{**}
Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1. Begripsbepalingen
Artikel 2. Doel
Artikel 3. Aanvraag
Artikel 4. Aanvrager
Artikel 5. Subsidievereisten
Artikel 6. Beslissing op de aanvraag tot subsidieverlening
Artikel 7. Subsidieverplichtingen
Artikel 8. Voorschotten
Artikel 9. Vaststelling van de subsidie
Artikel 10. Inwerkingtreding en overgangsrecht
Artikel 11. Citeertitel
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Deelregeling Kleinschalige Podia van het Nederlands Fonds voor de Podiumkunsten+ 2009-2010

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2011. U leest nu de tekst die gold op -.
Deelregeling Kleinschalige podia van het Nederlands Fonds voor Podiumkunsten+ 2009–2010
Het bestuur van het Nederlands Fonds voor de Podiumkunsten+,
Gelet op artikel 10 lid 4 van de Wet op het specifieke cultuurbeleid, met goedkeuring van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;
Besluit:
Artikel 1. Begripsbepalingen
In deze regeling wordt verstaan onder:
a. Fonds: Het Nederlands Fonds voor de Podiumkunsten+. Het Fonds is een stichting als bedoeld in artikel 9 van de Wet op het Specifiek Cultuurbeleid.
b. Bestuur van het Fonds: de Raad van Bestuur van het Fonds, als bedoeld in artikel 5 van de statuten van het Fonds.
c.
een faciliteit bestemd voor de presentatie van podiumkunsten, of
een organisatie/vereniging zonder winstoogmerk, niet zijnde een podiumkunstaanbieder of impresario, die met regelmaat openbaar toegankelijke voorstellingen op het gebied van podiumkunsten programmeert of doet programmeren.
d. een muziekpodium: een podium dat op grond van de Regeling Kleinschalige Podia 2006–2008 subsidie heeft ontvangen voor het realiseren van kleinschalig en risicovol aanbod in de muziek.
Artikel 2. Doel
Het bestuur van het Fonds kan voor de periode 2009–2010 op aanvraag van een muziekpodium een projectsubsidie verlenen voor de duur van 2 jaar voor het voorzetten van de reguliere programmering van kleinschalig muziekaanbod en risicovolle programmering.
1.
Aanvragen voor subsidie worden alleen in behandeling genomen, indien zij worden ingediend met gebruikmaking van een daartoe bestemd en volledig ingevuld aanvraagformulier. Het aanvraagformulier is verzonden aan de aanvragers.
2.
Aanvragen dienden voor 10 oktober 2008 te worden ingediend.
3.
Aanvragen die na deze indieningstermijn bij het fonds binnenkomen, worden afgewezen.
4.
Het Fonds kan, indien de aanvraag daartoe aanleiding geeft, de aanvrager om nadere informatie verzoeken.
5.
De aanvrager is verantwoordelijk voor een juiste en volledige informatieverstrekking op grond waarvan het bestuur van het Fonds redelijkerwijs tot een besluit kan komen.
Artikel 4. Aanvrager
Een aanvraag kan slechts worden gedaan door muziekpodia die in de periode 2008 subsidie ontvingen op grond van de Regeling Kleinschalige Podia 2006–2008 .
1.
Een podium voor kamermuziek dient om voor subsidie in aanmerking te komen tenminste vier concerten per jaar te organiseren.
2.
Een podium voor jazz en geïmproviseerde muziek dient om voor subsidie in aanmerking te komen tenminste zes concerten per jaar te organiseren.
3.
Een podium voor hedendaagse muziek dient om voor subsidie in aanmerking te komen tenminste zes concerten per jaar te organiseren.
4.
Het podium, dat subsidie ontving op grond van de Regeling Kleinschalige Podia 2006–2008 , dient in de jaren 2009–2010 een in omvang met 2008 vergelijkbaar minimum aantal concerten/voorstellingen te programmeren.
1.
Het bestuur van het Fonds beslist uiterlijk binnen 13 weken, gerekend vanaf de uiterste indieningsdatum, op de aanvragen.
2.
Het bestuur van het Fonds besluit tot subsidieverlening voor twee jaren, indien de aanvrager heeft aangetoond dat;
is voldaan aan hetgeen is bepaald in artikel 3, 4 en 5;
uit de verwachtte programmering voor 2009 de kwaliteit en kwantiteit van de voorstellingen/concerten voldoende blijkt.
3.
Het bestuur van het Fonds kan de aanvraag (gedeeltelijk) weigeren.
4.
Het subsidiebedrag voor de jaren 2009–2010 is gelijk aan het subsidiebedrag dat het desbetreffende muziekpodium van het Fonds ontving in 2008.
5.
Het vorige lid geldt niet voor muziekpodia in Noord-Holland. Muziekpodia in Noord-Holland, met uitzondering van de podia in Amsterdam, die subsidie ontvingen op grond van de Regeling Kleinschalige Podia 2006–2008 , ontvangen in de jaren 2009–2010 de helft van deze subsidie.
1.
Vóór 1 maart 2010 dient het podium een verslag in over 2009 en de programmering voor 2010. Het verslag bevat een overzicht van de gerealiseerde voorstellingen/concerten volgens een door het Fonds opgesteld model. Dit model is te verkrijgen via het Fonds of te raadplegen op www.nfpk.nl. Het verslag is goedgekeurd door een daartoe bevoegde functionaris. Indien voldaan is aan de vereisten keurt het bestuur van het Fonds het verslag goed.
2.
De voorstellingen/concerten zijn openbaar toegankelijk en er wordt entree geheven;
3.
Het muziekpodium is verplicht mee te werken aan onderzoeken ten behoeve van een gegevensverzameling over de branche, indien het fonds daarom verzoekt.
4.
Het muziekpodium is verplicht het logo of de naam van het Fonds te plaatsen op alle publiciteitsuitingen die op de gesubsidieerde voorstellingen/concerten betrekking hebben. Het logo van het Fonds is te verkrijgen via de website: www.nfpk.nl
1.
De muziekpodia die een besluit tot subsidieverlening hebben ontvangen voor 2009–2010, waarvan de verantwoording over 2008 is ingediend en de subsidie voor 2008 door het Fonds is vastgesteld, ontvangen een voorschot van 90% van de verleende subsidie voor 2009.
2.
De muziekpodia die in 2009 hebben voldaan aan de aan de subsidie verbonden voorwaarden en verplichtingen ontvangen – na goedkeuring van het jaarverslag als bedoeld in artikel 7 lid 1 – de resterende 10% van de verleende subsidie voor 2009.
3.
De muziekpodia die gedurende de looptijd van de regeling hebben voldaan aan de aan de subsidie verbonden voorwaarden en verplichtingen ontvangen – na goedkeuring van het jaarverslag als bedoeld in artikel 7 lid 1 – een voorschot van 90% van de verleende subsidie voor 2010.
1.
Vóór 1 maart 2011 dient het podium een aanvraag in tot vaststelling van de subsidie. De aanvraag bevat een overzicht van de gerealiseerde voorstellingen/concerten volgens een door het Fonds opgesteld model. Dit model is te verkrijgen via het Fonds of te raadplegen op www.nfpk.nl.
2.
Uiterlijk 13 weken na ontvangst van de aanvraag stelt het bestuur van het Fonds de subsidie vast.
3.
Het bestuur van het Fonds kan de subsidie proportioneel lager vaststellen, indien de door het muziekpodium gerealiseerde voorstellingen/concerten kwalitatief of kwantitatief onvoldoende zijn.
4.
Binnen drie weken na het besluit tot subsidievaststelling wordt de subsidie onder verrekening van eventueel reeds betaalde voorschotten per bank/giro uitbetaald.
1.
Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst, is van toepassing op activiteiten die plaatsvinden in de periode van 1 januari 2009 tot en met 31 december 2010 en werkt terug tot en met 1 oktober 2008.
2.
Op bestaande subsidierelaties die tot stand zijn gekomen op basis van de Regeling Kleinschalige Podia 2006–2008 is, na intrekking van die regeling, deze regeling van overeenkomstige toepassing.
Artikel 11. Citeertitel
Deze regeling wordt aangehaald als: Deelregeling Kleinschalige Podia van het Nederlands Fonds voor de Podiumkunsten+ 2009–2010.
Het
bestuur van het Nederlands Fonds voor de Podiumkunsten+