Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Doel
Ondersteuningsmogelijkheden
Criteria
Open Oproep
Bijdragereglement Stimuleringsfonds voor Architectuur
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Deelregeling Onderzoek en Ontwerp

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2017. U leest nu de tekst die gold op -.
Deelregeling Onderzoek en Ontwerp
Het Stimuleringsfonds voor Architectuur heeft naast de bijdragereglement twee deelregelingen opgesteld die per heden ingaan. Hieronder is de deelregeling Onderzoek en Ontwerp weergegeven. Het Ministerie van OCW heeft per brief met kenmerk DK/I&I/113462 ingestemd met deze regeling.
Doel
Een van de twee kerntaken van het fonds is het bevorderen van een excellente vakontwikkeling. Continue ontwikkeling van de ontwerpende disciplines is een voorwaarde voor het versterken van de positie van het ontwerp in de dagelijkse praktijk en draagt bij aan een hoogwaardige ruimtelijke inrichting op alle schaalniveaus. Voor ontwerpend onderzoek en voor meer theoretisch en analyserend, ontwerp gerelateerd onderzoek zijn de mogelijkheden beperkt. Daarom ziet het SfA het als een hoge prioriteit om innovatieve initiatieven op dit terrein te ondersteunen.
In 2009 treedt de deelregeling Onderzoek en Ontwerp in werking, waarvoor jaarlijks een bedrag van 500.000,– euro geoormerkt is.
Ondersteuningsmogelijkheden
Aanvragen kunnen worden ingediend in de categorie Onderzoek en Ontwerp.
De projecten hebben betrekking op actuele of toekomstige ruimtelijke vraagstukken. Ze zijn gericht op het ontwerpend verkennen van nieuwe programma’s en condities – gerelateerd aan ontwerp – op gebied van interieur, architectuur, stedenbouw, landschapsarchitectuur of combinaties hiervan.
Een aanvraag kan betrekking hebben op een projectsubsidie of een startsubsidie. Aanvragen kunnen vier maal per jaar worden ingediend en worden beoordeeld door de Adviescommissie projectsubsidies Architectuur. Voor het aanvragen zijn formulieren te downloaden vanaf www.archfonds.nl.
Criteria
Criteria om voor een projectsubsidie in aanmerking te komen:
Het project heeft betrekking op een actuele of toekomstige ruimtelijke opgave;
en/of het stimuleert door zijn uitzonderlijke karakter naar verwachting nieuwe ontwikkelingen op het gebied van het ruimtelijke ontwerp en/of de ruimtelijke inrichting;
en/of het stelt gangbare inzichten en werkwijzen ter discussie;
Een multidisciplinaire aanpak en samenwerking met verschillende partijen strekt tot aanbeveling;
Het beoogde resultaat omvat een toevoeging aan de bestaande theorie en/of praktijk.
Criteria om voor een startsubsidie in aanmerking te komen:
Een voorstel omvat minimaal een heldere, beknopte omschrijving van:
de vraagstelling;
het schaalniveau of de schaalniveaus waarop het onderzoek zich richt;
de onderzoeksaanpak;
de betrokken disciplines;
de opleiding, achtergrond en ervaring van degenen die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van het onderzoek;
de wijze waarop de resultaten bekend worden gemaakt.
Open Oproep
Het SfA doet enkele keren per jaar een open oproep om aanvragen in te dienen die betrekking hebben op specifieke ruimtelijke vraagstukken. In de open oproep wordt de opgave omschreven, evenals het te verlenen bedrag om een voorstel uit te werken, het totale beschikbare bedrag, de gevolgde procedure en de wijze waarop en door wie de voorstellen worden beoordeeld. De Open Oproepen worden minimaal vier weken voor een sluitingsdatum bekend gemaakt op de website van het SfA en door middel van de digitale nieuwsbrief.
Wanneer het geoormerkte bedrag voor de deelregeling Ontwerp en Onderzoek niet volledig is aangewend komt het jaarlijks per 15 oktober te vervallen.
Bijdragereglement Stimuleringsfonds voor Architectuur van Deelregeling Onderzoek en Ontwerp">
Bijdragereglement Stimuleringsfonds voor Architectuur
Het SfA kent een Bijdragereglement dat van toepassing is op het aanvragen, beoordelen, verlenen en vaststellen van een financiële bijdrage voor een project. Het Bijdragereglement is ook van toepassing op de verstrekking van een financiële bijdrage in het kader van deze deelregeling. Het bijdragereglement is te downloaden vanaf www.archfonds.nl.