.
Bij de beoordeling van een aanvraag voor een publicatiesubsidie beoordeelt de bevoegde adviescommissie het artistiek functioneren van de kunstenaar, alvorens zij het plan voor de publicatie, zoals bedoeld in het zesde lid van dit artikel beoordeelt.
4.
Op basis van het door de aanvrager ingeleverde documentatiemateriaal en de overige informatie over de kunstenaar beoordeelt de adviescommissie of het artistieke functioneren van de kunstenaar van belang is, of, bij een beginnend kunstenaar, naar verwachting van belang zal worden voor de hedendaagse beeldende kunsten uit Nederland.
Daarbij worden de onderstaande criteria in onderlinge samenhang gehanteerd:
de kwaliteit van het tot het moment van de aanvraag door de aanvrager opgebouwde oeuvre en de ontwikkeling daarvan ook in relatie tot de hedendaagse beeldende kunst uit Nederland,
de onderzoekende en vernieuwende houding van de kunstenaar,
de manier waarop de kunstenaar naar buiten treedt en een publiek voor zijn werk wil vinden en binden,
de manier waarop hij zijn kunstenaarschap in artistiek rendement wil omzetten,
de allianties die de kunstenaar aangaat om zijn werk geproduceerd en getoond te krijgen, zoals door middel van crowdfunding.
5.
Indien de bevoegde adviescommissie de in het vierde lid van dit artikel bedoelde functioneren van de aanvrager niet van voldoende belang acht, komt het tot een negatief advies over de aanvraag.
6.
Indien de bevoegde adviescommissie de in het vierde lid bedoelde functioneren van de aanvrager wel van voldoende belang acht, dan beoordeelt zij het bij de aanvraag behorende plan voor een publicatie aan de hand van de volgende criteria:
het belang van het voorgelegde plan voor de publicatie,
het verwachte effect van de publicatie,
de verwachting die de aanvraag en voor zover van toepassing de uitgeverij wekken dat het eindresultaat succesrijk en van een hoge kwaliteit zal zijn en op een voor de publicatie optimaal geschikte wijze gedistribueerd zal worden,
de kwaliteit van het promotieplan om een passend publiek te bereiken aan te spreken.
7.
Indien de aanvrager heeft aangegeven dat de publicatie in technisch opzicht innovatief is, beoordeelt de adviescommissie tevens of de aanvraag een innovatieve publicatie betreft, zoals bedoeld in artikel 4 lid 3.
8.
Een positief advies kan vergezeld gaan van een aanbeveling over de hoogte van de toe te kennen financiële bijdrage alsmede over de periode waarvoor deze verstrekt wordt.
9.
Het bestuur kan de bevoegde adviescommissie verzoeken de positieve adviezen in volgorde van prioriteit te rangschikken op basis van het oordeel zoals bedoeld in lid 4 en in lid 6 van dit artikel. Daarbij kan een afweging tussen de verschillende soorten publicaties, zoals bedoeld in artikel 4 lid 1 een rol spelen. Alsdan onderbouwt de adviescommissie zijn prioritering.
Artikel 7. Inwerkingtreding
Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 maart 2015. Indien de Staatscourant waarin deze regeling wordt geplaatst wordt uitgegeven na 1 maart 2015, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt zij terug tot en met 1 maart 2015. De regeling is van kracht tot 1 januari 2017.
Artikel 8. Citeertitel
Deze regeling wordt aangehaald als: Deelregeling Publicaties.
Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.
De stichting Mondriaan Fonds,
directeur-bestuurder