Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ Paragraaf 1. : Algemeen
+ Paragraaf 2. : subsidie internationale promotie Nederlandse podiumkunsten in het buitenland
+ Paragraaf 3. : Overige bepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Deelregeling pilot internationale promotie Fonds Podiumkunsten

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 22 december 2014. U leest nu de tekst die gold op 21 december 2014.
Deelregeling pilot internationale promotie Fonds Podiumkunsten
Het bestuur van het Fonds Podiumkunsten,
Gelet op artikel 10 lid 4 van de Wet op het specifiek cultuurbeleid en artikel 2 van het Algemeen Reglement Fonds Podiumkunsten
Besluit:
Artikel 1.1. Definities
In deze regeling wordt verstaan onder:
bestuur: de raad van bestuur van de stichting Nederlands Fonds voor Podiumkunsten+;
Fonds Podiumkunsten: de stichting Nederlands Fonds voor Podiumkunsten+;
Nederland: Het Koninkrijk der Nederlanden, bestaande uit Nederland inclusief Bonaire, Sint-Eustatius en Saba en Aruba, Curaçao en Sint Maarten;
Artikel 1.2. Doel
Het bestuur kan subsidie verstrekken voor het organiseren van activiteiten die zijn gericht op de promotie van Nederlandse voorstellingen of concerten in het buitenland om bij te dragen aan de afzetmogelijkheden voor voorstellingen en concerten van Nederlandse podiumkunstinstellingen buiten Nederland.
Artikel 1.3. Beperking
Een aanvrager kan nooit tegelijkertijd voor een activiteit subsidie ontvangen op basis van deze regeling en de Deelregeling internationaliseringssubsidies Fonds Podiumkunsten .
1.
Een aanvraag wordt ingediend met behulp van een door het bestuur opgesteld formulier.
2.
Aanvragen kunnen jaarlijks worden ingediend op een door het bestuur vast te stellen datum. Het bestuur kan daarnaast een extra aanvraagronde vaststellen als de financiële middelen daartoe toereikend zijn. De bijbehorende indiendata worden bekendgemaakt via de website van het Fonds Podiumkunsten.
3.
Een aanvraag wordt alleen in behandeling genomen als het volledig ingevulde aanvraagformulier tijdig is ontvangen door het Fonds Podiumkunsten en vergezeld gaat van de op het formulier vermelde bijlagen.
4.
Het bestuur kan digitale indiening mogelijk maken. Het bepaalde in lid een tot en met drie is van overeenkomstige toepassing.
1.
Het bestuur kan advies vragen over ingediende aanvragen om subsidie. Adviseurs beoordelen de aan hen voorgelegde aanvragen en verzoeken met inachtneming van het bepaalde in deze regeling.
2.
Het bestuur informeert de aanvrager binnen 13 weken na de uiterlijke indiendatum schriftelijk over zijn besluit. Als voor de motivering van het besluit wordt verwezen naar een over de aanvraag uitgebracht advies van een door het bestuur ingestelde adviescommissie wordt de tekst van het advies aan de aanvrager toegezonden.
1.
Het bestuur kan een of meer subsidieplafonds vaststellen.
2.
Het bestuur kan eerder vastgestelde subsidieplafonds verhogen of verlagen.
3.
Besluiten als bedoeld in het eerste en tweede lid worden bekendgemaakt via de website van het Fonds Podiumkunsten.
1.
Aanvragen die aan de voorwaarden voldoen om voor subsidie in aanmerking te komen worden onderverdeeld in drie categorieën:
A: honoreren;
B: honoreren voor zover het budget dat toelaat; en
C: niet honoreren.
2.
Als een subsidieplafond ontoereikend is om alle aanvragen in de categorieën a en b te honoreren, plaatst het bestuur de aanvragen in categorie b in een rangorde op basis van de criteria voor de betreffende aanvragen.
3.
Het bestuur honoreert eerst de aanvragen in categorie a voor het geadviseerde subsidiebedrag en vervolgens de aanvragen in categorie b voor het geadviseerde subsidiebedrag in volgorde van de rangorde totdat het subsidieplafond is bereikt. De resterende aanvragen worden afgewezen.
4.
Indien het bestuur een subsidieplafond verhoogt, wordt eerst het subsidiebedrag van een aanvraag die wegens ontoereikendheid van het budget gedeeltelijk was gehonoreerd alsnog verhoogd tot het geadviseerde subsidiebedrag.
Artikel 1.8. Algemene weigeringsgronden
Het bestuur kan, onverminderd het bepaalde in artikel 4:35 van de Algemene wet bestuursrecht, subsidie weigeren:
a. als de aanvraag onvoldoende concreet is met betrekking tot de uit te voeren activiteiten;
b. als de aanvrager geen rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid is;
c. als de aanvrager in de voorgaande twee jaar niet heeft voldaan aan een of meer aan een subsidie verbonden voorwaarden of verplichtingen, waaronder in elk geval ook vallen het juist en tijdig afronden van de gesubsidieerde activiteiten, het tijdig melden van relevante veranderingen in de uitvoering en het juist en tijdig verantwoorden van de activiteiten;
d. als de aanvraag betrekking heeft op een reeds geheel of gedeeltelijk voltooide activiteit;
e. als de aanvrager reeds een instellingssubsidie van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap of een meerjarige activiteitensubsidie van het Fonds Podiumkunsten ontvangt;
f. als de aanvrager niet voldoet aan de voor de betreffende instelling gebruikelijke normen met betrekking tot good governance op het terrein van goed bestuur, adequaat toezicht en transparante verantwoording.
1.
Een aanvraag kan uitsluitend worden gedaan door een instelling die blijkens zijn statutaire doelstelling of feitelijke werkzaamheden primair gericht is op het behartigen van belangen van alle organisaties of individuen die actief zijn binnen een of meer podiumkunstdisciplines dan wel een onderdeel daarvan.
2.
Instellingen die zich richten op het behartigen van de belangen van specifieke door de organisatie te selecteren organisaties of individuen komen niet voor subsidie in aanmerking.
1.
Een aanvraag kan worden gedaan voor een programma met een looptijd van minimaal een en maximaal twee jaar dat is gericht op de promotie van Nederlandse podiumkunstuitingen uit een bepaalde discipline of een helder afgebakend onderdeel daarvan.
2.
De activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd moeten zich richten op een of meer landen die in het kader van het Internationaal Cultuurbeleid als prioriteit zijn aangemerkt.
1.
Subsidie wordt niet verstrekt als de eerste openbare activiteit waarvoor het subsidie (mede) is bestemd plaatsvindt binnen 3 maanden na de uiterste indiendatum.
2.
Subsidie wordt niet verstrekt als het gevraagde subsidie niet in een redelijke verhouding staat tot het aantal te realiseren activiteiten of de te behalen eigen inkomsten. Hiervan is in elk geval sprake als niet minimaal 20% van de totale kosten worden gedekt door eigen inkomsten.
3.
Het bestuur kan subsidie weigeren als er onvoldoende ontwikkeling is ten opzichte van een eerder in dit kader door het Fonds Podiumkunsten ondersteunde aanvraag.
Artikel 2.4. Beoordeling
Aanvragen worden beoordeeld aan de hand van de volgende criteria:
a. kwaliteit van het plan;
b. verwachte bijdrage aan de verruiming van de marktmogelijkheden;
c. duurzaamheid van de investeringen;
d. ondernemerschap.
1.
Het subsidie bedraagt nooit meer dan 80% van de activiteitenkosten.
2.
Het bestuur kan bepalen dat een subsidie nooit meer bedraagt dan een bepaald bedrag.
1.
De ontvanger van het subsidie meldt onverwijld aan het bestuur als:
a. de activiteiten waarvoor subsidie is verstrekt niet of niet geheel zullen doorgaan;
b. niet of niet geheel aan de aan het subsidie verbonden verplichtingen zal worden voldaan; of
c. er aanzienlijke wijzigingen zijn ten opzichte van het plan op basis waarvan subsidie is verstrekt.
2.
De ontvanger van het subsidie plaatst het logo of de naam van het Fonds Podiumkunsten op alle publiciteitsuitingen die betrekking hebben op de gesubsidieerde activiteiten en stuurt exemplaren van drukwerk dat betrekking heeft op de officiële programmagegevens aan het Fonds Podiumkunsten.
3.
Het bestuur kan bij beschikking andere dan de in het eerste en tweede lid opgenomen verplichtingen aan het subsidie verbinden.
1.
Als het verstrekte subsidie kleiner is dan € 25.000, kan het bestuur na het verstrijken van de in de beschikking opgenomen einddatum de ontvanger van het subsidie verzoeken bewijsstukken te overleggen waarmee kan worden aangetoond dat de gesubsidieerde activiteiten volgens plan hebben plaatsgevonden.
2.
Als de ontvanger van het subsidie niet kan aantonen dat de activiteiten waarvoor subsidie is verstrekt volgens plan hebben plaatsgevonden, kan het bestuur het subsidie lager vaststellen of intrekken.
3.
Als op enig moment blijkt dat niet is voldaan aan enige verplichting, kan het bestuur het subsidie lager vaststellen of intrekken.
4.
Binnen 22 weken na het verstrijken van de in de verlening opgenomen afrondingsdatum stelt het bestuur het subsidie ambtshalve vast, tenzij dit niet mogelijk is omdat het bestuur de ontvanger van het subsidie heeft verzocht bewijsstukken als bedoeld in het eerste lid in te sturen.
1.
Als het verstrekte subsidie € 25.000 of meer bedraagt, stuurt de ontvanger van het subsidie binnen 13 weken na het verstrijken van de in de beschikking opgenomen einddatum een korte verantwoording in over de verrichte activiteiten waarmee kan worden aangetoond dat de gesubsidieerde activiteiten volgens plan hebben plaatsgevonden.
2.
Als het verstrekte subsidie € 125.000 of meer bedraagt, stuurt de ontvanger van het subsidie binnen 13 weken na het verstrijken van de in de beschikking opgenomen einddatum tevens een financiële verantwoording met daarbij een verklaring omtrent de getrouwheid en de rechtmatigheid afgegeven door een accountant als bedoeld in artikel 393, eerste lid, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.
Artikel 3.4. Begrotingsvoorbehoud
Subsidie wordt verleend onder voorbehoud van verstrekking van de bijbehorende middelen door de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
Artikel 3.5. Inwerkingtreding
Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2013.
Artikel 3.6. Citeertitel
Deze regeling wordt aangehaald als: Deelregeling pilot internationale promotie Fonds Podiumkunsten.
Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.
Het bestuur van het Nederlands Fonds voor Podiumkunsten+
directeur / voorzitter Raad van Bestuur.