Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1. Begripsbepaling
Artikel 2. Toepassing Bijdragereglement
Artikel 3. Reikwijdte
Artikel 4. Doelstelling Deelregeling Talentontwikkeling Architectuur en Vormgeving
Artikel 5. Aanvraagprocedure
Artikel 6. Beoordelingscriteria
Artikel 7. Beperkingen in ondersteuningsmogelijkheden
Artikel 8. Advies voorafgaand aan subsidieverlening
Artikel 9. Inwerkingtreding
Artikel 10. Citeertitel
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Deelregeling Internationale Projecten Vormgeving

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2017. U leest nu de tekst die gold op -.
Besluit van het bestuur van de Stichting Stimuleringsfonds voor Architectuur van 18 oktober 2011, tot vaststelling van een deelregeling, houdende regels voor het verstrekken van subsidies gericht op het stimuleren van de verdere ontwikkeling van talenten binnen architectuur en vormgeving (Deelregeling Talentontwikkeling Architectuur en Vormgeving)
Het bestuur van de stichting Stimuleringsfonds voor Architectuur,
Gelet op artikel 10, vierde lid, van de Wet op het specifiek cultuurbeleid;
Na goedkeuring van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;
Besluit:
Artikel 1. Begripsbepaling
In deze deelregeling wordt onder verstaan onder:
bestuur: het bestuur van de Stichting Stimuleringsfonds voor Architectuur, en
Bijdragereglement: Bijdragereglement Stimuleringsfonds voor Architectuur .
Artikel 2. Toepassing Bijdragereglement
Het Bijdragereglement is van toepassing op dit deelreglement.
Artikel 3. Reikwijdte
Het bestuur kan op grond van dit reglement projectsubsidies verstrekken.
Artikel 4. Doelstelling Deelregeling Talentontwikkeling Architectuur en Vormgeving
Met deze deelregeling worden projectsubsidies verstrekt voor projecten die gericht zijn op het ondersteunen van een nieuwe generatie ontwerpers bij het ontdekken en verder ontwikkelen van de eigen talenten en professionele vaardigheden.
1.
Subsidie wordt op aanvraag verleend.
2.
Een aanvraag bestaat uit een projectvoorstel en, voor zover van toepassing, een portfolio.
3.
Het bestuur stelt jaarlijks op de internetsite van het SfA ten minste vier termijnen vast waarbinnen subsidieaanvragen op grond van deze regeling kunnen worden ingediend.
4.
De subsidieaanvraag wordt ingediend op een door het bestuur vastgesteld formulier dat verkrijgbaar is via de website van de stichting Stimuleringsfonds voor Architectuur.
1.
De aanvraag wordt getoetst op:
1. in hoeverre het voorstel aansluit bij de doelstelling van deze regeling;
2. de mate waarin het voorstel een bijdrage levert aan de vakbeoefening en/of innovatief is;
3. de mate waarin het project een passend publiek bereikt.
2.
Tot aanbeveling strekt:
a. samenwerking met vakgenoten en/of deskundigen vanuit andere disciplines;
b. het benutten van de aansluiting tussen opleiding en (ontwerp)praktijk;
c. de aandacht voor het registreren tijdens het proces van de opgedane kennis en ervaring;
d. een voorstel dat getuigt van cultureel ondernemerschap.
1. de financiële ondersteuning is een projectsubsidie gericht op de ontwikkeling van talent;
2. de betrokken ontwerpers hebben maximaal vier jaar geleden een opleiding op het gebied van beeldende kunst, vormgeving of bouwkunst/bouwkunde aan een instituut, academie, hogeschool of universiteit afgerond of hebben zich maximaal vier jaar geleden als student uitgeschreven bij een van de genoemde organisaties.
3. de financiële ondersteuning kan niet aangewend worden voor studiekosten of voor kosten in levensonderhoud;
4. personen of instellingen die nog gebruik maken van een startstipendium, werkbudget, studiebeurs, publicatiesubsidie of een andere financiële ondersteuning van het Fonds BKVB kunnen pas een aanvraag indienen bij deze deelregeling als dit project naar tevredenheid is afgerond;
5. indien het subsidiebudget in een ronde niet toereikend is, wordt de voorkeur gegeven aan het ondersteunen van ontwerpers die nog niet eerder door het fonds zijn ondersteund.
6. voor een project kan maximaal € 20.000 worden aangevraagd.
Artikel 8. Advies voorafgaand aan subsidieverlening
Het bestuur beslist over de subsidieverlening mede op basis van het advies van een door het bestuur in te stellen Adviescommissie Talentontwikkeling Architectuur en Vormgeving.
Artikel 9. Inwerkingtreding
Deze deelregeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2012.
Artikel 10. Citeertitel
Deze deelregeling wordt aangehaald als: Deelregeling Internationale Projecten Vormgeving.
Het bestuur van de stichting Stimuleringsfonds voor Architectuur,
voorzitter.