{**}
Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
1. Definities
2. Doel
3. Subsidies
4. Subsidieplafond
5. Verdeelsleutel
6. Subsidieaanvragers en subsidieontvangers
7. Aanvraag
8. Aanvraagtermijnen
9. Wijze van beoordeling en beslissing op de aanvraag
10. Wijzigen besluit tot subsidieverlening
11. Beoordelingscriteria
12. Subsidiabele kosten
13. Weigeringsgronden
14. Subsidievaststelling
15. Honorering achteraf
16. Overig
17. Inwerkingtreding en overgangsrecht
18. Citeertitel
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Deelregeling individuele subsidies van het Nederlands Fonds voor Podiumkunsten+ 2009-2010

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2011. U leest nu de tekst die gold op -.
Deelregeling individuele subsidies van het Nederlands Fonds voor Podiumkunsten+ 2009–2010
1. Definities
In deze regeling wordt verstaan onder:
a. Fonds: het Nederlands Fonds voor Podiumkunsten + . Het Fonds is een stichting als bedoeld in artikel 9 van de Wet op Specifiek Cultuurbeleid.
b. Bestuur van het Fonds: de Raad van Bestuur van het Fonds, als bedoeld in artikel 5 van de statuten van het Fonds.
c. Adviescommissie: een commissie als bedoeld in artikel 6, lid 2 van de statuten van het Fonds, die aan het bestuur van het Fonds advies uitbrengt over de subsidieaanvraag.
d. Beurs: een bijdrage die gedurende een bepaalde periode wordt verstrekt ten behoeve van de persoonlijke en artistieke ontwikkeling en reflectie van een podiumkunstenaar of componist.
e. Stipendia: bijdragen die worden verstrekt voor het leveren van werk in de vorm van compositieopdrachten, meerjarige honoreringen compositie en specifieke compositieprojecten.
f. Podiumkunstenaar: persoon die grondig onderlegd is en aantoonbaar geïntegreerd is in de Nederlandse podiumkunsten en momenteel een artistieke functie vervult binnen de podiumkunsten (dansers, choreografen, musici, acteurs, regisseurs, dj’s). Hij of zij heeft een reeds bewezen beroepspraktijk.
g. Podiumkunstinstelling: producerende podiumkunstinstelling of festival, die activiteiten verricht op het gebied van professionele muziek, dans, theater of mengvormen daarvan.
h. Componist: een in het Nederlandse muziekleven geïntegreerde componist, wiens/wier werk in ruime meerderheid ten behoeve van het Nederlandse muziekleven tot stand is gekomen.
i. Compositieopdracht: bijdrage aan een componist voor het (het in opdracht van een derde) vervaardigen van een nog te componeren werk.
j. Meerjarige honorering compositie: een een- of driejarige bijdrage aan een componist met als doel de componist in staat te stellen zich langere tijd achtereen met het componeren bezig te houden, conform een vooraf ingediend werkplan.
k. Specifiek compositieproject: bijdrage in maandeenheden aan een componist bedoeld voor het honoreren van nieuwe ontwikkelingen in het componeren.
l. Werkplan: een zo volledig mogelijke samenvatting of omschrijving van voorgenomen compositorische werkzaamheden, in principe gericht op uitvoering.
m. Productieketen: het proces van scheppen, produceren, programmeren en publieksontwikkeling
2. Doel
Het bestuur van het Fonds kan in de periode van 2009–2010 subsidie verstrekken ten behoeve van persoonlijke en artistieke ontwikkeling en reflectie en ter bevordering van de totstandkoming van nieuwe composities.
3. Subsidies
Subsidies op grond van deze regeling worden verstrekt in de vorm van beurzen en stipendia.
4. Subsidieplafond
1. Het totaal beschikbare bedrag dat het bestuur van het Fonds voor het uitvoeren van deze regeling per jaar onder de aanvragers kan verdelen, bedraagt zowel voor 2009 als voor 2010 ieder minimaal € 2,4 mln., onder voorbehoud van verstrekking van deze middelen door de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
2. Het bedrag, genoemd in het eerste lid, wordt als volgt onderverdeeld:
a. voor beurzen: jaarlijks € 0,5 mln.
b. voor stipendia: jaarlijks € 1,9 mln.
3. Het subsidieplafond wordt naar evenredigheid verdeeld over de verschillende subsidierondes als bedoeld in artikel 8.
4. Het in lid 2 onder a genoemd subsidiebedrag wordt verdeeld over drie disciplines: muziek, theater en dans. Het bestuur van het Fonds bepaalt op welke wijze het beschikbare bedrag wordt verdeeld over de disciplines.
5. Het bestuur van het Fonds kan overgaan tot het verhogen van de subsidieplafonds als bedoeld in het eerste en het tweede lid.
6. Het bestuur van het Fonds kan bedragen als bedoeld in het tweede lid die niet zijn benut, herverdelen.
7. Besluiten als bedoeld in de leden 4, 5 en 6 worden bekendgemaakt op de website van het Fonds, www.nfpk.nl.
5. Verdeelsleutel
1. Indien een subsidieplafond als bedoeld in artikel 4, tweede lid onvoldoende is om alle aanvragen in de categorie waarop het plafond betrekking heeft te honoreren, stelt het bestuur van het Fonds de aanvragen met inachtneming van het advies van de adviescommissie per categorie in een rangorde vast op basis van de prioriteit die aan de aanvragen is gegeven aan de hand van de criteria, genoemd in artikel 11.
2. Om in de rangorde te worden opgenomen, dient een aanvraag te voldoen aan het bepaalde in de artikelen 6, 7, 8 en 12.
3. Om in de rangorde te worden opgenomen, dient zich niet één van de weigeringsgronden als bedoeld in artikel 13 voor te doen.
4. Om in de rangorde te worden opgenomen, dient het oordeel over het criterium ‘kwaliteit’ als bedoeld in artikel 11, eerste lid aanhef en onder a, in ieder geval positief te zijn.
5. Nadat de aanvragen onderling zijn vergeleken en per categorie in rangorde zijn vastgesteld, verdeelt het bestuur van het Fonds de beschikbare subsidie per categorie volgens de rangorde. Het bestuur van het Fonds besluit tot toewijzing of gedeeltelijke toewijzing van de subsidieaanvraag. Het bestuur van het Fonds wijst de resterende aanvragen af.
6. Indien het bestuur van het Fonds het subsidieplafond of de subsidieplafonds conform het bepaalde in artikel 4, vijfde lid verhoogt of de beschikbare bedragen herverdeelt conform het bepaalde in artikel 4, zesde lid, wordt de eerstvolgende aanvraag in de rangorde van de categorie waarin het subsidieplafond is verhoogd, die vanwege de uitputting van het budget is afgewezen, alsnog gehonoreerd, en zo verder.
6. Subsidieaanvragers en subsidieontvangers
1. Podiumkunstenaars kunnen beurzen aanvragen en ontvangen.
2. Componisten kunnen beurzen en stipendia aanvragen en ontvangen.
3. Een podiumkunstinstelling op het gebied van de muziek kan bij het bestuur van het Fonds een schriftelijk voorstel tot het verlenen van stipendia voor een compositieopdracht aan een componist indienen. In het voorstel wordt vermeld voor welke componist de opdracht wordt verzocht, alsmede de bezetting en de tijdsduur van het voorgestelde werk. Indien het voorstel geen componist noemt, beslist het bestuur van het Fonds aan welke componist de stipendia ten behoeve van de compositieopdracht zal worden verleend. De componist aan wie opdracht wordt verleend zonder dat hij daartoe een aanvraag heeft ingediend, ontvangt een schriftelijk bericht. De componist wordt door het bestuur van het fonds uitgenodigd de opdracht te aanvaarden. De aanvaarding van de opdracht brengt met zich mee dat deze subsidieregeling van toepassing is op de subsidieverlening.
7. Aanvraag
1. Subsidieaanvragen worden alleen in behandeling genomen indien zij worden ingediend met gebruikmaking van een daartoe bestemd en volledig ingevuld aanvraagformulier. Het aanvraagformulier is te downloaden op www.nfpk.nl of op te vragen bij het Fonds.
2. Een aanvraag bevat in ieder geval de volgende informatie:
a. een beschrijving van het plan voor persoonlijke ontwikkeling (beurzen); of het werkplan (stipendia);
b. een begroting met toelichting (alleen bij beurzen);
c. documentatie (curriculum van de aanvrager)
3. Het Fonds kan, indien de aanvraag daartoe aanleiding geeft, de aanvrager om nadere informatie verzoeken.
4. Voor aanvragen voor beurzen muziek is een auditie een vast onderdeel van de beoordelingsprocedure.
5. De aanvrager is verantwoordelijk voor een juiste en volledige informatieverstrekking op grond waarvan het bestuur redelijkerwijs tot een besluit kan komen.
8. Aanvraagtermijnen
Het Fonds behandelt in 2009 en 2010 de ingediende aanvragen in de volgende subsidierondes:
a. tweemaal per jaar een ronde voor compositieopdrachten en specifieke compositieprojecten, uiterste indieningsdata 15 februari (jazz, geïmproviseerd en algemeen) en 15 september (alleen algemeen);
b. eenmaal per jaar voor meerjarige honorering composities, uiterste indieningsdatum 15 februari;
c. driemaal per jaar rondes voor beurzen. De uiterste indieningsdata kunnen per jaar verschillen en worden vermeld op www.nfpk.nl .
9. Wijze van beoordeling en beslissing op de aanvraag
1. Het bestuur van het Fonds kan bij besluiten over de aanvragen een advies vragen aan een adviescommissie of van een of enkele voor een specifieke aanvraag uit te nodigen adviseurs.
2. De adviescommissie(s) of adviseur(s) adviseert(en) met inachtneming van het bepaalde in de regeling.
3. Uiterlijk binnen 13 weken gerekend na de door de aanvrager verkozen indieningsdatum uit de voor dat jaar vastgestelde uiterlijke indieningsdata, stelt het bestuur van het Fonds de aanvrager schriftelijk van zijn besluit in kennis. Het advies wordt met de subsidiebeschikking meegezonden.
4. Indien een podiumkunstinstelling als bedoeld in artikel 6 lid 3 is betrokken bij een aanvraag dan ontvangt de podiumkunstinstelling een afschrift van het besluit.
5. Tijdens de behandeling van een aanvraag wordt over de voortgang daarvan geen inhoudelijke informatie verstrekt.
10. Wijzigen besluit tot subsidieverlening
1. Indien een toegekend stipendium voor een compositieopdracht of specifiek compositieproject niet toereikend blijkt voor het voltooien van het werk, kan het bestuur van het Fonds de toegekende subsidie op aanvraag bijstellen. Deze bijstelling kan betrekking hebben op een langere tijdsduur, een meer complexe bezetting van het werk of een grotere bewerkelijkheid dan was voorzien.
2. Voor de beoordeling van deze aanvragen gelden de bepalingen in deze regeling.
3. De aanvragen worden meegenomen in de subsidierondes als bedoeld in artikel 6 lid 10, onder a.
11. Beoordelingscriteria
Alle aanvragen worden beoordeeld op de volgende aspecten:
a. Kwaliteit
b. Bijdrage aan diversiteit/verscheidenheid
c. Ketengedachte publieksbereik/positionering veld
12. Subsidiabele kosten
1. Voor subsidiëring van beurzen komen alleen kosten in aanmerking die rechtstreeks samenhangen met de activiteit waarvoor subsidie wordt aangevraagd.
2. Voor subsidiëring van compositieopdrachten wordt het subsidiebedrag bepaald aan de hand van tabellen die verkrijgbaar zijn via: www.nfpk.nl.
Voor subsidiëring van specifieke compositieprojecten gelden door het bestuur van het Fonds vast te stellen maandeenheden van € 2.000.
Voor subsidiëring van specifieke compositieprojecten gelden maandeenheden van € 2.000,–.
3. Niet voor subsidiëring in aanmerking komen:
a. kosten die zijn gemaakt voor het besluit tot subsidieverlening;
b. kosten voor activiteiten die niet relevant zijn in het licht van de doelstelling uit artikel 2;
c. structurele investeringen zoals kosten die betrekking hebben op exploitatie, investeringen in accommodaties en de aanschaf van instrumenten;
d. kosten die redelijkerwijs niet voor subsidie in aanmerking komen.
13. Weigeringsgronden
De subsidie wordt in ieder geval – naast het bepaalde in artikel 4:35 Algemene wet bestuursrecht en artikel 11 van het Algemeen reglement – geweigerd, indien:
a. de aanvrager geen podiumkunstenaar of componist is;
b. de aanvraag betrekking heeft op een compositieopdracht ten behoeve van een componist die reeds een meerjarige honorering compositie ontvangt;
c. de aanvraag betrekking heeft op een compositieopdracht, welke zal zijn voltooid binnen drie maanden na de indieningsdatum van de aanvraag;
d. een componist meer dan één onvoltooide compositieopdracht heeft lopen bij het Fonds;
e. de aanvraag betrekking heeft op een beurs en de activiteiten waarvoor subsidie is aangevraagd reeds een aanvang hebben genomen binnen drie maanden na de uiterste indieningsdatum.
14. Subsidievaststelling
In afwijking van artikel 16 van het Algemeen reglement dient een natuurlijk persoon die een beurs of een stipendium ontvangt in het kader van deze deelregeling slechts na afloop van het tijdvak of na de voltooiing van het werk een aanvraag tot vaststelling in conform artikel 19 van het Algemeen reglement.
15. Honorering achteraf
1. Het bestuur van het Fonds kan op aanvraag stipendia voor een compositieopdracht onmiddellijk vaststellen. De subsidie kan worden toegekend voor een werk dat (deels) zonder subsidie tot stand is gekomen en tot uitvoering is gebracht en niet langer geleden werd voltooid dan in het kalenderjaar direct voorafgaand aan het jaar waarin het verzoek tot onmiddellijke vaststelling wordt ingediend.
2. De aanvragen dienen uiterlijk 15 september te worden ingediend.
3. Voor de beoordeling van de aanvragen gelden de bepalingen van deze regeling.
4. Aanvragen voor honorering achteraf worden aangemerkt als aanvragen voor compositieopdrachten als bedoeld in artikel 8 onder a. De aanvragen worden beoordeeld in de tweede subsidieronde, uiterste indieningsdatum 15 september.
16. Overig
1. Van toepassing op deze regeling is het Algemeen reglement van het Fonds waarin algemene bepalingen omtrent de subsidieverstrekking zijn omschreven, zoals aanvraagprocedure, vereisten, voorwaarden en verplichtingen.
2. Deze regeling is een deelreglement als bedoeld in artikel 4 van het Algemeen reglement.
3. Eveneens van toepassing op deze regeling is het Huishoudelijk Reglement waarin de interne organisatie van het Fonds wordt geregeld.
4. De reglementen als bedoeld in het eerste en derde lid van dit artikel zijn op verzoek verkrijgbaar bij het secretariaat van het Fonds.
17. Inwerkingtreding en overgangsrecht
1. Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.
2. Aanvragen die na 1 november 2008 worden ingediend op grond van de Subsidieregeling van het Fonds voor Amateurkunst en Podiumkusten worden geacht te zijn ingediend op grond van deze regeling.
3. Aanvragen die na 15 september 2008 worden ingediend op grond van de Regeling Honorering Achteraf , de Regeling compositieopdracht , de Regeling meerjarige honorering , de Regeling eenjarige honorering of de Regeling werkbeurs worden geacht te zijn ingediend op grond van deze regeling.
4. Op bestaande subsidierelaties die tot stand zijn gekomen op basis van de regelingen genoemd in de leden 2 en 3 is, na intrekking van die regelingen, deze regeling van toepassing.
18. Citeertitel
Deze regeling wordt aangehaald als: Deelregeling individuele subsidies van het Nederlands Fonds voor Podiumkunsten + 2009–2010.