Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1. Reikwijdte
Artikel 2. Doelstellingen Deelregeling Internationalisering Creatieve Industrie
Artikel 3. Positionering project
Artikel 4. Advies voorafgaand aan subsidieverlening
Artikel 5. Beperkingen in en voorwaarden voor ondersteuningsmogelijkheden
Artikel 6. Inwerkingtreding
Artikel 7. Citeertitel
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Deelregeling Internationalisering Creatieve Industrie

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2017. U leest nu de tekst die gold op -.
Besluit van het Bestuur van de Stichting Stimuleringsfonds Creatieve Industrie tot vaststelling van een deelregeling, houdende regels voor het verstrekken van subsidie ter bevordering van de internationale reputatie en marktverruiming van de Nederlandse creatieve industrie op het gebied van architectuur, vormgeving en e-cultuur
Artikel 1. Reikwijdte
Het Bestuur kan met toepassing van deze deelregeling projectsubsidies verstrekken voor projecten, die bijdragen aan de doelstellingen van de Deelregeling en gericht zijn op het bevorderen van:
a. de internationale reputatie van de creatieve industrie op het gebied van architectuur, vormgeving en e-cultuur, inclusief de subdisciplines mode en gaming, en
b. de samenwerking tussen ontwerpers, makers, producenten en opdrachtgevers, en
c. het cultureel ondernemerschap.
Artikel 2. Doelstellingen Deelregeling Internationalisering Creatieve Industrie
Deze deelregeling is van toepassing op projecten die de kwaliteit van de disciplines architectuur, vormgeving en e-cultuur bevorderen en vanuit een culturele invalshoek hun maatschappelijke en economische meerwaarde vergroten. De projecten dragen door hun excellente kwaliteit bij aan het versterken van de internationale reputatie en het verbeteren van de internationale marktverruiming van de Nederlandse creatieve industrie, of de opbouw van structurele relaties in binnen- en buitenland die deze doelstelling ondersteunen.
1.
Het project moet minstens gericht zijn op een van de volgende punten:
a. het ontwikkelen en profileren van het onderscheidend vermogen van de Nederlandse creatieve industrie om oplossingen aan te reiken voor maatschappelijke en grootstedelijke vraagstukken; daartoe omvat het project een gedegen communicatiestrategie, waarin ten minste beschreven is op welke doelgroepen de activiteiten zich richten en wat het beoogde resultaat is;
b. de bevordering van internationale werkgelegenheid van de Nederlandse creatieve industrie, doordat het project een buitenlandse vraag aan het Nederlandse aanbod koppelt;
c. het opbouwen van een netwerk van duurzame, relevante relaties in binnen- en buitenland, welke zijn gericht op het versterken van de relaties tussen ontwerpers, makers, producenten en opdrachtgevers;
d. het uitvoeren van een verkenning die een bijdrage levert of zal leveren aan de doelstellingen van de regeling. In een dergelijk geval kan het Bestuur bepalen dat het eerste lid van artikel 5 buiten toepassing kan blijven.
2.
Het internationale project omvat een voor- en natraject. Het voortraject bestaat minimaal uit een gedegen voorbereiding in samenwerking met relevante partijen. Het natraject bestaat minimaal uit een evaluatie en terugkoppeling van opgedane kennis en ervaring van internationale activiteiten aan vooraf omschreven relevante doelgroepen.
1.
Het Bestuur beslist over de subsidieverlening op basis van het advies van een door het Bestuur in te stellen adviesorgaan. Dit adviesorgaan betrekt in zijn oordeel de mate waarin het project consistent is in doel, opzet, betrokken deskundigheid, wijze en mate van cofinanciering.
2.
Het Bestuur kan per behandelronde besluiten prioriteiten te benoemen en budgetten daarvoor te oormerken.
Artikel 5. Beperkingen in en voorwaarden voor ondersteuningsmogelijkheden
De volgende beperkingen en voorwaarden gelden:
1. De projecten vinden plaats in of zijn gericht op landen, regio’s, locaties of evenementen die door het Bestuur in het kader van deze Deelregeling zijn of worden aangewezen. Het Bestuur kan bovendien, op basis van de wederzijdse vraag, vooraf thema’s benoemen, waarop de projecten gericht zijn.
2. Subsidie wordt verstrekt ter ondersteuning van ontwerpers, makers, producenten en opdrachtgevers uit de creatieve industrie. Overige partijen, zoals culturele instellingen, kunnen geen subsidie verkrijgen voor hun reguliere activiteiten. Evenals bijvoorbeeld curatoren en bemiddelaars kunnen deze alleen aanspraak maken op subsidie als de activiteiten in dienst staan van het vergroten van de kansen van ontwerpers en makers op de internationale markt.
3. Er is sprake van samenwerking met een lokale partij in het buitenland of structurele samenwerking is het te verwachten resultaat van het project.
Artikel 6. Inwerkingtreding
Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 juni 2013. Indien de Staatscourant waarin deze regeling wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 31 mei 2013, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt zij terug tot en met 1 juni 2013.
Artikel 7. Citeertitel
Deze regeling wordt aangehaald als: Deelregeling Internationalisering Creatieve Industrie.
Deze deelregeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.
De stichting Stimuleringsfonds Creatieve Industrie,
(directeur/bestuurder)