{**}
Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Doel
Ondersteuningsmogelijkheden
Indienen aanvraag Jaarprogramma
Indienen aanvraag Jaarprogramma ‘light’
Jaarprogramma overstijgende projecten
Bijdragereglement Stimuleringsfonds voor Architectuur
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Deelregeling Jaarprogramma Architectuurcentrum

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2017. U leest nu de tekst die gold op -.
Deelregeling Jaarprogramma Architectuurcentrum
Het Stimuleringsfonds voor Architectuur heeft naast de bijdragereglement drie deelregelingen opgesteld. Hieronder is de deelregeling Jaarprogramma Architectuurcentrum weergegeven. Het Ministerie van OCW heeft per brief met kenmerk DK/I&I/147873 ingestemd met de regeling.
Doel
Een van de kerntaken van het Stimuleringsfonds voor Architectuur (SfA) is het stimuleren van de publieke belangstelling voor het ruimtelijk ontwerp. De lokale architectuur- en debatcentra spelen met hun activiteiten hierin een belangrijke rol. Jaarlijks organiseren zij vele activiteiten gericht op het betrekken van het lokale of regionale publiek bij actuele ontwerpopgaven.
Het SfA ondersteunt de activiteiten van de centra door middel van de deelregeling Jaarprogramma Architectuurcentra. In 2009 treedt de deelregeling jaarprogramma in werking, waarvoor jaarlijks een bedrag van minimaal 1.000.000,– euro geoormerkt is.
Ondersteuningsmogelijkheden
Aanvragen kunnen eenmaal per jaar voor 1 november worden ingediend. De aanvragen worden beoordeeld door de Adviescommissie Jaarprogramma’s. Voor het aanvragen zijn formulieren te downloaden vanaf www.archfonds.nl.
De aanvraag omvat behalve het aanvraagformulier:
Een jaarplan met een uitwerking van de verschillende activiteiten en een schets van relevante actuele vraagstukken.
Een overzicht van personele gegevens van bestuur en programmaraad.
Eventueel een beleidsplan met daarin: schets van het centrum, de beleidsdoelen voor de komende jaren en de thema’s die leidend zijn voor de activiteiten.
Een inzichtelijke begroting gespecificeerd naar onderdelen.
Informatie over het bereik en draagvlak van het centrum bij het algemene publiek, professionals en het lokale bestuur.
Er kan op twee manieren een aanvraag worden ingediend: voor een volwaardig jaarprogramma of voor een jaarprogramma ‘light’. Daarnaast kunnen architectuurcentra aanvullend op het jaarprogramma een aanvraag doen voor projecten die het jaarprogramma overstijgen.
Indienen aanvraag Jaarprogramma
Een volwaardig jaarprogramma bestaat uit een inhoudelijk samenhangende reeks van (jaarlijks terugkerende) activiteiten die gericht zijn op het lokale en regionale publiek en waarin het debat over stad en landschap centraal staat. Alleen instellingen die statutair hebben vastgelegd dat zij het platform zijn voor stedelijke en landschappelijke vraagstukken (of woorden van soortgelijke strekking) kunnen een aanvraag indienen voor een jaarprogramma.
De activiteiten kunnen zijn debatten, tentoonstellingen, publicaties, lezingenreeks, enzovoorts
Richtlijnen voor de indiening van een jaarprogramma:
de verschillende onderdelen zijn inhoudelijk zodanig uitgewerkt dat de commissie zich er een oordeel over kan vormen.
de activiteiten zijn aansprekend en weten (nieuwe) doelgroepen te bereiken.
het architectuurcentrum heeft een onafhankelijke positie.
samenwerking met andere instellingen en organisaties is een pre.
het programma heeft een op de werkelijkheid gebaseerde begroting: met per onderdeel een aparte uitgewerkte begroting.
er is sprake van cofinanciering.
educatie activiteiten zijn alleen subsidiabel wanneer deze betrekking hebben op actuele ontwerpvraagstukken.
structurele kosten als huisvesting en personeel zijn niet subsidiabel.
Criteria om voor subsidie in aanmerking te komen:
het programma in zijn geheel: samenhang, actualiteit, relevantie, innovatieve aspecten en de uitwerking hiervan in de opzet van het programma.
de inhoudelijke uitwerking van de verschillende onderdelen van het jaarprogramma.
de mate waarin actuele opgaven in de eigen stad of regio het referentiekader vormen voor de verschillende programmaonderdelen.
mate van vernieuwing wat betreft opzet, doelstelling en uitvoering van de activiteiten en de mate waarin daarmee nieuwe doelgroepen worden bereikt.
bereik en inbedding in verschillende netwerken.
mate van cofinanciering.
draagvlak, bereik van het centrum en onafhankelijkheid.
Indienen aanvraag Jaarprogramma ‘light’
Een jaarprogramma ‘light’ bestaat uit een reeks van jaarlijks terugkerende activiteiten en overige kleinschalige projecten die gericht zijn op het lokale en regionale publiek waarin het debat over stad en landschap centraal staat.
De activiteiten kunnen zijn debatten, lezingen, tentoonstellingen, rondleidingen, uitvoering van een programma met betrekking tot de dag van de architectuur en/of monumentendag, filmprogramma, educatieactiviteiten, enzovoort
Voor het jaarprogramma basisactiviteiten kan maximaal € 20.000 subsidie aangevraagd worden. In totaal is voor de honorering van jaarprogramma basisactiviteiten maximaal een bedrag van € 240.000 beschikbaar.
Richtlijnen voor de indiening van jaarprogramma’s basisactiviteiten:
de verschillende onderdelen zijn zodanig uitgewerkt dat de commissie zich een oordeel kan vormen over de wijze waarop het project wordt uitgevoerd.
samenwerking met andere instellingen en organisaties is een pre.
het programma heeft een op de werkelijkheid gebaseerde begroting: met per onderdeel een aparte uitgewerkte begroting.
er is sprake van cofinanciering.
structurele kosten als huisvesting en personeel zijn niet subsidiabel.
Criteria om voor subsidie in aanmerking te komen:
de mate waarin de activiteiten aansporen tot het debat over stad, landschap en ruimtelijke interventies.
het draagvlak en bereik van het centrum.
financiële continuïteit.
inhoudelijke continuïteit.
Aanvragers van een jaarprogramma ‘light’ kunnen maximaal één aanvraag voor een aanvullend project indienen.
Jaarprogramma overstijgende projecten
Aanvullend kan met de aanvraag voor een jaarprogramma een bijdrage worden aangevraagd voor specifieke en omvangrijke projecten. Dit kunnen bijvoorbeeld zijn niet reguliere tentoonstellingen, publicaties, onderzoeken of internationale projecten.
Daarnaast streeft het SfA in de nieuwe beleidsplanperiode naar de kennisontwikkeling en -verspreiding van lokale ‘best practices’. Aanvragen kunnen worden ingediend voor het onderzoeken en publiceren van de innovatieve ontstaansgeschiedenis van voorbeeldstellende op het gebied van architectuur, stedenbouw, landschapsarchitectuur en/of de omgang met cultureel erfgoed die voorbeeldstellend.
Jaarlijks wordt vanuit het budget van de deelregeling Jaarprogramma Architectuurcentrum een bedrag van maximaal € 200.000 geoormerkt voor jaarprogramma overstijgende projecten.
Criteria om voor subsidie in aanmerking te komen:
het project is door vorm, opzet, inhoud en/of bereik uniek en jaarprogramma-overstijgend.
het project heeft betrekking op actuele ruimtelijke vraagstukken.
het project is innovatief in opzet, inhoud of vorm.
het project heeft een voorbeeldstellend karakter.
het project draagt bij aan de (internationale) kennisontwikkeling van het ruimtelijk ontwerp.
een multidisciplinaire aanpak strekt tot aanbeveling.
Bijdragereglement Stimuleringsfonds voor Architectuur van Deelregeling Jaarprogramma Architectuurcentrum">
Bijdragereglement Stimuleringsfonds voor Architectuur
Het SfA heeft een Bijdragereglement dat van toepassing is op het aanvragen, beoordelen, verlenen en vaststellen van een financiële bijdrage voor een project. In het kader van deze deelregeling is het Bijdragereglement van toepassing op de verstrekking van een financiële bijdrage, uitgezonderd artikel 5, eerste en tweede lid, en artikel 8. Het bijdragereglement is te downloaden vanaf www.archfonds.nl.