Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1. Begripsbepaling
Artikel 2. Toepassing Bijdragereglement
Artikel 3. Reikwijdte
Artikel 4. Doelstelling Deelregeling Meerjarige Programma’s Architectuur, Vormgeving en E-cultuur
Artikel 5. Subsidieperiode
Artikel 6. Aanvraagprocedure
Artikel 7. Weigeringsgronden
Artikel 8. Drempelnorm
Artikel 9. Beoordelingscriteria basissubsidie programma
Artikel 10. Toeslagen op het basissubsidie
Artikel 11. Beperkingen in ondersteuningsmogelijkheden
Artikel 12. Advies voorafgaand aan subsidieverlening
Artikel 13. Inwerkingtreding
Artikel 14. Citeertitel
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Deelregeling Meerjarige Programma's Architectuur, Vormgeving en E-cultuur

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Ook bekend als:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2017. U leest nu de tekst die gold op -.
Besluit van het bestuur van de Stichting Stimuleringsfonds voor Architectuur van 18 oktober 2011, tot vaststelling van een deelregeling, houdende regels voor het verstrekken van subsidies gericht op meerjarige activiteitenprogramma’s van instellingen, waarvan het werkterrein ligt binnen de sectoren architectuur, vormgeving en e-cultuur (Deelregeling Meerjarige Programma’s Architectuur, Vormgeving en E-cultuur)
Het bestuur van de stichting Stimuleringsfonds voor Architectuur,
Gelet op artikel 10, vierde lid, van de Wet op het specifiek cultuurbeleid;
Na goedkeuring van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;
Besluit:
Artikel 1. Begripsbepaling
In deze deelregeling wordt verstaan onder:
bestuur: het bestuur van de Stichting Stimuleringsfonds voor Architectuur, en
Bijdragereglement: Bijdragereglement Stimuleringsfonds voor Architectuur .
cofinanciering: bijdragen van derden, waaronder bijdragen van private partijen bijvoorbeeld in de vorm van deelname of sponsoring en bijdragen van publieke partijen zoals provincie, gemeente en andere bestuursorganen.
1.
Het bestuur kan op grond van dit reglement programmasubsidies verstrekken.
2.
De bepalingen in het Bijdragereglement die betrekking hebben op projecten zijn van overeenkomstige toepassing op de verstrekking van programmasubsidies op grond van dit deelreglement.
Artikel 4. Doelstelling Deelregeling Meerjarige Programma’s Architectuur, Vormgeving en E-cultuur
Met deze deelregeling worden subsidies verstrekt voor programma’s die zich qua inhoud, opzet en uitvoering onderscheiden van het bestaande (inter)nationale aanbod, door het innovatieve en/of voorbeeldstellende karakter. Een programma is een aantal, qua vorm en inhoud met elkaar samenhangende activiteiten. Programma’s richten zich op innovatie, onderzoek, research & development, opdrachtgeverschap en publieksactiviteiten.
1.
Subsidie wordt verstrekt voor een periode van twee jaar.
2.
Op basis van deze regeling kan subsidie worden verstrekt voor de periode 2013–2014 en voor de periode 2015–2016.
1.
Subsidie wordt op aanvraag verleend.
2.
Het bestuur maakt op de internetsite van het SfA ten minste twee termijnen bekend waarbinnen subsidieaanvragen op grond van deze regeling kunnen worden ingediend.
3.
De subsidieaanvraag wordt ingediend op een door het bestuur vastgesteld formulier dat verkrijgbaar is via de website van de stichting Stimuleringsfonds voor Architectuur.
1.
Subsidie wordt in ieder geval geweigerd, indien voor de activiteiten waarvoor op grond van deze regeling subsidie wordt aangevraagd, aan de aanvrager subsidie is of zal worden verleend op grond van:
a. de Regeling op het specifiek cultuurbeleid ;
b. Deelregeling meerjarige activiteitensubsidies Fonds Podiumkunsten 2013–2016 ;
c. Deelregeling meerjarige activiteitensubsidies Fonds voor Cultuurparticipatie 2013–2016 ;
d. Regeling meerjarige subsidies Nederlands Letterenfonds 2013–2016;
e. Deelreglement Filmactiviteiten van de Stichting Nederlands Fonds voor de Film ;
2.
Het bestuur kan subsidie weigeren:
a. als de aanvrager in de voorgaande twee jaar niet heeft voldaan aan een of meer voorwaarden of verplichtingen, waaronder in elk geval ook vallen het juist en tijdig afronden van de gesubsidieerde activiteiten, het tijdig melden van relevante veranderingen in de uitvoering en het juist en tijdig verantwoorden van de activiteiten van door de minister van Onderwijs Cultuur en Wetenschap of het fonds verleende subsidie;
b. als de aanvrager niet voldoet aan de voor de betreffende instelling gebruikelijke normen met betrekking tot good governance op het terrein van goed bestuur, adequaat toezicht en transparante verantwoording;
c. als de aanvraag niet aan het bepaalde in deze regeling voldoet.
Artikel 8. Drempelnorm
De adviescommissie neemt alleen een aanvraag in behandeling indien:
1. De aanvrager een culturele instelling is die minimaal drie jaar actief is en die een samenhangend en hoogwaardig programma heeft uitgevoerd op het gebied van architectuur, vormgeving of e-cultuur;
2. Over de afgelopen drie jaar de instelling 20% cofinanciering heeft gegenereerd op de projectkosten of activiteitslasten;
3. Een aanvrager die één van de beide drempelnormen uit het eerste lid niet haalt, kan desondanks wel een aanvraag indienen, maar dient in zijn aanvraag aannemelijk te maken dat hij daaraan met ingang van 2013 wel zal voldoen. Het bestuur kan bijkomende eisen stellen aan de inhoud van de aanvraag.
Artikel 9. Beoordelingscriteria basissubsidie programma
Een aanvraag voor een programma wordt getoetst op:
1. De in het verleden behaalde resultaten. De adviescommissie toetst deze resultaten op basis van haar waardering van de volgende onderwerpen:
1. kwaliteit: in hoeverre zijn de activiteiten van de instelling in de afgelopen drie jaar qua inhoud, opzet en uitvoering onderscheidend geweest ten opzichte van het bestaande (inter)nationale aanbod;
2. pluriformiteit: in hoeverre heeft de instelling in de afgelopen drie jaar een onderscheidende positie ingenomen in de wijze waarop de disciplines architectuur, vormgeving en e-cultuur onder de aandacht zijn gebracht;
3. platform: in hoeverre hebben de activiteiten in de afgelopen drie jaar een betekenisvolle rol gespeeld in het samenspel van talentontwikkeling, onderzoek, innovatie, het genereren van publiciteit, het bij elkaar brengen van relevante disciplines en partners tot en met de implementatie.
2. Het activiteitenprogramma wordt door de commissie getoetst op:
1. de mate waarin het programma zich qua inhoud, opzet en uitvoering onderscheidt van het bestaande (inter)nationale aanbod;
2. de verwachting van een excellente uitvoering;
3. de mate van maatschappelijk draagvlak, die ondermeer blijkt uit samenwerking met andere partijen;
4. het ondernemerschap, dat ondermeer tot uiting komt in de mate van cofinanciering;
5. de aanwezigheid van financiële bijdragen van gemeente of provincie;
6. de mate waarin het programma een betekenisvolle relatie legt tussen de ontwerpdiscipline(s) en actuele maatschappelijke vraagstukken;
7. de geografische spreiding van de activiteiten.
Artikel 10. Toeslagen op het basissubsidie
De commissie kan een of meerdere toeslagen toekennen voor excellent uitgewerkte, innovatieve activiteiten, die expliciet gericht zijn op:
a. talentontwikkeling;
b. publieksbereik;
c. bevorderen van goed opdrachtgeverschap;
d. crosssectorale en multidisciplinaire samenwerking;
e. internationale uitwisseling.
1. instellingen die op basis van deze regeling subsidie ontvangen, kunnen in de genoemde periode geen aanspraak maken op subsidies uit de andere deelregelingen van het SfA;
2. het basissubsidie kan nooit hoger zijn dan € 500.000 per jaar;
3. een toeslag bedraagt maximaal € 50.000 per thema, per subsidieperiode;
4. er moet sprake zijn van een minimale dekking van 20% op de projectkosten door cofinanciering.
Artikel 12. Advies voorafgaand aan subsidieverlening
Het bestuur beslist over de subsidieverlening op basis van het advies van een door het bestuur in te stellen Adviescommissie Meerjarige Programma’s Architectuur, Vormgeving en E-cultuur.
Artikel 13. Inwerkingtreding
Deze deelregeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin deze wordt geplaatst.
Artikel 14. Citeertitel
Deze deelregeling wordt aangehaald als: Deelregeling Meerjarige Programma’s Architectuur, Vormgeving en E-cultuur.
Deze deelregeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.
Het bestuur van de stichting Stimuleringsfonds voor Architectuur,
voorzitter.