Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ Paragraaf 1. : Algemene bepalingen
+ Paragraaf 2. : Procedure
+ Paragraaf 3. : Erfgoedmanifestatiesubsidie
+ Paragraaf 4. : Verplichtingen en verantwoording
+ Paragraaf 5. : Overige bepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Deelregeling professionalisering erfgoedmanifestaties Fonds voor Cultuurparticipatie 2015-2017

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 31 augustus 2018. U leest nu de tekst die gold op 30 augustus 2018.
Deelregeling professionalisering erfgoedmanifestaties Fonds voor Cultuurparticipatie 2015–2017
Het bestuur van het Fonds voor Cultuurparticipatie,
Gelet op artikel 10 lid 4 van de Wet op het specifiek cultuurbeleid;
Besluit
Artikel 1.1. Definities
In deze regeling wordt verstaan onder:
Bestuur: de raad van bestuur van de stichting Fonds voor Cultuurparticipatie;
Fonds voor Cultuurparticipatie: de stichting Fonds voor Cultuurparticipatie;
Nederland: het land Nederland inclusief de openbare lichamen Bonaire, St. Eustatius en Saba;
Domeinen: de domeinen archeologie, archieven, cultuurhistorisch landschap, monumenten, musea, immaterieel erfgoed en erfgoed integraal;
Erfgoedmanifestatie: reeks van onderling samenhangende activiteiten op het gebied van erfgoed gericht op het onder de aandacht brengen van het belang van erfgoed bij een breed publiek door het organiseren van activiteiten gericht op presentatie, publieksparticipatie en kennisontwikkeling. Deze activiteiten dienen jaarlijks of tweejaarlijks te worden georganiseerd onder een gemeenschappelijke noemer met een grote inzet van vrijwilligers;
Vrijwilliger: een persoon die in het kader van een erfgoeddomein activiteiten op vrijwillige basis uitvoert in georganiseerd verband, zonder financiële vergoeding (uitgezonderd vrijwilligersvergoedingen).
Artikel 1.2. Doel
Het bestuur kan eenmalig subsidies verstrekken aan organisaties die een erfgoedmanifestatie organiseren teneinde een professionaliseringslag in de organisatie te bewerkstelligen.
1.
Subsidie wordt verstrekt voor een periode van maximaal twee jaar.
2.
Op basis van deze regeling kan subsidie worden verstrekt voor de periode 1 september 2015 tot 31 augustus 2017.
1.
Voor de periode 1 september 2015 tot 31 augustus 2017 is een bedrag van € 720.000 beschikbaar.
2.
Het in het eerste lid genoemde bedrag geldt als subsidieplafond. Het bestuur kan eerder vastgestelde subsidieplafonds verhogen of verlagen.
3.
Een besluit tot het vaststellen, verhogen of verlagen van een subsidieplafond wordt bekendgemaakt via de website van het Fonds voor Cultuurparticipatie.
1.
Subsidie wordt in ieder geval geweigerd, indien voor de activiteiten waarvoor op grond van deze regeling subsidie wordt aangevraagd, aan de aanvrager subsidie is verleend op grond van de Regeling op het specifiek cultuurbeleid .
2.
Het bestuur kan subsidie weigeren:
a) als de aanvraag onvoldoende concreet is met betrekking tot de uit te voeren activiteiten;
b) als de aanvrager geen rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid is;
c) als de aanvrager in de voorgaande twee jaar niet heeft voldaan aan een of meer aan een subsidie verbonden voorwaarden of verplichtingen, waaronder in elk geval ook vallen het juist en tijdig afronden van de gesubsidieerde activiteiten, het tijdig melden van relevante veranderingen in de uitvoering en het juist en tijdig verantwoorden van de activiteiten;
d) als de aanvrager niet voldoet aan de voor de betreffende instelling gebruikelijke normen met betrekking tot good governance op het terrein van goed bestuur, adequaat toezicht en transparante verantwoording;
e) als de aanvraag niet aan het bepaalde in deze regeling voldoet;
f) als de aanvraag gericht is op activiteiten die kunnen worden aangemerkt als reguliere activiteiten van de organisatie.
Artikel 1.6. Beperking
Instellingen die op basis van deze regeling subsidie ontvangen, kunnen voor de activiteiten waarop die subsidie betrekking heeft, in de periode waarop die subsidie betrekking heeft geen aanspraak maken op subsidie voor deze activiteiten op basis van andere deelregelingen van het Fonds voor Cultuurparticipatie.
1.
Een aanvraag voor subsidie als bedoeld in paragraaf 3 van deze regeling wordt in beginsel digitaal ingediend via de website van het Fonds voor Cultuurparticipatie met behulp van een door het bestuur opgesteld formulier voor de betreffende periode.
2.
Een aanvraag wordt alleen in behandeling genomen als het volledig ingevulde aanvraagformulier tijdig is ontvangen door het Fonds voor Cultuurparticipatie en vergezeld gaat van de gevraagde bijlagen zoals op het formulier gemeld.
1.
Aanvragen dienen uiterlijk 20 mei 2015 om 13:00 uur te zijn ontvangen.
2.
Het bestuur van het Fonds voor Cultuurparticipatie kan besluiten tot het instellen van een tweede subsidieronde, indien het beschikbare subsidiebedrag in de eerste aanvraagronde niet volledig is benut.
3.
Een besluit tot het instellen van een tweede subsidieronde wordt bekendgemaakt via de website van het Fonds voor Cultuurparticipatie.
1.
Aanvragen die voldoen aan de vereisten om voor subsidie in aanmerking te komen, worden voor advies voorgelegd aan een adviescommissie.
2.
De adviescommissie beoordeelt de aanvragen aan de hand van de criteria in deze regeling.
3.
De adviescommissie adviseert over de subsidiehoogte met in achtneming van het bepaalde in deze regeling.
1.
De subsidie voor erfgoedmanifestaties als bedoeld in paragraaf 3 bedraagt ten minste € 25.000 en maximaal € 160.000 voor de periode 2015–2017 en maximaal € 100.000 in een jaar.
2.
Het Fonds voor Cultuurparticipatie ondersteunt maximaal 75 procent van de in de aanvraag begrote projectkosten.
1.
Aanvragen die aan de voorwaarden voldoen om voor subsidie in aanmerking te komen worden onderverdeeld in:
A: honoreren;
B: niet honoreren.
2.
Als een subsidieplafond ontoereikend is om alle aanvragen te honoreren, plaatst de adviescommissie de aanvragen met het advies ‘honoreren’ in een rangorde op basis van de van toepassing zijnde criteria. Het bestuur verdeelt het beschikbare budget volgens de rangorde, met dien verstande dat eerst per domein de hoogst geplaatste aanvraag wordt gehonoreerd, voor zover het budget daartoe toereikend is, en vervolgens worden de overige aanvragen op basis van de rangorde toegewezen of gedeeltelijk toegewezen totdat het van toepassing zijnde subsidieplafond is bereikt. De resterende aanvragen worden afgewezen.
3.
Indien het bestuur het subsidieplafond verhoogt, wordt eerst subsidie van een aanvraag die wegens ontoereikendheid van het budget gedeeltelijk was toegewezen alsnog verhoogd tot het geadviseerde bedrag. Vervolgens wordt steeds de eerstvolgende aanvraag toegewezen totdat het subsidieplafond is bereikt.
Artikel 2.6. Besluit
Het bestuur informeert de aanvrager binnen 13 weken na het sluitingstijdstip van de aanvraagronde zoals bedoeld in artikel 2.2 lid 1 schriftelijk over zijn besluit. Als voor de motivering van het besluit wordt verwezen naar een over de aanvraag uitgebracht advies wordt de tekst van het advies aan de aanvrager toegezonden.
Artikel 3.1. Wie kan aanvragen
Een aanvraag voor subsidie kan uitsluitend worden gedaan door een instelling met rechtspersoonlijkheid die gericht is op het organiseren van een erfgoedmanifestatie, waarbij de erfgoedmanifestatie:
a) behoort tot één van de volgende domeinen: archeologie, archieven, cultuurhistorisch landschap, monumenten, musea, immaterieel erfgoed of erfgoed integraal;
b) een groot en breed publiek bereikt;
c) als doel heeft het draagvlak van erfgoed te vergroten;
d) een landelijke uitstraling heeft, maar ook op lokaal niveau in verschillende provincies verspreid over het land activiteiten organiseert;
e) voor de uitvoering is aangewezen op een netwerk van vrijwilligers.
Artikel 3.2. Waarvoor kan worden aangevraagd
Een aanvraag voor subsidie kan worden ingediend om een professionaliseringslag in de organisatie te bewerkstelligen met het doel om:
de continuïteit van de organisatie te versterken en/of
de inzet van vrijwilligers te versterken en/of
de samenwerking te versterken.
Artikel 3.3. Drempelnorm
Een aanvrager die in aanmerking wil komen voor een subsidie dient te kunnen aantonen dat hij minimaal één editie van de betreffende erfgoedmanifestatie heeft georganiseerd.
Artikel 3.4. Beoordeling
Aanvragen worden beoordeeld aan de hand van de volgende criteria:
a. kwaliteit;
b. ondernemerschap;
c. effect.
1.
De subsidieontvanger meldt onverwijld aan het bestuur als:
a. de activiteiten waarvoor subsidie is verstrekt niet of niet geheel zullen doorgaan;
b. niet geheel aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen zal worden voldaan; of
c. er aanzienlijke artistieke of zakelijke wijzigingen zijn ten opzichte van het plan op basis waarvan subsidie is verstrekt.
2.
De subsidieontvanger is verplicht tot monitoring en evaluatie van de activiteiten waarvoor subsidie is verstrekt als bedoeld in artikel 3.2.
3.
Het bestuur kan bij beschikking andere dan de in het eerste en tweede lid opgenomen verplichtingen aan de subsidie verbinden.
1.
Het bestuur stelt de subsidie vast na ontvangst van de complete verantwoording over de subsidieperiode.
2.
Als de activiteiten volgens plan zijn uitgevoerd en is voldaan aan alle aan de subsidie verbonden verplichtingen stelt het bestuur de subsidie binnen 22 weken overeenkomstig de verlening vast.
Artikel 4.3. Verantwoording, voorschotten, vaststelling en betaling
De verantwoording, bevoorschotting, vaststelling en betaling van de subsidie geschiedt overeenkomstig het daarover bepaalde in hoofdstuk 8, 9, 10 en 11 van het Algemeen Reglement van het Fonds voor Cultuurparticipatie, voor zover niet anders in deze regeling is bepaald.
Artikel 4.4. Monitoring en evaluatie
De monitoring en evaluatie van activiteiten die in het kader van de regeling worden ontwikkeld en uitgevoerd geschiedt enerzijds via een individueel traject waarbij de centrale aanvrager uitvoering geeft aan het bepaalde in artikel 4.1 lid 2 en anderzijds via een landelijk traject dat door het Fonds voor Cultuurparticipatie wordt geïnitieerd.
Artikel 5.1. Begrotingsvoorbehoud
Subsidie wordt verleend onder voorbehoud van verstrekking van de bijbehorende middelen door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
1.
Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.
2.
Deze regeling vervalt met ingang van 31 augustus 2018. Op bezwaar- en beroepsprocedures die op dat moment nog niet zijn afgerond, blijft het bepaalde in deze regeling van overeenkomstige toepassing.
Artikel 5.3. Citeertitel
Deze regeling wordt aangehaald als: Deelregeling professionalisering erfgoedmanifestaties Fonds voor Cultuurparticipatie 2015–2017.
Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.
Het bestuur van het Fonds voor Cultuurparticipatie,
directeur / voorzitter Raad van Bestuur