Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ Paragraaf 1. : algemene bepalingen
+ Paragraaf 2. : Werkbijdrage muziekauteur
+ Paragraaf 3. : Subsidie voor het verlenen van een opdracht compositie en libretto
+ Paragraaf 4. : Subsidie voor het verlenen van een reeks opdrachten compositie en libretto
+ Paragraaf 5. : Overige bepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Deelregeling composities en libretto's Fonds Podiumkunsten

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Deelregeling composities en libretto's Fonds Podiumkunsten
Het bestuur van het Fonds Podiumkunsten,
Gelet op artikel 10 lid 4 van de Wet op het specifiek cultuurbeleid en artikel 2 van het Algemeen Reglement Fonds Podiumkunsten;
Besluit:
Artikel 1.1. Definities
In deze regeling wordt verstaan onder:
bestuur: de raad van bestuur van de stichting Nederlands Fonds voor Podiumkunsten + ;
Fonds Podiumkunsten: de stichting Nederlands Fonds voor Podiumkunsten + ;
Nederland: Het Koninkrijk der Nederlanden, bestaande uit Nederland inclusief Bonaire, Sint-Eustatius en Saba en Aruba, Curaçao en Sint Maarten.
Artikel 1.2. Subsidievormen
Het bestuur kan subsidie verstrekken in de vorm van een werkbijdrage muziekauteur, een subsidie voor het verlenen van een opdracht compositie en libretto en een subsidie voor het verlenen van een reeks opdrachten compositie en libretto.
1.
Een aanvraag wordt ingediend met behulp van een door het bestuur opgesteld aanvraagformulier.
2.
Een aanvraag wordt alleen in behandeling genomen als het volledig ingevulde aanvraagformulier tijdig is ontvangen door het Fonds Podiumkunsten en vergezeld gaat van de op het formulier vermelde bijlagen.
3.
Een aanvraag die niet voldoet aan het bepaalde in deze regeling wordt afgewezen.
4.
Het bestuur kan digitale indiening mogelijk maken. Het bepaalde in lid een tot en met drie is van overeenkomstige toepassing.
1.
Het bestuur kan een of meer aanvraagrondes per jaar per subsidievorm vaststellen. De bijbehorende indiendata worden bekendgemaakt via de website van het Fonds Podiumkunsten.
2.
Het bestuur kan advies vragen over ingediende aanvragen. Adviseurs beoordelen de aan hen voorgelegde aanvragen met inachtneming van het bepaalde in deze regeling.
3.
Het bestuur informeert de aanvrager binnen 13 weken na de uiterlijke indiendatum schriftelijk over zijn besluit. Als voor de motivering van het besluit wordt verwezen naar een over de aanvraag uitgebracht advies, wordt de tekst van het advies aan de aanvrager toegezonden.
1.
Het bestuur kan per subsidieronde een of meer subsidieplafonds vaststellen.
2.
Het bestuur kan eerder vastgestelde subsidieplafonds verhogen of verlagen.
3.
Besluiten als bedoeld in het eerste en tweede lid worden bekendgemaakt via de website van het Fonds Podiumkunsten.
1.
Als een subsidieplafond ontoereikend is om alle aanvragen die voor subsidie in aanmerking komen te honoreren, worden de aanvragen die het betreft onderverdeeld in drie categorieën:
a. honoreren;
b. honoreren voor zover het budget dat toelaat; en
c. niet honoreren.
2.
De aanvragen die in de categorie ‘honoreren voor zover het budget dat toelaat’ zijn geplaatst worden in een rangorde gezet op basis van de criteria die gelden voor de betreffende aanvragen.
3.
Het bestuur honoreert eerst de aanvragen in categorie a voor het geadviseerde subsidiebedrag en vervolgens de aanvragen in categorie b voor het geadviseerde subsidiebedrag in volgorde van de rangorde totdat het subsidieplafond is bereikt. De resterende aanvragen worden afgewezen.
4.
Indien het bestuur een subsidieplafond verhoogt, wordt eerst het subsidiebedrag van een aanvraag die wegens ontoereikendheid van het budget gedeeltelijk was gehonoreerd alsnog verhoogd tot het geadviseerde subsidiebedrag. Vervolgens wordt steeds de eerstvolgende aanvraag gehonoreerd voor het geadviseerde subsidiebedrag totdat het subsidieplafond is bereikt.
Artikel 1.7. Algemene weigeringsgronden
Het bestuur kan, onverminderd het bepaalde in artikel 4:35 van de Algemene wet bestuursrecht, subsidie weigeren:
a) als de aanvraag onvoldoende concreet is met betrekking tot de uit te voeren activiteiten;
b) als reeds tweemaal eerder voor dezelfde activiteit subsidie is aangevraagd;
c) als de aanvrager in de voorgaande twee jaar niet heeft voldaan aan een of meer aan een subsidie verbonden voorwaarden of verplichtingen, waaronder in elk geval ook vallen het juist en tijdig afronden van de gesubsidieerde activiteiten, het tijdig melden van relevante veranderingen in de uitvoering en het juist en tijdig verantwoorden van de activiteiten;
d) als de aanvraag betrekking heeft op een reeds geheel of gedeeltelijk voltooide activiteit;
e) als de aanvrager niet voldoet aan de voor de betreffende instelling gebruikelijke normen met betrekking tot good governance op het terrein van goed bestuur, adequaat toezicht en transparante verantwoording;
f) als de eerste openbare activiteit waarvoor het subsidie (mede) is bestemd plaatsvindt binnen 13 weken na de uiterste indiendatum;
g) als voor de activiteit al eerder op basis van onderhavige of een andere regeling van het Fonds Podiumkunsten subsidie is verstrekt;
h) als de aanvraag niet voldoet aan het bepaalde in deze regeling.
Artikel 2.1. Doel
Het bestuur verstrekt een werkbijdrage muziekauteur aan muziekauteurs die willen investeren in de artistieke kwaliteit van hun werkpraktijk om zo de ontwikkeling binnen de podiumkunsten te stimuleren.
1.
Een werkbijdrage muziekauteur kan worden aangevraagd door een muziekauteur die aantoonbaar geïntegreerd is in de professionele podiumkunstpraktijk in Nederland.
2.
Een aanvrager mag op het moment van indiening van de aanvraag geen kunstvakopleiding volgen.
3.
Een aanvrager kan maximaal een keer per jaar een werkbijdrage muziekauteur ontvangen.
1.
Een aanvraag heeft betrekking op een werkplan van een muziekauteur die nieuw werk wil ontwikkelen.
2.
De werkbijdrage muziekauteur is een tegemoetkoming in de investering van tijd, materialen en diensten van derden en kan gebruikt worden voor kosten die verband houden met de ontwikkeling van nieuw werk.
Artikel 2.4. Beoordeling
Aanvragen worden beoordeeld aan de hand van de volgende criteria:
a. kwaliteit van eerder werk van de aanvrager;
b. bijdrage die het plan levert aan de artistieke werkpraktijk van de aanvrager;
c. ondernemende houding van de aanvrager;
d. betekenis van het resultaat van de activiteiten voor de podiumkunsten in Nederland.
1.
Een werkbijdrage muziekauteur wordt verstrekt op basis van de omvang van de werkzaamheden.
2.
Het bestuur kan bepalen dat een subsidie nooit meer bedraagt dan een bepaald bedrag.
Artikel 3.1. Doel
Het bestuur verstrekt subsidies voor het verlenen van een opdracht tot het vervaardigen van een compositie of libretto om bij te dragen aan de kwaliteit en diversiteit in de podiumkunsten in Nederland en het opbouwen en bereiken van een publiek daarvoor.
1.
Een subsidie kan worden aangevraagd door een instelling die een compositie of libretto wil laten vervaardigen.
2.
Een aanvrager kan voor maximaal drie werken per jaar een aanvraag indienen. Een niet-gehonoreerde aanvraag mag eenmaal opnieuw worden ingediend mits aan de andere vereisten wordt voldaan.
3.
Een aanvraag kan niet worden ingediend als de instelling op het moment van indienen reeds subsidie ontvangt voor het verstrekken van een reeks opdrachten als bedoeld in paragraaf 4.
Artikel 3.3. Subsidieaanvraag
Een aanvraag heeft betrekking op een specifieke opdracht aan een door de aanvrager gekozen muziekauteur.
1.
Een subsidie voor het verlenen van een opdracht kan worden verstrekt als:
a) een nieuw werk tot stand komt dat onder de naam van de muziekauteur wordt gepresenteerd;
b) de beoogde muziekauteur aantoonbaar geïntegreerd is in de professionele podiumkunstpraktijk in Nederland;
c) de muziekauteur niet geacht kan worden deel uit te maken van de organisatie van de aanvrager;
d) de aanvraag aannemelijk maakt dat het werk meermalen zal worden uitgevoerd.
2.
Het bestuur kan besluiten een aanvraag die niet voldoet aan het vereiste uit het eerste lid sub d in behandeling te nemen als de aanvrager niet kan worden tegengeworpen dat niet aan het vereiste wordt voldaan en het resultaat van de opdracht een bijzondere bijdrage kan leveren aan het doel van deze subsidievorm.
1.
Aanvragen worden beoordeeld aan de hand van de volgende criteria:
a) motivering van de keuze voor de muziekauteur voor deze opdracht;
b) publieksbereik;
c) betekenis van het resultaat van de activiteiten voor de podiumkunsten in Nederland.
2.
Aanvullend kan in de beoordeling worden gekeken naar de bijdrage die aanvragen leveren aan de pluriformiteit van het podiumkunstenaanbod in Nederland.
1.
Het bestuur kan richtlijnen vaststellen aan de hand waarvan de hoogte van het subsidie wordt bepaald.
2.
Het bestuur kan bepalen dat een subsidie nooit meer bedraagt dan een bepaald bedrag.
Artikel 4.1. Doel
Het bestuur verstrekt subsidies als bijdrage in het beleid van een instelling voor het verlenen van opdrachten tot het vervaardigen van composities of libretto's om bij te dragen aan de kwaliteit en diversiteit in de podiumkunsten in Nederland en het opbouwen en bereiken van een publiek daarvoor.
1.
Een subsidie voor het verlenen van een reeks opdrachten kan worden aangevraagd door een instelling die voornemens is activiteiten te organiseren die zullen leiden tot voorstellingen of concerten en in dat kader meerdere composities of libretto's wil laten vervaardigen.
2.
Een aanvrager kan per aanvraagronde maximaal een aanvraag indienen.
Artikel 4.3. Subsidieaanvraag
Een aanvraag heeft betrekking op het beleid van een aanvrager met betrekking tot het verstrekken van opdrachten voor composities of libretto's gedurende een periode van twee kalenderjaren.
Artikel 4.4. Vereisten
Een subsidie voor het verlenen van een serie opdrachten kan worden verstrekt als:
a) de aanvraag betrekking heeft op muziekauteurs die als zodanig aantoonbaar geïntegreerd zijn in de professionele podiumkunstpraktijk in Nederland;
b) er minimaal twee nieuwe werken tot stand komen;
c) de aanvraag aannemelijk maakt dat de werken die tot stand komen meermalen zullen worden uitgevoerd;
d) de aanvraag aannemelijk maakt dat de aanvrager een eigen bijdrage levert voor het verstrekken van opdrachten in de periode waarvoor wordt aangevraagd ter hoogte van minimaal 10% van het gevraagde subsidiebedrag.
1.
Aanvragen worden beoordeeld aan de hand van de volgende criteria:
a. opdrachthistorie;
b. opdrachtbeleid;
c. publieksbereik;
d. betekenis van het resultaat van de activiteiten voor de podiumkunsten in Nederland.
2.
Aanvullend kan in de beoordeling worden gekeken naar de bijdrage die aanvragen leveren aan de pluriformiteit van het podiumkunstenaanbod in Nederland.
Artikel 4.6. Hoogte subsidie
De hoogte van het subsidie wordt vastgesteld op basis van de aard en omvang van de activiteiten en bedraagt minimaal 10.000 euro en maximaal 75.000 euro per jaar.
Artikel 5.1. Aan het subsidie verbonden verplichtingen
De ontvanger van het subsidie meldt onverwijld aan het bestuur als:
a) de activiteiten waarvoor subsidie is verstrekt niet of niet geheel zullen doorgaan;
b) niet of niet geheel aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen zal worden voldaan; of
c) er aanzienlijke wijzigingen zijn ten opzichte van het plan op basis waarvan subsidie is verstrekt.
1.
Als het verstrekte subsidie kleiner is dan € 25.000, kan het bestuur na het verstrijken van de in de beschikking opgenomen einddatum de ontvanger van het subsidie verzoeken bewijsstukken te overleggen waarmee kan worden aangetoond dat de gesubsidieerde activiteiten volgens plan hebben plaatsgevonden.
2.
Als de ontvanger van de subsidie niet kan aantonen dat de activiteiten waarvoor subsidie is verstrekt volgens plan hebben plaatsgevonden, kan het bestuur het subsidie lager vaststellen of intrekken.
3.
Als op enig moment blijkt dat niet is voldaan aan een enige verplichting, kan het bestuur het subsidie lager vaststellen of intrekken.
4.
Binnen 22 weken na het verstrijken van de in de aanvraag opgenomen afrondingsdatum stelt het bestuur het subsidie ambtshalve vast, tenzij dit niet mogelijk is omdat het bestuur de ontvanger van het subsidie heeft verzocht bewijsstukken als bedoeld in het eerste lid in te sturen.
1.
Als het verstrekte subsidie € 25.000 of meer bedraagt, stuurt de ontvanger van het subsidie binnen 13 weken na het verstrijken van de in de beschikking opgenomen einddatum een korte verantwoording in over de verrichte activiteiten waarmee kan worden aangetoond dat de gesubsidieerde activiteiten volgens plan hebben plaatsgevonden.
2.
Als de ontvanger van de subsidie niet kan aantonen dat de activiteiten waarvoor subsidie is verstrekt volgens plan hebben plaatsgevonden, kan het bestuur het subsidie lager vaststellen of intrekken.
3.
Als op enig moment blijkt dat niet is voldaan aan een enige verplichting, kan het bestuur het subsidie lager vaststellen of intrekken.
Artikel 5.4. Begrotingsvoorbehoud
Subsidie wordt verstrekt onder voorbehoud van verstrekking van de bijbehorende middelen door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
Artikel 5.5. Inwerkingtreding
Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 juli 2015.
1.
De Deelregeling werkbeurzen compositie Fonds Podiumkunsten wordt ingetrokken.
2.
Subsidies die zijn verleend op basis van de in het eerste lid genoemde deelregeling worden afgehandeld conform het bepaalde in die regeling .
Artikel 5.7. Citeertitel
Deze regeling wordt aangehaald als: Deelregeling composities en libretto's Fonds Podiumkunsten.
Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.
directeur / bestuurder