Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
§ 1. Inleiding
§ 2. Verhuur of uitlening van kunstwerken
§ 3. Heffing van omzetbelasting over spaartegoeden
§ 4. Levering van uitgeleende kunstwerken
§ 5. Vervaardiging van kunstwerken in opdracht van een instelling voor kunstuitleen
§ 6. Overgangsbepaling
§ 7. Ondernemerschap van kunstenaars
§ 8. Slotbepaling en inwerkingtreding
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Artikel 4 De heffing van omzetbelasting ten aanzien van artotheken en instellingen voor kunstuitleen

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 15 juli 2007. U leest nu de tekst die gold op 14 juli 2007.
§ 4. Levering van uitgeleende kunstwerken
Kunstwerken die na een periode van verhuur of uitlening worden verkocht, komen niet voor toepassing van de marge-regeling in aanmerking, aangezien zij bij de instelling voor kunstuitleen als bedrijfsmiddel zijn gebruikt. Teneinde te voorkomen dat kunstwerken die via instellingen voor kunstuitleen worden verkocht dientengevolge zwaarder belast zouden worden dan kunstwerken welke via de reguliere kunsthandel worden verkocht en waarop de marge-regeling kan worden toegepast, wordt evenwel goedgekeurd dat instellingen voor kunstuitleen bij aan- en verkoop van kunstwerken welke rechtstreeks van de kunstenaar of diens rechtverkrijgende onder algemene titel verkregen zijn, als volgt handelen.
Bij de aankoop van het kunstwerk wordt de omzetbelasting in aftrek gebracht welke op een op de voorgeschreven wijze opgemaakte factuur in rekening is gebracht.
Bij de levering van het kunstwerk wordt naar het verlaagde tarief omzetbelasting voldaan over het gedeelte van de verkoopprijs dat overeenkomt met de inkoopprijs (exclusief omzetbelasting). In wezen wordt daarmee de aftrek van voorbelasting ongedaan gemaakt. Evenbedoelde belasting behoeft dan ook niet voldaan te worden, als kan worden aangetoond dat bij de aankoop geen omzetbelasting in aftrek is gebracht.
Bij de levering van het kunstwerk wordt voorts naar het algemene tarief omzetbelasting voldaan over het bedrag waarmee de verkoopprijs de inkoopprijs (exclusief omzetbelasting) te boven gaat.
Ingeval gebruik gemaakt is van de hiervoor (onder § 3) vermelde goedkeuring om spaartegoeden niet te betrekken in de heffing van omzetbelasting over de abonnementsgelden, dient het spaartegoed dat bij de aankoop van het kunstwerk door de koper wordt aangewend tot de in aanmerking te nemen verkoopprijs gerekend te worden. Aan de goedkeuring is voorts de voorwaarde verbonden, dat het kunstwerk administratief van inkoop tot verkoop gevolgd kan worden en dat de inkoopprijs van het kunstwerk kan worden aangetoond aan de hand van boeken en bescheiden. Indien ter zake van de levering een factuur wordt uitgereikt, mag de omzetbelasting niet afzonderlijk op de factuur worden vermeld.
Instellingen die niet aan vorenbedoelde voorwaarden voldoen – bijvoorbeeld door een factuur uit te reiken waarop de omzetbelasting is vermeld –, zijn bij verkoop van uitgeleende kunstvoorwerpen over de gehele verkoopprijs omzetbelasting verschuldigd naar het algemene tarief casu quo het nultarief. De spaartegoeden die bij de heffing van de omzetbelasting over de abonnementsgelden buiten aanmerking gebleven zijn (zie § 3) dienen ook dan, voor zover zij bij de aankoop van een kunstwerk worden aangewend, tot de verkoopprijs gerekend te worden.
Het vorenstaande kan ook worden toegepast in gevallen waarin het kunstwerk door de kunstenaar enige tijd tegen vergoeding ter beschikking is gesteld. Evenbedoelde omstandigheid staat noch aan toepassing van het verlaagde tarief op de levering door de kunstenaar, noch aan toepassing van bovenstaande regeling op de verkoop in de weg.