Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1. Doelstelling deelregeling éénjarige activiteitenprogramma’s creatieve industrie
Artikel 2. Voorwaarden voor ondersteuningsmogelijkheden
Artikel 3. Reikwijdte
Artikel 4. Voorwaarden met betrekking tot andere subsidiemogelijkheden
Artikel 5. Beoordeling van de aanvragen
Artikel 6. Inwerkingtreding
Artikel 7. Citeertitel
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Deelregeling Eénjarige Activiteitenprogramma's Creatieve Industrie

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Ook bekend als:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Deelregeling Eénjarige Activiteitenprogramma’s Creatieve Industrie
Het Bestuur van de stichting Stimuleringsfonds Creatieve Industrie,
gelet op artikel 10, vierde lid van de Wet op het specifiek cultuurbeleid;
gezien de op 1 december 2015 door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap verleende goedkeuring;
besluit:
1.
Deze deelregeling is van toepassing op éénjarige activiteitenprogramma’s die gezamenlijk bijdragen aan het bevorderen van hoogwaardige kwaliteit, ontwikkeling en professionalisering van de hedendaagse Nederlandse architectuur, vormgeving en digitale cultuur en die de belangstelling voor deze disciplines stimuleren.
2.
Deze deelregeling geldt in aanvulling op het Subsidiereglement Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. Het in dat reglement bepaalde is van toepassing op subsidieverlening op grond van deze deelregeling, voor zover daar in deze deelregeling niet van wordt afgeweken.
Artikel 2. Voorwaarden voor ondersteuningsmogelijkheden
Subsidie wordt slechts verleend door het Bestuur indien voldaan is aan de volgende voorwaarden:
1. het programma is samenhangend;
2. het programma is van voldoende kwaliteit;
3. het programma agendeert actuele vraagstukken;
4. het programma is van betekenis voor de creatieve industrie in Nederland.
1.
Het Bestuur kan met toepassing van deze deelregeling subsidies verstrekken voor éénjarige programma’s. Een programma bestaat uit meerdere projecten welke verschillend kunnen zijn qua opzet en uitvoering. Het programma omvat heldere doelstellingen en kenmerkt zich door voldoende inhoudelijke samenhang. De verschillende projecten vinden verspreid over de subsidieperiode plaats.
2.
De uitvoering van het programma draagt bij aan meerdere van de volgende doelstellingen:
a. bevorderen van experimenten en crossovers;
b. stimuleren van onderzoek, analyse en reflectie;
c. bevorderen van talentontwikkeling en artistieke kwaliteit;
d. bevorderen van maatschappelijk engagement en publieksactiviteiten;
e. versterken van de internationale positie van de ontwerpsectoren;
f. bevorderen van de professionalisering van de ontwerppraktijk en voorbeeldig opdrachtgeverschap.
Artikel 4. Voorwaarden met betrekking tot andere subsidiemogelijkheden
Instellingen die op basis van deze deelregeling subsidie ontvangen, kunnen gedurende de uitvoering geen aanspraak maken op subsidies met toepassing van andere deelregelingen van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, met uitzondering van aanvraagprocedures die deel uitmaken van het Programmahuis van het Stimuleringsfonds.
1.
Voorafgaand aan het besluit wordt beoordeeld in hoeverre het project consistent is in doel, opzet, betrokken deskundigheid, wijze en mate van cofinanciering en publieksbereik.
2.
De besluitvorming heeft het karakter van een tender.
3.
Bij het hanteren van de tenderconstructie worden de aanvragen gewaardeerd op deze beoordelingscriteria specifiek en in deze volgorde:
1. In hoeverre het programma agendastellend is, oftewel in hoeverre is het programma een toevoeging op de bestaande praktijk of theorie;
2. In hoeverre er sprake is van een platformfunctie, oftewel er worden connecties gelegd tussen de inhoud van het programma en een passend publiek;
3. In hoeverre er wordt samengewerkt met verschillende relevante partijen;
4. In hoeverre er sprake is van een inzichtelijke financiële strategie;
5. In hoeverre er inzicht is in de kwaliteit van het programma, met name door de mate van uitwerking van het programma;
6. In hoeverre de ondersteunde programma’s gezamenlijk een bijdrage leveren aan een regionale spreiding van activiteiten over Nederland en in hoeverre die spreiding verdeeld is over de disciplines.
Artikel 6. Inwerkingtreding
Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2017.
Artikel 7. Citeertitel
Deze regeling wordt aangehaald als: Deelregeling Eénjarige Activiteitenprogramma’s Creatieve Industrie.
Deze deelregeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.
De stichting Stimuleringsfonds Creatieve Industrie,
(directeur/bestuurder)