Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1. Doel
Artikel 2. Vereisten
Artikel 3. Aanvraag
Artikel 4. Wijze van beoordeling
Artikel 5. Inhoudelijke beoordeling
Artikel 6. Inwerkingtreding
Artikel 7. Citeertitel
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Deelregeling gast- en buitenlandateliers

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2017. U leest nu de tekst die gold op -.
Deelregeling gast- en buitenlandateliers
Het bestuur van het Mondriaan Fonds,
Gelet op artikel 10 lid 4 van de Wet op het specifiek cultuurbeleid;
Besluit:
1.
Deze regeling heeft tot doel het stimuleren van de verdieping van de artistieke ontwikkeling en de praktijk van beeldend kunstenaars en bemiddelaars in het buitenland of in een andere omgeving, waardoor ook nieuwe (inter-)nationale contacten en markten worden verkend. De regeling is van toepassing op verblijf in een door het fonds aangewezen atelier in binnen- of buitenland.
2.
Aan de kunstenaar of bemiddelaar aan wie een verblijf als bedoeld in het eerste lid is toegekend in een atelier in het buitenland kan een bijdrage worden verleend voor een verlenging van een periode van ten hoogste zes maanden in het desbetreffende land.
1.
De kunstenaar die een aanvraag doet voor verblijf in een gast- of buitenlandatelier dient ten minste vier jaar professioneel werkzaam te zijn geweest als kunstenaar dan wel ten minste drie jaar een hbo-opleiding aan een opleidingsinstituut voor beeldende kunsten te hebben gevolgd en ten minste één jaar professioneel werkzaam te zijn geweest als beeldend kunstenaar.
2.
Een bemiddelaar die een aanvraag doet voor verblijf in een gast- of buitenlandatelier dient ten minste twee jaar professioneel werkzaam te zijn geweest als bemiddelaar op het gebied van de beeldende kunsten of het erfgoed. Dit moet worden aangetoond aan de hand van publicaties, tentoonstellingen, onderzoeken of geïnitieerde projecten.
Artikel 3. Aanvraag
Naast de bepalingen vastgesteld in het Algemeen reglement, in het aanvraagformulier en in de toelichting daarop, dient de aanvraag voor een verblijf in een gast- of buitenlandatelier vergezeld te gaan van (visueel) documentatiemateriaal, een inhoudelijke toelichting op zijn werk, een cv een plan, waarin de aanvrager motiveert waarom hij in aanmerking wil komen dit specifieke gast- of buitenlandatelier. Ook dient de aanvraag voorzien te zijn van een presentatieplan.
1.
Het bestuur stelt selectierondes voor de gast- en buitenland ateliers vast.
2.
Het bestuur stelt voorafgaand aan deze selectierondes vast hoeveel kunstenaars en bemiddelaars ten minste en ten hoogste kunnen worden voorgedragen voor een gast- of buitenlandatelier.
3.
Indien naar verwachting (een groot deel van) de aanvragers niet (zal) zullen voldoen aan de gestelde criteria kan het bestuur de adviescommissie verzoeken om zelf kunstenaars of bemiddelaars voor te dragen.
4.
In uitzonderlijke gevallen kan besloten worden om kunstenaars of bemiddelaars voor een project te selecteren zonder een aanvraagprocedure te doorlopen. Hiervan is bijvoorbeeld sprake wanneer er bij een nieuw atelier te weinig tijd is om een selectieronde vast te stellen.
1.
Bij de advisering betrekt het adviesorgaan in ieder geval in haar oordeel of het artistieke functioneren van de kunstenaar van belang is of, bij een beginnend kunstenaar, naar verwachting van belang zal worden voor de hedendaagse beeldende kunsten. Dit wordt getoetst aan de hand van het oordeel over de kwaliteit van het tot het moment van de aanvraag door de kunstenaar opgebouwde oeuvre en de ontwikkeling daarvan en het oordeel over aspecten van het cultureel ondernemerschap
2.
Verder betrekt het de onderstaande aspecten in onderlinge samenhang in zijn beoordeling:
de plannen en de motivering met betrekking tot het verblijf in het gast- of buitenland atelier,
het effect dat deelname aan het project kan hebben op het kunstenaarschap en/of de beroepspraktijk van de aanvrager,
de manier waarop deze naar buiten treedt en een publiek voor zijn werk weet te vinden en te binden,
eventueel overige in de toelichting bij het aanvraagformulier genoemde aspecten.
3.
Het oordeel over het artistieke functioneren en het plan dan wel de motivering bij een aanvraag zal zwaarder wegen indien de aanvrager reeds eerder een bijdrage heeft ontvangen voor verblijf in een gast- of buitenlandatelier.
4.
Bij de beoordeling van aanvragen als bedoeld in dit artikel hanteert het adviesorgaan de volgende procedure:
a. Indien in de eerste stemronde geen enkel commissielid positief oordeelt over de in het eerste lid bedoelde artistieke functioneren, wordt een negatief advies uitgebracht,
b. In de tweede stemronde geven de afzonderlijke commissieleden een oordeel over het in het eerste lid genoemde criterium en de in het tweede lid genoemde aspecten voor zover van toepassing. Indien in de tweede stemronde niet door de meerderheid een positief advies wordt uitgebracht, wordt een negatief advies uitgebracht,
c. In de laatste stemronde stelt het adviesorgaan aan de hand van het in het eerste lid genoemde criterium en de overige in het tweede lid genoemde aspecten, voor zover van toepassing, in volgorde van prioriteit de voordracht samen.
Artikel 6. Inwerkingtreding
Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2013. Indien de Staatscourant waarin deze regeling wordt geplaatst wordt uitgegeven na 31 december 2012, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt zij terug tot en met 1 januari 2013.
Artikel 7. Citeertitel
Deze regeling wordt aangehaald als: Deelregeling gast- en buitenlandateliers.
Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.
De stichting Mondriaan Fonds,
(directeur/bestuurder).