Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ Paragraaf 1. : Algemene bepalingen
+ Paragraaf 2. : Procedure
+ Paragraaf 3. : meerjarige talentontwikkelingsubsidie
+ Paragraaf 4. : manifestatiesubsidie
+ Paragraaf 5. : Verplichtingen en verantwoording
+ Paragraaf 6. : Overige bepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Deelregeling meerjarige activiteitensubsidies Fonds voor Cultuurparticipatie 2013-2016

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2018. U leest nu de tekst die gold op -.
Deelregeling meerjarige activiteitensubsidies Fonds voor Cultuurparticipatie 2013?2016
Het bestuur van het Fonds voor Cultuurparticipatie,
Gelet op artikel 10 lid 4 van de Wet op het specifiek cultuurbeleid;
Besluit:
Artikel 1.1. Definities
In deze regeling wordt verstaan onder:
Bestuur: de raad van bestuur van de stichting Fonds voor Cultuurparticipatie;
Fonds voor Cultuurparticipatie: de stichting Fonds voor Cultuurparticipatie;
Nederland: het land Nederland inclusief de openbare lichamen Bonaire, St. Eustatius en Saba;
Amateurkunst: het actief beoefenen van kunst, uit passie, liefhebberij of engagement, zonder daarmee primair in het levensonderhoud te willen voorzien, inclusief sociaal-artistieke activiteiten;
Amateurkunstenaar: persoon die bezig is met actieve kunstoefening uit passie, liefhebberij of engagement, zonder daarmee primair in het levensonderhoud te willen voorzien;
Jong talent: amateurkunstenaar in de leeftijd van 8 tot 24 jaar die over voldoende potentieel beschikt om voor deelname aan het kunstvakonderwijs in aanmerking te komen;
Talentontwikkeling: activiteiten gericht op de identificatie, selectie, begeleiding en ontwikkeling van jong talent ter voorbereiding op eventuele deelname aan het kunstvakonderwijs, of, daar waar het kunstvakonderwijs geen aanbod heeft, activiteiten als onderdeel van een alternatieve opleidingsroute;
Presentatiemogelijkheden: activiteiten waarbij jong talent met het oog op zijn ontwikkeling de gelegenheid wordt geboden samen te werken aan het uitvoeren van producties en presentaties en daarbij professionele begeleiding te ontvangen;
Wedstrijd: een competitie gericht op jong talent waarbij het wedstrijdelement het verbindende element tussen de activiteiten, waaronder podiumpresentatie en begeleiding, vormt;
Manifestatie: reeks van onderling samenhangende activiteiten gericht op presentatie, kennisontwikkeling en deskundigheidsbevordering die merendeels gedurende een in de tijd beperkte periode worden georganiseerd onder een gemeenschappelijke noemer.
Artikel 1.2. Doel
Het bestuur kan meerjarige activiteitensubsidies verstrekken voor talentontwikkeling in de vorm van presentatiemogelijkheden en wedstrijden inclusief begeleiding voor amateurs, en manifestaties die bijdragen aan excellentie en vakmanschap binnen de amateurkunst.
1.
Subsidie wordt verstrekt voor een periode van twee jaar.
2.
Op basis van deze regeling kan subsidie worden verstrekt voor de periode 2013?2014 en voor de periode 2015–2016.
3.
Een instelling kan alleen subsidie voor de periode 2015?2016 ontvangen, indien de instelling een subsidie heeft ontvangen voor de periode 2013?2014 op basis van deze regeling.
1.
Voor de periode 2013–2016 is per kalenderjaar het volgende bedrag beschikbaar voor het verstrekken van subsidies voor talentontwikkeling als bedoeld in paragraaf 3 van deze regeling:  2.500.000,00.
2.
Voor de periode 2013?2016 is per kalenderjaar het volgende bedrag beschikbaar voor het verstrekken van subsidies voor manifestaties als bedoeld in paragraaf 4 van deze regeling:  500.000,00.
3.
De in het eerste en tweede lid genoemde bedragen gelden als subsidieplafond. Het bestuur kan eerder vastgestelde subsidieplafonds verhogen of verlagen.
4.
Een besluit tot het vaststellen, verhogen of verlagen van een subsidieplafond wordt bekendgemaakt via de website van het Fonds voor Cultuurparticipatie.
1.
Subsidie wordt in ieder geval geweigerd, indien voor de activiteiten waarvoor op grond van deze regeling subsidie wordt aangevraagd, aan de aanvrager subsidie is of zal worden verleend op grond van:
a) de Regeling op het specifiek cultuurbeleid ;
b) deelregeling meerjarige activiteitensubsidies Fonds Podiumkunsten 2013?2016;
c) deelregeling Meerjarige Programmas Architectuur, Vormgeving en E-cultuur;
d) regeling meerjarige subsidies Nederlands Letterenfonds 2013?2016.
e) deelregelement filmactiviteiten van de stichting Nederlands fonds voor de film
2.
Het bestuur kan subsidie weigeren:
a) als de aanvraag onvoldoende concreet is met betrekking tot de uit te voeren activiteiten;
b) als de aanvrager geen rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid is;
c) als de aanvrager in de voorgaande twee jaar niet heeft voldaan aan een of meer aan een subsidie verbonden voorwaarden of verplichtingen, waaronder in elk geval ook vallen het juist en tijdig afronden van de gesubsidieerde activiteiten, het tijdig melden van relevante veranderingen in de uitvoering en het juist en tijdig verantwoorden van de activiteiten;
d) als de aanvrager niet voldoet aan de voor de betreffende instelling gebruikelijke normen met betrekking tot good governance op het terrein van goed bestuur, adequaat toezicht en transparante verantwoording;
e) als de aanvraag niet aan het bepaalde in deze regeling voldoet;
f) als de aanvraag primair gericht is op activiteiten die plaatsvinden binnen het basisonderwijs, voortgezet of hoger onderwijs, inclusief de vooropleidingen voor het kunstvakonderwijs,
g) als de aanvraag gericht is op activiteiten die kunnen worden aangemerkt als reguliere activiteiten van lokale centra voor de kunsten, muziekscholen en provinciale ondersteuningsinstellingen voor kunst en cultuur.
Artikel 1.6. Beperking
Instellingen die op basis van deze regeling subsidie ontvangen, kunnen voor de activiteiten waarop die subsidie betrekking heeft, in de periode waarop die subsidie betrekking heeft geen aanspraak maken op subsidie voor deze activiteiten op basis van andere deelregelingen van het Fonds voor Cultuurparticipatie.
1.
Als er sprake is of zal zijn van een juridische fusie tussen twee of meer instellingen wordt bij het bepalen of de aanvraag voldoet aan het bepaalde in deze regeling uitgegaan van het totaal van de individuele prestaties.
2.
Aan de subsidieverlening kunnen verplichtingen worden verbonden met betrekking tot de termijn waarbinnen het in de aanvraag opgenomen voornemen tot fusie gerealiseerd moet zijn.
1.
Een aanvraag voor subsidie als bedoeld in paragraaf 3 of 4 van deze regeling wordt in beginsel digitaal ingediend via de website van het fonds met behulp van een door het bestuur opgesteld formulier voor de betreffende periode.
2.
Een aanvraag wordt alleen in behandeling genomen als het volledig ingevulde aanvraagformulier tijdig is ontvangen door het Fonds voor Cultuurparticipatie en vergezeld gaat van de gevraagde bijlagen zoals op het formulier gemeld.
1.
Aanvragen voor de periode 2013?2014 dienen uiterlijk 1 maart 2012 om 17:00 uur te zijn ontvangen.
2.
Aanvragen voor de periode 2015?2016 dienen, met in achtneming van het bepaalde in artikel 1.3 lid 3,u iterlijk 1 mei 2014 om 17:00 uur te zijn ontvangen.
3.
Het bestuur kan voor de periode 2015?2016 een vereenvoudigde indienings- en beoordelingsprocedure hanteren.
1.
Aanvragen die voldoen aan de vereisten om voor subsidie in aanmerking te komen worden voor advies voorgelegd aan een adviescommissie.
2.
De ingediende aanvragen worden beoordeeld binnen de categorie zoals bedoeld in paragraaf drie en vier van deze regeling waarbinnen zij vallen.
3.
De adviescommissie beoordeelt de aanvragen aan de hand van de criteria in deze regeling.
4.
De adviescommissie adviseert over de subsidiehoogte met in achtneming van het bepaalde in deze regeling.
1.
De subsidie voor talentontwikkeling als bedoeld in paragraaf 3 bedraagt ten minste  62.500 per jaar en maximaal 500.000 per jaar.
2.
De subsidie voor manifestaties als bedoeld in paragraaf 4 bedraagt ten minste  62.500 per jaar en maximaal  200.000 per jaar.
3.
De subsidie van het Fonds voor Cultuurparticipatie bedraagt niet meer dan 50% van de totale baten. Behoudens uitzonderlijke gevallen.
1.
Aanvragen die aan de voorwaarden voldoen om voor subsidie in aanmerking te komen worden onderverdeeld in:
A: honoreren;
B: honoreren voor zover het budget dat toelaat; en
C: niet honoreren.
2.
Als een subsidieplafond ontoereikend is om alle aanvragen met het advies honoreren voor zover het budget dat toelaat te honoreren, worden de aanvragen in een rangorde geplaatst op basis van de van toepassing zijnde criteria.
3.
Het bestuur honoreert eerst de aanvragen met het advies honoreren. Vervolgens worden de aanvragen met het advies honoreren voor zover het budget dat toelaat gehonoreerd in volgorde van de rangorde. Het bestuur verdeelt het beschikbare budget volgens de rangorde, waarbij aanvragen worden toegewezen of gedeeltelijk toegewezen totdat het van toepassing zijnde subsidieplafond is bereikt. De resterende aanvragen worden afgewezen.
4.
Indien het bestuur een subsidieplafond verhoogt, wordt eerst het subsidie van een aanvraag die wegens ontoereikendheid van het budget gedeeltelijk was toegewezen alsnog verhoogd tot het geadviseerde bedrag. Vervolgens wordt steeds de eerstvolgende aanvraag toegewezen totdat het subsidieplafond is bereikt.
1.
Het bestuur informeert de aanvrager binnen 22 weken na de uiterlijke indiendatum schriftelijk over zijn besluit. Als voor de motivering van het besluit wordt verwezen naar een over de aanvraag uitgebracht advies wordt de tekst van het advies aan de aanvrager toegezonden.
2.
Als het besluit samenhangt met een subsidiebeslissing van een ander bestuursorgaan, dan kan het bestuur een ontbindende of opschortende voorwaarde in het besluit opnemen.
Artikel 3.1. Wie kan aanvragen
Een aanvraag voor een meerjarige talentontwikkelingssubsidie kan uitsluitend worden gedaan door een instelling met rechtspersoonlijkheid die primair gericht is op talentontwikkeling in de amateurkunst en minimaal drie jaar als zodanig actief is.
Artikel 3.2. Waarvoor kan worden aangevraagd
Een aanvraag voor meerjarige subsidie kan worden ingediend voor het organiseren van:
presentatiemogelijkheden voor jonge talentvolle amateurs die van zodanig hoogstaand niveau zijn dat hiermee een adequate voorbereiding op eventuele deelname aan het kunstvakonderwijs of een professionele loopbaan in de kunsten en de daaraan voorafgaande keuze wordt geboden;
wedstrijden in combinatie met een begeleidingstraject voor jonge talentvolle amateurs.
1.
Een aanvragende instelling dient te kunnen aantonen dat in de jaren 2009, 2010 en 2011 de activiteiten van de instelling deelnemers hebben getrokken uit ten minste vier provincies of zijn uitgevoerd in ten minste vier provincies.
2.
Een aanvrager die de drempelnorm uit het eerste lid niet haalt, kan desondanks wel een aanvraag indienen, maar dient in zijn aanvraag aannemelijk te maken dat hij daaraan met ingang van 2013 wel zal voldoen. Het bestuur kan bijkomende eisen stellen aan de inhoud van de aanvraag.
3.
Een aanvrager zendt complete activiteitenoverzichten, deelnemerslijsten en jaarrekeningen over de jaren 2009, 2010 en 2011 mee bij zijn aanvraag, tenzij deze al in het bezit zijn van het Fonds voor Cultuurparticipatie. De jaarrekening 2011 mag worden nagezonden, mits deze uiterlijk voor 1 april 2012 is ontvangen.
4.
Als een aanvrager geen jaarrekening kan overleggen over enig jaar dient hij een vergelijkbare opgave in. Het bestuur kan nadere eisen aan deze opgave stellen.
Artikel 3.4. Beoordeling
Aanvragen worden beoordeeld aan de hand van de volgende criteria:
a. artistieke en inhoudelijke kwaliteit:
b. ondernemerschap en samenwerking;
c. geografische spreiding in Nederland;
e. pluriformiteit
f. aandacht voor monitoring en evaluatie van de activiteiten;
g. aanwezigheid financiële bijdrage van provincie of gemeente;
Artikel 4.1. Wie kan aanvragen
Een aanvraag voor een meerjarige manifestatiesubsidie kan uitsluitend worden gedaan door een instelling met rechtspersoonlijkheid die primair gericht is op het organiseren van activiteiten binnen de amateurkunstdiscipline waarop de manifestatie zich richt.
Artikel 4.2. Waarvoor kan worden aangevraagd
Een aanvraag voor meerjarige subsidie kan worden ingediend voor het organiseren van maximaal twee edities van een in Nederland georganiseerde (inter)nationale manifestatie die bijdraagt aan de ontwikkeling van de amateurkunst in Nederland.
1.
Een aanvrager die in aanmerking wil komen voor een meerjarige subsidie dient te kunnen aantonen dat hij minimaal drie edities van de betreffende manifestatie heeft georganiseerd.
2.
Een aanvrager zendt complete programmagegevens en jaarrekeningen over de jaren 2009, 2010 en 2011 mee bij zijn aanvraag, tenzij deze al in het bezit zijn van het Fonds voor Cultuurparticipatie. De jaarrekening 2011 mag worden nagezonden, mits deze uiterlijk 1 april 2012 is ontvangen.
3.
Als een aanvrager geen jaarrekening kan overleggen over enig jaar dient hij een vergelijkbaar opgave in. Het bestuur kan nadere eisen aan deze opgave stellen.
Artikel 4.4. Beoordeling
Aanvragen worden beoordeeld aan de hand van de volgende criteria:
a. artistiek en inhoudelijke kwaliteit:
b. ondernemerschap;
c. geografische spreiding in Nederland;
d. pluriformiteit
e. aandacht voor monitoring en evaluatie van de activiteiten;
f. aanwezigheid financiële bijdrage van provincie of gemeente;
1.
De subsidieontvanger meldt onverwijld aan het bestuur als:
a. de activiteiten waarvoor subsidie is verstrekt niet of niet geheel zullen doorgaan;
b. niet geheel aan de aan het subsidie verbonden verplichtingen zal worden voldaan; of
c. er aanzienlijke artistieke of zakelijke wijzigingen zijn ten opzichte van het plan op basis waarvan subsidie is verstrekt.
2.
Het bestuur kan bij beschikking andere dan de in het eerste en tweede lid opgenomen verplichtingen aan het subsidie verbinden.
1.
De subsidieontvanger stuurt jaarlijks voor 1 april een verantwoording in van de uitgevoerde activiteiten in het vorige kalenderjaar.
2.
De verantwoording omvat een inhoudelijk en een financieel deel. De inhoudelijke verantwoording bestaat uit een verslag over de verrichte activiteiten waarmee kan worden aangetoond dat de gesubsidieerde activiteiten volgens plan hebben plaatsgevonden.
3.
De financiële verantwoording sluit aan op de ingediende begroting en gaat vergezeld van een verklaring omtrent de getrouwheid en de rechtmatigheid afgegeven door een accountant als bedoeld in artikel 393, eerste lid, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. De verklaring dient te zijn opgesteld overeenkomstig een door het bestuur vast te stellen protocol. Titel 9 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, met uitzondering van de afdelingen 1, 7, 11, 12, 14 en 15, is van toepassing op de financiële verantwoording, met dien verstande dat de winst- en verliesrekening wordt vervangen door een exploitatierekening.
4.
Het bestuur kan nadere voorwaarden aan de inrichting van de verantwoording stellen.
5.
De subsidieontvanger werkt mee dan wel draagt er zorg voor dat de accountant meewerkt aan onderzoeken naar de door de accountant verrichte (controle)werkzaamheden door een door het bestuur aan te wijzen partij. De daaraan voor de subsidieontvanger verbonden kosten komen voor zijn rekening.
1.
Het bestuur stelt het subsidie vast na ontvangst van de complete verantwoording over de subsidieperiode.
2.
Als de activiteiten volgens plan zijn uitgevoerd en is voldaan aan alle aan het subsidie verbonden verplichtingen stelt het bestuur het subsidie binnen 22 weken overeenkomstig de verlening vast.
Artikel 6.1. Begrotingsvoorbehoud
Subsidie wordt verleend onder voorbehoud van verstrekking van de bijbehorende middelen door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
1.
Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.
2.
Deze regeling vervalt met ingang van 1 januari 2018. Op bezwaar- en beroepsprocedures die op dat moment nog niet zijn afgerond, blijft het bepaalde in deze regeling van overeenkomstige toepassing.
Artikel 6.3. Citeertitel
Deze regeling wordt aangehaald als: Deelregeling meerjarige activiteitensubsidies Fonds voor Cultuurparticipatie 2013?2016.
Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.
Het bestuur van het Fonds voor Cultuurparticipatie,
directeur/voorzitter Raad van Bestuur.